Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chipiri, 15 Chivabvu 2018

Takabarwa NgeSoko RaMwari

"Ngekuda kwake wakatibereka ngesoko rezvokwadi, kuti isu tiite sechibereko chekutanga chezvisikwa zvake" (Jakobo 1:18).

Ishe Jesu iSoko raMwari. ISoko rakashanduka rikawe munhu wenyama. Asi izvi ndizvo zvatiriwo. Tiri Soko rakawe anhu enyama. Izvi ndizvo zvatinoona muna 1 Petro 1:23. Ndima iyi inoti, "ngekuti makaberekwa kutsva, zvisingabvi pambeu inoora, asi pane isingaori, ngesoko raMwari benyu rinogara ngekusingaperi". Isu takabarwa ngeSoko raMwari. Saka tiri wana weSoko raMwari.

Kushandura tsika hakusi iko kungoite kuti munhu awe Mukristu. Kubarwa naMwari ndiko kungoite kuti munhu awe Mukristu. Mukristu munhu akabarwa ngeSoko raMwari. Kuda iwe uri Mukristu. Zvinorewa kuti wawe werudzi rweSoko raMwari. Wawe weropa reSoko raMwari. Hauchisiri werudzi rwewanhu wenyika ino. Rudzi rweanhu wenyika ino runoparara. Hauchisiri wenyama. Wawe wemweya. Izvi ndizvo zvakabhuyiwa naJesu. Tinoerenga masoko awo muna Johane 3:6. Wakati, "Chakaberekwa ngenyama inyama, chakaberekwa ngeMweya, mweya".

1 Johane 4:4 inoti, "Muri waMwari, imi wana wadoko ...". Izvi zvinorewa kuti makabarwa naMwari. Muri werudzi rwaMwari. Mwari ndiwo wakakubarai. Hareruya! Zviro izvi ndizvo zvaungofanire kuzwisisa. Hupenyu hwako hunozoshanduka. Wawe muna Kristu. Zwisisa zvazvinorewa. Zwisisa zvawawe. Ndiko kuti ukurire zviro zvehupenyu huno. Bhaibheri rinobhuya zvekare muna 1 Johane 5:4 richiti, "Ngekuti chiro chipi ngechipi, chinoberekwa naMwari chinokunda nyika". Chirangarira zvataerenga muna 1 Petro 1:23. Yati, "Ngekuti makaberekwa kutsva, zvisingabvi pambeu inoora, asi pane isingaori, ngesoko raMwari benyu rinogara ngekusingaperi".

Iwe wakabarwa ngeSoko raMwari. Soko iri ibenyu. Rinogara ngekusingaperi. Izvi zvinobva zvatiziwisa kuti uri munhu akaita sei. Hapana chinokona kukukurira. Hapana chinokona kukuparadza. Wakakunda nyika ino! Munhu wenyama anokona kuparadzwa. Iwe hauchisiri wenyama. Wawe werudzi rutsva. Wakashanduka pawakabarwa patsva. Wasiyana ngeanhu wenyika ino. Kristu wawe kugara mauri. Wawe chiro chimwe nawo. Zvawari, ndizvo zvawawe. Mwari ngawakudzwe!

Pupura Uchiti

Baba wakaropafadzwa. Soko renyu ndihwo hupenyu hwangu. Ndakabarwa ngeSoko renyu. Soko iri harikoni kuparadzwa. Saka ndawe werudzi rweWamwari. Rima harichakoni kuwanikwa mandiri. Matambudziko haachakoni kundiparadza. Zviro zvenyika ino hazvichakoni kundikurira. Ari mandiri ndiye mukuru. Akakura kudarika ari munyika. Ndinorarama mukubwinya. Ndinokurira zvese zvandinosangana nazvo. Muzita raJesu.Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

2 VaKorinte 3:2-3; 1 Petro 1:23 AMPC; Jakobo 1:18 AMPC

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )