English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 13 Chikumi 2018

Shandisa Masoko Kurwa Hondo

"Endai ngemasoko, mudzokere kuna Jehovha, muti kwaari, "Bvisai zvakaipa zvese, mugamuchire zviro zvakanaka, ipapo tichakupai miromo yedu, zvive zvibayiro zvedu" (Hosea 14:2).

Isu takabarwa patsva. Saka tiri pahondo. Hondo iyi ndeye rutendo. Inotonzi "hondo yakanaka yerutendo". Izvi ndizvo zvatinoerenga muna 1 Timotio 6:12. Sei iri hondo yakanaka? Ngekuti ihondo yatinokunda nguwa dzese. Asi kuda umweni Mukristu angakurirwa pahondo iyi. Anenge asiri kushandisa zvombo zvinodiwa. Zviprofita ndizvo zvimweni zvezvombo zvinodiwa.

Apostora Pauro ane zvaakamboraira Timotio. Tinozvierenga muna 1 Timotio 1:18. Akati, "Basa iri, rakarairwa, ndinokupa iro, iwe Timotio, mwana wangu, kuti sezvazvakaprofitwa kare pamusoro pako, urwe pfumo rakanaka mazviri". Zviro izvi hazvina kungorairwa Timotio badzi. Zvakarairwa isuvo.

Saka tinoshandisa zviprofita kurwa hondo. Panokona kunge pane Soko raIshe rakabhuyiwa kwauri. Soko iri rinokona kunge rakabhuyiwa pamusoro pemari dzako, hutano, mhuri, kana mabasa ako. Usarega masoko aya achingorowa. Mashandise. Mashandise kurwa hondo yerutendo. Pangaite zviro zvinokurwisa. Ungasangana ngezviro zvinotsvaga kukukanganisa. Usanetseka. Bhuya Soko raMwari.

Kuda une zviprofita zvakambobhuyiwa pamusoro pako. Unokona kunge wakatonyora zviprofita izvi pasi. Yawe nguwa yekushandisa zviprofita izvi. Mwari ndiwo wakakupa zviprofita izvi. Waida kuti uzvishandise kudaira kuzviro zvehupenyu. Saka ungofanire kushandisa zviprofita izvi. Ungofanire kuzvibhuya. Ukasadero, hazvizoshandi. Izvi ndizvo zvatinotaridzwa muna VaHeberu 13:5-6. Ndima iyi inoti, "Ngekuti iye amene akati ... Naizvozvo tinotsunga moyo tichiti".

Tinokona kutarisa pana Isaya 43:2. Ndima iyi inoti, "Kana uchipinda ngemumvura zhinji, ndichawe newe, kana ngemunzizi, hadzingakunyudzi; kana uchihamba ngemumoto, haungatsvi, ngemurazvo haungakupisi".

Masoko akadai haasi ekungoerenga badzi. Ungofanire kuagamuchira. Ungofanire kuatora seabhuyiwa kwauri. Ungofanire kudaira kwaari. Daira uchiti, "Ini ndakadziirirwa. Ndakachengetedzwa. Zvakaipa zvenyika ino hazvikoni kundiparadza. Hazvikoni kusvika pandiri. Ndigere pane Wemasimbaose. Panzvimbo iyi pakachengetedzeka. Pane rugare. Pane kubwinya. Anhu wanogarapo wanotonga. Wanogara waine mafaro. Saka ndinotonga zviro zvenyika ino. Ndinotonga pamwe chete naKristu". Saka ungasangana hako ngezviro zvinotsvaga kukurwisa. Ungasangana ngematambudziko. Shandisa masoko kurwisa zviro izvi. Bhuya kuti wakatokunda kare. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba wekudenga wandinoda. Ndinokutendai. Mweya Mutsvene wenyu wari kushanda mandiri. Wakandipa hunyanzvi hwekubhuya masoko. Masoko aya ane simba. Saka ndinobhuya ikozvino kuti zviro zvinodikanwa muhupenyu hwangu zvingobve kudenga. Simba rangu ringobve kudenga. Hunyanzvi hwangu hungobve kudenga. Ndinoshanda ngemazano ekudenga. Ruziwo rwangu rungobve kudenga. Mweya Mutsvene ndiwo wangoite kuti ndiziwe zviro. Ndiri kuite mabasa chaiwo andakarongerwa naMwari. Mabasa aya ari muna Kristu. Muzita raJesu. Ameni.

.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Muparidzi 8:4

1 Timotio 4:14-15

VaHeberu 13:5-6

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )