Chikunda English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 16 Chivabvu 2018

Hausi WeNyika Ino

"Asi imi makauya kugomo reZiyoni, ngekuguta raMwari mupenyu, Jerusarema riri kudenga, ngekumazana namazana awatumwa wasingawerengeki" (VaHeberu 12:22 KJV).

Mwari wangode kuti uziwe Soko rawo. Wangode kuti mweya wako urowedzerwe muzviro zvemweya. Wangode kuti mweya wako udzidziswe hupenyu hwemweya. Izvi ndizvo zvinozoita kuti ugone kurarama muna Kristu. Kuda wakabarwa patsva. Izvi zvinorewa kuti wakabarirwa muna Kristu. Muna Kristu ndimo mawava. Ndimo mawawe kurarama uri. Hongu, Kristu munhu. Asi Kristu inzvimbo yekugara zvekare. Ndimo mawawe kugara. Hupenyu hwemo ndihwo hwawawe kurarama.

Muna Kristu ndimo maunopiwa mazano ese aMwari. Ndimo mune dura rese reziwo. Anhu wanogaramo wanokona kuzwisisa zvisingazwisisiwi ngeanhu enyika ino. Kwawari, hupenyu hachisi chiro chisingazwisisiki. Kwawari, hupenyu unongowe munyorododo. Anongowe mafaro badzi. Hwakazara kubwinya. Anhu wari muna Kristu wanoshanda ngemazano aMwari. Wanorarama mukururama. Wanokurira zviro zvenyika ino. Hawana chiro chingawakurira. Hawasi wenyika ino. Saka Kristu inzvimbo inoshamisa!

Jesu wane masoko awakabhuya. Tinoaerenga muna Johane 15:19. Wakati, "Ndakakusarudzai, ndikakubvisai munyika ino" (KJV). Saka wawe kufanira kurarama uri muna Kristu! Kristu iguta. Ndiro guta rawawe kugara mariri. Kristu inyika. Ndiyo nyika yawawe kugara mairi. Mundima yatavhura nayo taerenga pamusoro pegomo. Kristu ndiro gomo iri. Gomo iri rinonzi Ziyoni. Mugomo iri ndimo mune guta raMwari mupenyu! Isu tawe kugara mugomo iri. Ndiro gomo rine imba yaJehovha. Ndimo mune runako rwaMwari rwese. Ndimo mune kubwinya kwaMwari kwese. Izvi ndizvo zvatinoona muna Mapisarema 50:2. Ndima iyi inoti, "Mwari akapenya ari paZiyoni, iro rakanaka-naka kwazvo". Ndiko kusaka hupenyu hwako huchifanira kuwa ngerunako. Ndiko kusaka hupenyu hwako huchifanira kuwe ngekubwinya.

Muna 2 VaKorinte 5:17, Bhaibheri rinoti, "Saka kana munhu ari munaKristu, wawe chisikwa chitsva, zviro zvakare zvapfuura; tarirai, zvese zvawe zvitsva". Unokona kunge uri muna Kristu. Izvi zvinorewa kuti wawe chisikwa chitsva. Zviro zvekare zvakapera. Kukundikana chiro chekare. Hurwere chiro chekare. Kushaiwa simba chiro chekare. Kupererwa ngemazano chiro chekare. Kukurirwa chiro chekare. Zviro zvese izvi zvakapera. Wawe ngehupenyu hutsva. Wawe kutonga Satani. Wawe kutonga masimba erima.

Pupura Uchiti

Kristu inzvimbo. Mawari ndimo mandinorarama ndiri. Ndimo mandinohamba ndiri. Ndimo mandinowana zita rangu. Kristu ndiwo njere dzangu. Ndiwo kururama kwangu. Ini ndinoda Mwari. Ndakadanwa naMwari. Ndiripo kuita mabasa awo. Saka zviro zvose zvawe kundibatsira. Mwari ngawapiwe mbiri yese!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Johane 15:19; VaKorose 1:12-13

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )