Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Venda Wimba NgeSoko RaMwari. Rarama Mariri

Chitatu, 30 Chikumi 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Muwe Soko raMwari. Musangogumira pakurizwa badzi. Ngekuti mukadaro munenge muri kuzvinyengera. ... Asi munhu uya. Anotarisa mumurairo uya. Wakagadzirirwa wanhu wakasungunurwa. Achibve aushandisa pakurarama kwake. Asisiri munhu anongozwa achikanganwa. Asi zvaazwa izvi. Zvichizoonekwa pahupenyu hwake. Munhu iyeye. Acharopafadzwa muzviro zvese zvaanoita" (Jemusi 1 ndima 22 kusvika 25).

Soko raMwari harishanduke. Harikundikani. Harina angapikisa. Soko iri rinoita zvarinobhuya. MuSoko raMwari ndimo mune zviro zvese. Ungade chishamiso. Soko raMwari rinokuwanisa chishamiso ichi. Pangawe ngechaungade kugadzirisa. Soko raMwari rinokona kugadzirisa chiro ichi. Soko iri ndiro raanoshandisa kukuropafadza. Ndosaka uchifanira kuwe ngeSoko iri. Ringofanire kugara mumweya wako. Uye ungofanire kuwimba naro. Ungofanire kurishandisa pakurarama kwako.

Ungade kubatsirwa naMwari. Anongokupa Soko rake. Ndiko kukubatsira kwaanoita. Ndizvo zvatinoona muna Mapisarema 107 ndima 20. Ndima iyi ine wanhu wainobhuya ngezvawo. Awa wanhu wakange wari kutambudzwa. Wakange waomerwa. Asi ndima iyi inoti Mwari "Akatuma Soko rake uye akawaporesa; akawanunura kubve paguwa". Mwari akamboda kusimudzira Abhurahama. Akangobhuya maSoko kwaari. Tinoaerenga muna Genesi 17 ndima 5. Akati, "Saka zita rako haricharambe richinzi Abhuramu. Richanzi Abhurahamu. Ngekuti ndakakuita baba wemarudzi mazhinji zhinji".

Abhurahama uyu akanga asati awe ngewana. Asi Mwari aitomuona sababa wemarudzi mazhinji. Ndizvo zvaakange amurongera. Asi akangoite zvekuzvibhuya ngemuromo.

Asi Mwari angabhuya maSoko kwauri. Izvozvo hazvirewe kuti zvaanenge abhuya izvi zvinobva zvatoitika. Une zvaungofanirevo kuita. Ungofanire kutanga wagamuchira maSoko aMwari aya. Ndokuti ugowana maropafadzo awo.

Soko raMwari rine simba. Iwe unokona kushandisa simba iri. Asi ungofanire kuwe Soko iri. Ungofanire kurishandisa pakurarama kwako. Soko iri ringofanire kuonekwa pauri. Ndokuti rishande muhupenyu hwako. Ndokuti rikubatsire. Munhu angofanire kuwe Soko raMwari. Ndokuti awane maropafadzo aro. Soko iri harifanire kungogumira munzewe dzake badzi. Izvi ndizvo zvataona mundima yatavhura nayo. Ierenge zvekare.

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Ndinorarama muSoko renyu. Ichi chiropafadzo chikuru. Soko renyu rinonditungamirira. Rinondipe mazano ekurarama nawo. Mweya Mutsvene anondibatsirawo ngenzira iyi. Saka ndinorarama hupenyu hwamakandirongera. Ndinobereka zvibereko zvekururama. Ndichiita kuti mukudzwe saMwari. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Mabasa 10 ndima 33

Mapisarema 107 ndima 17 kusvika 20

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch