Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona JESU NDIYE EGA ANOPONESA

Mugovera, 23 Chivabvu 2020

"Ruponeso haruwanikwe kuna ani zvake, ngekuti hakuna rimweni zita pasi pedenga rakapihwa kuanhu ratingaponeswa naro" (Mabasa 4 ndima 12).

Kune mhando nhatu dzezviwi. Chekutanga, chiwi chakabve kuna Adama. Bhaibheri rinotijekesera chiwi ichi. Tinoerenga masoko aro muna VaRoma 5 ndima 12. Inoti, "Naizvozvo, chiwi sezvachakapinda munyika ngemunhu umwe, ngerufu rukapinda ngechiwi, uye ngenzira iyi rufu rwakauya kuanhu wese, ngekuti wese wakatadza". Adama ndiye akapara chiwi ichi. Zvino, munhu wese ari mudzinza raAdama. Saka chiwi ichi chakabata munhu wese. Izvi hazvifadze chose. Asi ndizvo zvakatoitika.

Chiwi chepiri ngechekuparirwa ngeamweni. Tinochiona muna Joshua 7. Nhoroondo iyi inobhuya ngezve umweni murume. Murume uyu ainzi Akani. Akani ane chiwi chaakapara. Chiwi ichi chakabve chabata wana wese weIsraeri. Wakange wakunda rumweni rudzi. Rudzi urwu rwakange rune simba. Rwakange ruri rweJeriko. Asi Mwari aisada kuti watore zviro zveJeriko. Akange atowaraira kudaro. Izvi ndizvo zvatinoona muna muna Joshua 7 ndima 11. Zvino, akange ari kuronga kunorwisa rumwenizve rudzi. Rudzi urwu rwakange rusina simba. Saka aitarisira kuruparadza.

Asi Akani ane nhumbi dzaakange atora. Akadzitora muJeriko umu. Akabve adziwiga. Izvi ndizvo zvatinoona muna Joshua 7 ndima 21. Izvi zvakaite kuti Israeri ikundwe muhondo yakatewera iyi. Munhu umwe ndiye akanga atadza. Asi akange aparira nyika yese. Izvi ndizvo zvakaitikawo pakatadza Adama. Akatadza ega hake. Asi akabvw aparira nyika yese. Izvi zvinofananawo ngezvinoitika mudzinyika. Mukuru wenyika angaite chimweni chiro. Chiro ichi chinokona kunge chisina kunaka. Saka chinokona kupedzisira chapinza nyika yese mudambudziko.

Chiwi chetatu ndechakuzviparira. Saka hapana munhu angati haana zviwi. Anokona kunge asina kuchipara iye. Asi Adama akatomuparira. Saka hapana asingafanire kuponeswa. Asi tinotenda Mwari. Munhu wese anokona kuponeswa. Anoponeswa muna Jesu Kristu. Kuponeswa uku kunenge kuri kubviswa muzviwi. Kunenge kuri kusungunurwa kubve kumabasa ezviwi. Kunenge kuri kusikwa patsva kwemweya wake. Kunenge kuri kudzorwa kuna Mwari. Jesu ega ndiye anokona kuponesa ngenzira yakadai.

Ndosakatichiparidza Vhangeri. Tinoda kuti anhu wese wagamuchire Jesu Kristu. Tinoda kuti zviwi zvawo zvikanganwirwe. Tinoda kuti waitwe weropa reWamwari. Tinode kuti waitwe werudzi rwaMwari. Hareruya!

Namata Uchiti

Ishe wandinoda. Ndinokutendai. Makaite kuti ndisangane ngeVhangeri. Vhangeri iri isimba. Ndiro simba ramunoshandisa kuponesa anhu. Ndiro ramunoshandise kuporesa anhu. Ndiro ramunoshandise kusungunura anhu. Ndinonyengeterera asati watendeuka pasi rese. Meso awo ngaavhurike. Ngawaone kuti wakatadza. Ngawauye kuna Kristu. Ngawagamuchire kanganwiro yezviwi izvi. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Mabasa 13 ndima 38 kusvika 39 ASV

VaRoma 10 ndima 9 kusvika 10

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)