Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona TSIKA DZAKRISTU

Chishanu, 29 Chivabvu 2020

"Musaenzaniswa ngenyika ino; asi mushandurwe mupfungwa dzenyu uchiwandudzwa, kuti muedze muziwe kuda kwaMwari kwakanaka, kunofadza, kwakakwana" (VaRoma 12 ndima 2).

Isu tiri Wakristu. Tine tsika dzedu. Idzi itsika dzaKristu. Kune wakawanda wanouya kuchechi. Wanouya ngetsika dzawo. Wanenge wakatora tsika idzi munyika. Asi ndidzo dzawanenge wachida kuti dzitewerwe muchechi. Izvozvo hazvina kunaka. Tsika dzaMweya Mutsvene ndidzo dzega dzatingofanire kutewera. Tinodziwana muMagwaro. Izvi ndizvo zvatiri kutaridzwa mundima yatavhura nayo. Inoti tingofanire kushanduka. Saka mafungiro edu angofanire kushandurwa. Kurewa kuti tingofanire kufunda tsika itsva. Soko raMwari ndiro rinotifundisa tsika idzi.

Shandisa Soko raMwari. Rishandise kusuka pfungwa dzako. Unozopedzisira wawe ngetsika itsva. Idzi dzinenge dziri tsika dzemuHumambo hwaMwari. Imweni tsika yacho ndeye kukudza wanhu wese. Ndeye kuremekedza wanhu wese. Hatifanire kungoremekedza wanokudzikana badzi. Tingofanire kukudza wanhu wese. Izvi ndizvo zvatinofundiswa muna VaRoma 12 ndima 10. Inoti, "Iwai ngerudo rukuru umwe kune umwe sewadikani. Umwe ngeumwe wenyu ngaakudze umweni kupfuura kuzvikudza kwaanozviita iye". Jesu ane imweni tsika yaanotifundisa zvekare. Tinoierenga muna Mateo 5 ndima 44. Ndima iyi inoti, "Asi ini ndinoti kwamuri: Ida wawengi wenyu, munyengeterere wanokutambudzai". Idzi ndidzo tsika dzemuHumambo hwaMwari. Dzakasiyana ngetsika dzenyika ino.

Mateo 5 ndima 42 inoti, "Anokumbira kwauri mupe, usafuratira anoda kukwereta kwauri". Rudo ruri mutsika yedu. Munhu angauya kwatiri. Angatsvage kutikwereta chiro. Tinomubatsira. Hatina watinoonera pasi. Hatina watinotora seasina kukosha. Ndiwo mararamiro aiita Jesu. Zvino, Jesu uyu ndiye watinofanire kutewedzera. Saka muna Kristu mune tsika yamo. Zvifundise tsika iyi. Itsika yerudo. Itsika yehunyoro. Itsika yekuregerera. Itsika yekururama.

Namata Uchiti

Baba wanokosha. Ndinogamuchira Soko renyu. Ndinoritendera kushanda muhupenyu hwangu. Ndinotendera kuti Mweya wenyu ushande mandiri. Ngekudaro, ndinofunda hupenyu hwaKristu. Ndinozvirowedzera mutsika dzaKristu. Ndidzo dzandinoshandisa pakurarama kwangu panyika. Ngekudaro, ndinoda wanhu. Ndinoite zviro zvinofadza. Ndinogara ndichikunda. Ndinotonga zviro zvenyika ino. Ndine nyasha. Ndinofunda Soko renyu. Saka pfungwa dzangu dzinoshandurwa. Dzinowandudzwa. Ngekudaro, ndinorarama semunhu awe muna Kristu. Ndinofunga semunhu awe muna Kristu. Kururama kwenyu kunoonekwa pandiri. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

VaFiripi 2 ndima 5

2 Petro 1 ndima 5 kusvika 8

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)