English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Mugovera, 20 Chivabvu 2017

Kugutsikana KweChokwadi

"Ngekuti hupenyu hunopfuura zvekuha, ngemuwiri unopfuura zvekupfeka" (Ruka 12:23).Hupenyu haugutswi ngemari badzi. Haugutswi ngezviro zvenyika ino. Haugutswi ngemafaro epanyika pano. Kune wamweni wakaunganidza pfuma yakawanda. Kunyange zvakadero, hawana kugutswa naizvozvo. Kune wamweni wanotsvagawo kugutsikana muhupenyu. Ngekudaro, wanotsvaga kuwa ngemari yakawanda. Wanotsvaga kuwe shamwari, ngewana wakawanda. Wanotsvaga kuwa ngemukurumbira. Wanofunga kuti zviro izvi ndizvo zvichaita kuti wagutsikane ngehupenyu hwawo. Izvi hazvisi izvo. Munhu angofanire kuziwa basa raakapiwa naMwari. Angofanire kuriita. Angofanire kuripedza. Ndiko kuti agutsikane pachokwadi. Asi angofanire kuwe muna Kristu kuti aziwe basa iri.Muna Johane 4:34, Jesu wakabhuya wachiti, "... zvekuha zvangu ndizvo, kuti ndiite kuda kwewakandituma, ngekupedza basa rake". Ichi ndicho chinofanirawo kunge chiri chinangwa chako. Ndipo pangofanire kubva mufaro wako. Ndipo pane kugutsikana kwako. Munhu mweya. Zviro zvepamweya ndizvo zvakanyanya kukosha muhupenyu hwake. Izvi ndizvo zvaungofanire kunzwisisa. Saka mufaro wake uri mumweya make. Unowapo kana achinge aita zvaakarongerwa naMwari. Mwari wane basa rawakarongera hupenyu hwako. Iwe ungofanira kuziva basa iri. Ungofanire kuriita. Ndiko kuti uwane mufaro muhupenyu. Ndiko kuti ugutsikane ngehupenyu hwako.Ko, wakambozvibvunzawo here weiti, "Mwari wanonyanya kuda chii pahupenyu wangu?" Mwari wane zvawanoshuwa kuona pauri. Iwe ungofanire kuziwa zviro izvi. Ungofanire kuzvifarira. Ungofanire kutsvaka kuzviita. Ndizvo zvinozoita kuti ugutsikane. Haasi munhu wese angofarire zvaakarongerwa naMwari. Asi iwe ungofanire kuzwisisa zviro zvepamweya. Dzidza kuzvikoshesa. Ndiko kuti ugokone kufarira zvawakakurongera izvi. Wawarira kufadza Mwari pazviro zvese. Iwo wanozozadza moyo wako ngemufaro.Dzidza Soko raMwari. Hambidzana naMweya Mutsvene. Wana mabasa aunoita muchechi. Ndiko kuti usvike pakuziwa zvakarongerwa hupenyu hwako naMwari. Unozoziwa hupenyu wawanoda kuti urarame. Hupenyu hunozokufadza. Unozokonawo kubatsira wamweni kuzwisisa hupenyu hwawakarongerwa naMwari. Wanhu awa, wanozowanawo mufaro muhupenyu hwawo.

Namata Weiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Munopa hupenyu wangu mufaro. Mufaro uyu unobva pakuita zvamunoda imi. Ndimi muri kushanda muhupenyu wangu. Muri kuita kuti ndifarire zvinokufadzai. Muri kundipawo simba rekuita zvinokufadzai izvi. Ndinokutendai. Munonditungamirira mugwara ramakandirongera. Mweya venyu ndiwo wanonditungamirira kudai. Ngekudaro, ndinoziva kuti ndinosimudzirwa muhupenyu. Ndinopfuma. Ndinokunda. Uye ndinowana mufaro. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi:

VaFiripi 2:13

VaHeberu 10:7

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )