Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 12 Chikumi 2019

Hupenyu Husingaperi, NgeHukama Hwedu NaMwari

"Uku ndiko kupupura kuti: Mwari akatipe hupenyu husingaperi. Hupenyu uyu huri muMwanakomana wake" (1 Johane 5:11).

Jesu ane mutemo waakaunza. Mutemo uyu unotipa kodzero yekuwe ngehukama naMwari. Unotipe kodzero yekuwana hupenyu husingaperi. Asi kana tawe ngehupenyu husingaperi, tinenge tawe werudzi rwaMwari. Saka hukama hwedu naMwari hunenge husisiri hwemutemo. Hunenge hwawe hweropa. Izvi zvinoda kufanana ngewaniso. Murume ngemukadzi wangaronga kuwanana. Wangobve wanyorerana magwaro. Aya anenge ari magwaro anodiwa ngemutemo.

Magwaro aya anobve awape kodzero yekuumba mhuri. Hukama hwawo hunenge husisiri hwematsamba aya. Hunenge hwawe hwemhuri. Hunenge hwawe hweropa.

Matsamba anongoshandiswa badzi ngematare. Anoshandiswa kana paite kusawirirana pakati pawo. Ndiwo anozoshandiswa kugowa pfuma yawo.

Izvi ndizvovo zvakaitwe naJesu. Akaunza mutemo mutsva. Mutemo uyu unotipe mvumo yekuumba hukama naBaba wekudenga. Unotipe mvumo yekuumba hukama nawo. Unotipe mvumo yekuwana hupenyu husingapere. Asi hupenyu husingapere ndihwo hunotiite weropa rake. Ndihwo hunotiite werudzi rwaBaba wedu wekudenga. Saka hukama hwedu huri pairi. Hwakanyorwa pasi. Hunopupurirwa ngematsamba. Zvekare, ngeweropa.

Zvino, hupenyu husingapere hunotibatsira. Hunotipe hutano hweWamwari. Hutano uhu hunodarike kungoporeswa naMwari. Hongu. Mukristu anokona hake kufanira kuporeswa. Asi angofanire kuwe ngehutano hweWamwari. Hutano hwakadai ndihwo huri nani. Hunodarika kungoporeswa. Munhu ane hutano hwakadai haarware. Asi zvinokona here kuti munhu asarwara zvachose? Hongu! Asi pane zvaunofanire kutanga waita. Ungofanire kutanga wazwisisa hupenyu hwawawe nahwo. Ungofanire kutanga wazwisisa kuti wawe munhu werudzi rupi. Wakawe werudzi urwu musi wawakabarwa patsva. Apa ndipo pawakabarwa kepiri. Pamusoro pazvo, ungofanire kufarira rudzi rwako rutsva urwu. Izvi ndizvo zvatinokurudzirwa muna 1 Johane 5:11-13. Ndima iyi inobhuya ichiti, "Uku ndiko kupupura kuti: Mwari akatipe hupenyu husingapere. Hupenyu uhu huri muMwanakomana wake. Uyo ane Mwanakomana ane hupenyu. Uyo asina Mwanakomana waMwari haana hupenyu. Ndanyora izvi kwamuri imi muotenda muzita reMwanakomana waMwari kuti muziwe kuti mune hupenyu husingapere".

2 Petro 1:3 inotiwo, "Simba rake dzvene rakatipe zviro zvrse zvatinoda zvehupenyu, ngezvehumwari, kubudikidza ngekumuziwa kwedu iye akatidana ngekubwinya ngekunaka kwake chaiko". Saka ungofanire kuziwa Mwari. Ungofanire kuwazwisisa. Ndokuti ugoziwa pfuma yako. Ndokuti ukone kuha pfuma iyi. Iri muna Kristu Jesu.

Namata Uchiti

Baba wanokosha. Ndinokutendai. Makandipe hupenyu husingaperi. Makandiite weropa renyu! Ndinofara. Ndawe mweya umwe chete nemi. Saka ndawe werudzi rweWamwari. Ndine hutano hweWamwari. Ndapfuma. Ndawe kubudirira pane zvese zvandinoita. Ndawe kukunda zvese zvandinosangana nazvo. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Firimoni 1:6

1 Johane 5:11 -13

1 VaKorinte 6:17

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl )