Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Muvhuro, 21 Chivabvu 2018

Wanogara Mukati Mako

"NaMwari akaita zvishamiso ngemaoko aPauro, ngekudaro micheka, nenguwo, zvaibve pamuwiri wake, zvaiiswa kuwarwere, hosha dzikabva kwawari, ngemweya yakaipa ikabuda" (Mabasa 19:11-12).

Umweni murume akauya kumunamato. Murume uyu akanga asiri Mukristu. Saka akanga asina kugamuchira Mweya Mutsvene. Asi akangotanga kubhuya ngedzimweni ndimi. Izvi zvakashamisa amweni anhu. Saka wakabvunza wachiti, "Ko, sei murume uyu akona kubhuya ngendimi?" Zviri pachena. Murume uyu akanga asangana ngeanhu waiwe naMweya Mutsvene. Saka akange atapukirwa ngesimba raMweya Mutsvene. Izvi ndizvo zvakaitawo micheka yataerenga mundima yatavhura nayo. Micheka iyi yakanga iri pamuwiri waPauro. Ndipo payakabatira simba raMweya Mutsvene. Simba iri ndiro rakaita kuti ikone kuporesa warwere.

Izvi ndizvo zvatinoona paanhu. Ini ndinokona kukugunzva. Zviri pahembhe dzangu zvingobve zvasarira pauri. Kuda ndingakumbundikira. Ungobve wasara uine munhuwi wangu. Asi izvi zvinenge zvisingarewi kuti ini ndiri mauri. Izvi ndizvo zvakaitikawo kumurume uyu. Akabhuya hake ngendimi. Asi hazvirewi kuti Mweya Mutsvene wakange wawe mukati make. Tinoona zviro zvakadai muBhaibheri. Ringotipe nhoroondo yembongoro. Nhoroondo iyi iri muna Numeri 22:28. Mbongoro iyi yakabhuya semunhu. Yakarambidza muprofita kuite zvisina kunaka. Asi Mwari wakanga wasiri kugara mumbongoro iyi.

Simba raMwari ndiro rakange rauya pamusoro pembongoro iyi. Simba iri ndiro rakaite kuti mbongoro iyi ibhuye semunhu. Asi yakange isina kuzadzwa naMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene wane zvakawanda zvawanoita. Zvimweni zvacho tinozviona patinoungana muchechi. Muchechi umu munobva maita sekuti muna Mwari pachawo. Mweya Mutsvene wanenge wasina kuuya wemene muimba umu. Wanenge wari mukati medu isu. Wangobve wazwikwa kuti warimo mumba umu. Saka tisu tinenge taite kuti nzvimbo iyi iwe tsvene. Tisu tinenge taunza Mwari munzvimbo iyi.

Saka haufaniri kutsvaga kutapukirwa ngesimba raMweya Mutsvene. Hawafaniri kuite zvekuzorerwa pauri. Simba raunowana ngenzira iyi harigari. Rinopera nenguwa. Mweya Mutsvene wanofanire kugara mukati mako. Zvino, kuda wakagamuchira Mweya Mutsvene. Izvi zvinorewa kuti muridzi wesimba awa kugara mauri. Izvi ndizvo zvakawimbiswa naJesu. Wakawimbisa kuti tichagamuchira simba. Asi simba iri rinouya kana Mweya Mutsvene wauya mukati medu. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna Mabasa 1:8.

Saka haufaniri kuita simba rekutsvaga. Muridzi wesimba awa kugara mukati mako. Ndiye ane simba rese. Shandisa simba iri. Rarama semunhu anoziwa kuti awa ngesimba. Unozorarama muminana. Unozorarama hupenyu hwepamusoro. Hupenyu uyu ndiwo uri muna Kristu.Pupura Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Mweya wenyu wanogara mukati mangu. Ndinoziwa kuti muri mandiri. Saka hupenyu hwangu hwakanaka. Hwakashandurwa. Kristu wawe kugara mukati mangu. Izvi zvingoite kuti pasawe ngechiro chinondikurira. Zvinondiita mukundi. Zvinondiita changamire muhupenyu. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi:

Johane 14:16-17; VaKorose 1:27; Mabasa 1:8

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )