English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Mugovera, 26 Chivabvu 2018

Simba Rekutonga Madhimoni

"Zviratidzo izvi zvichawe ngewanotenda: Wachadzinga mweya yakaipa ngezita rangu ..." (Marko 16:17 KJV).

Mukristu wese anokona kudzinga madhimoni. Hapana anonzi ndiye ane chidzoro chekudzinga madhimoni. Izvi ndizvo zvatinoona mumasoko aJesu. Tinoerenga masoko aya muna Marko 16:17. Vakati, "Zviratidzo izvi zvichawe ngewanotenda: Wachadzinga mweya yakaipa ngezita rangu ...". Chinongodiwa kutenda muna Kristu. Hapana zvimweni. Saka Mukristu wese ane simba rekudzinga madhimoni. Hazvina basa kuti achangobve kubarwa patsva.

Asi umweni angabvunza achiti, "Ah! Zvingaita izvozvo? Munhu wese angadzinga madhimoni? Handiti zvinotoda minamato yakasimba?" Kwete! Hatitombofaniri kunamata pamusoro pemadhimoni. Hazvisi izvo zvakabhuyiwa naJesu. Wakati tingofanire kungoadzinga badzi. Hatifaniri kukumbira Mwari kuita chimweni chiro pamusoro paSatani, madhimoni, kana rima. Wakatoite zvese zvaidiwa. Wakatokupa simba rekutonga zviro izvi.

Bhaibheri rinobhuya muna Marko 6:7 richiti, "Zvino wakadanira kwaari wane gumi ngewairi, ... akawape simba pamusoro pemweya yetsvina". Mundima umu mune soko rinoti, "simba". Soko iri rinoturikirwa kubve kusoko reChigiriki. Soko iri nderinoti, "exousia". Rinorewa simba rekutonga. Rinorewa simba rinopiwa nhume. Jesu ndiwo wakatituma. Saka tinoshandisa simba rawo. Ndiro ratinoshandisa kutonga mweya yetsvina. Iwo wakakunda mweya iyi. Wakaikunda mugehena. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna VaKorose 2:13-15. Ndima iyi inoti, "Jesu wakatorera wabati ngemasimba zvombo zvese. Wakawakurira. Wakabve wawamisa pamberi pezvisikwa zvese. Saka zvisikwa zvese zvinoziwa kuti masimba aya akakurirwa naJesu" (NKJV). Jesu wakaremadza Satani. Wakaremadza wabati wake wese. Wakawasiya wasisina simba. Hawachakoni kurwa zvachose. Asi izvi hazvisi zvega zvakaitika. Isu takange tiri muna Jesu wachikurira Satani uyu. Saka zvinototorwa sekuti tisu takamukurira.

Jesu wakabhuya muna Ruka 10:19 wachiti, "Tarirai, ndakakupai simba rekutsika pamusoro pesimba renyoka ngezvinyarada, napamusoro pesimba rese remuwengi; hakuna chiro chingatongokukuwadzai". Ndima iyi iri kubhuya pamusoro pesimba zvekare. Iri ndiro simba riya rinopiwa munhu atumwa. Ndiro simba rawakapiwa. Saka unokona kutonga Satani. Unokona kutonga wabati wake. Unokona kuwarambidza kuite zvawanoda. Iwo hawakoni kumirisana newe. Hapana dhimoni ringamirisana newe.

Rangarira zvataerenga mundima yatavhura nayo. Yati, "Zviratidzo izvi zvichawe ngewanotenda: Wachadzinga mweya yakaipa ngezita rangu ...". Uyu unotowe mutemo. Ndiwo unoshandiswa munyika yemweya. Iwe ungaraira dhimoni kuti ribve pane imweni nzvimbo. Ungariraira wakamira muzita raJesu. Zvinenge zvichitoita sekuti Jesu ndiwo wanenge wari kubhuya. Shandisa simba iri. Usarega Satani achiita zvaanoda panzvimbo yauri. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Jesu wakakurira Satani. Wakakurira wabati werima wese. Zvino, ini ndini ndinotorwa sekuti ndakakurira Satani uyu. Ndini ndinotorwa sekuti ndakakurira wabati awa. Saka ndawe kurarama semunhu akakunda. Simba raJesu Kristu ndiro randawe kushandisa. Satani haachakoni kundikonesa kubudirira. Wabati wake hawachakoni kundikonesa kubudirira. Ndawe kukurira zviro zvenyika ino. Ndinozvikurira zuwa rimwe ngerimwe. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Mateo 10:7-8

Ruka 10:17-19

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )