Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona 

WAWE MAARI. SAKA WAWE WERUDZI RWAKE

Chishanu, 15 Chivabvu 2020

"Awo waakatemera kare, ndiwo waakadanawo; waakadana, ndiwo waakaruramisawo; waakaruramisa, ndiwo waakakudzawo" (VaRoma 8 ndima 30).

Pana Jesu Kristu ndipo patinoona Mwari Baba. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna VaHeberu 1 ndima 3. Izvi ndizvo zvatawewo isu. Takaitwe werudzi rwaMwari Baba. Ndizvo zvaanobhuya muna Johane 17 ndima 22. Inoti, "Neni ndakawape kubwinya kwamakandipa; kuti wawe wamwe, sesu tiri wamwe".

Kristu akatambura. Kutambura uku ndiko kwakaunza rudzi rweWakristu. Izvi ndizvo zvinobuyiwa ngeBhaibheri. Rinobhuya ngezvekutambura kwaKristu. Rinobhuyawo ngezvekubwinya kwaizotewera. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna 1 Petro 1 ndima 11. Isu tisu kubwinya ikoko. Tisu anhu werudzi rwaMwari wacho. Tisu mufaro wakaonekwa naJesu. Mufaro uyu ndiwo wakaite kuti azvipire kufa. Akafira pamuchinjikwa. Rufu urwu rwainyadzisa. Asi iye haana kuite hanya nazvo. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna VaHeberu 12 ndima 2. Saka Mukristu haachina chaachanyara. Jesu akatotora nyadzi dzacho. Akabhadhara zvaidiwa. Saka tawe kukona kurarama hupenyu hweWamwari. Pangawe ngezvingadiwa kuti ubudirire muhupenyu. Wakatopiwa zviro zvese izvi. Jesu akafa. Saka iwe wawe kukona kurarama. Wawe kukona kurarama hupenyu hwepamusoro. Wawe kukona kurarama hupenyu hwerunako. Hareruya!

Jesu akazowigwa. Asi haana kurowera murinda umu. Izvi ndizvo zvinonyanya kufadza. Akamukamo. Akamuka pazuwa retatu. Akange akunda rufu. Ndosaka akamuka. Mwari ngaaropafadzwe! Rufu haruna kukona kuramba rwakamusunga. Saka hapana chichakona kukusungawo nhasi. Hapana chingakukonesa kurarama hupenyu hweWamwari. Kuda wange usiri kukona kuhamba. Chisimuka ikozvino. Tanga kuhamba! Kubwinya kwauya. Hupenyu hweWamwari hwauya. Saka siya chirwere ichocho. Kristu awe mukati mako. Ndiye anoite kuti ukone kurarama hupenyu hweWamwari. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna VaKorose 1 ndima 27.

Idzi ndidzo nhau dzakanaka. Ndidzo dzakaunzwa naJesu Kristu. Tawe kukona kukurira zviro zvenyika ino. Tawe kukona kubudirira pane zvatinoita. Tawe ngehutano hwakanaka. Tapfuma. Jesu akatipinza mukubwinya kwake. Akatiite werudzi rwake. Nyika yawe kumuona patiri. Izvi ndizvo zvatinoona muna 1 Petro 2 ndima 9. Inoti, "Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, uprista hwamambo, rudzi rutsvene, anhu waakazviwanira, kuti muparidze kunaka kwaiye akakudanai, kuti mubve parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa".

Pupura Uchiti

Mwari anoonekwa pandiri. Nyasha dzake dzinoonekwa pahupenyu hwangu. Mazano ake anoonekwa pandiri. Kururama kwake kunoonekwa pandiri. Kunoonekwa zvakajeka. Ini ndiri chiedza chake. Ndinovhenekera munyika ine rima. Ndinoshandisa kururama kwaMwari kugadzirisa nyika yangu. Kururama uku kuri umweniya wangu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

1 Petro 2 ndima 9 AMP

Johane 17 ndima 22 AMPC

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)