Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Batirira KuSoko RaMwari

Chipiri, 30 Chikumi 2020

"Uye tine soko rewaprofita rakasimba kwazvo, uye muchaite zvakanaka kuti muriteerere, rakaite sechiedza chinovhenekera murima, kusvikira utonga hwatsvuka uye nyamasase ichibuda mumwoyo yenyu" (2 Petro 1 ndima 19).

Isu tiri wana waMwari. Hatisi kutsvaga kukurira zviro zvehupenyu huno. Tinosangana hedu ngematambudziko. Asi matambudziko aya haasi matsva. Takatoziwiswa ngezvawo. Takatoudzwa kuti takaakunda. Soko raMwari ndiro rakatiudza kudai. Saka tinoshanda ngezvatakaudzwa izvi. Ngekudaro, matambudziko aya haana zvaanokona kutiita.

Ungasangana hako ngezviro. Zviro izvi zvingawe zvisina kukunakira. Usanetseka. Shanda ngezvawakaudzwa badzi. Shanda ngeSoko raMwari. Unozokona kubhuya wakashinga. Unozobhuya uchiti, "Kwete! Ndikatokurira zviro izvi zvese". Saka hapana chinozokuvhundutsa. Ngemhaka yei? Ngekuti wakatoziwiswa zvichaitika. Une soko rechiprofita. Saka hauchatarisi zvauri kusangana nazvo. Wawe kutarisa paSoko raMwari. Soko iri ndiro rinobhuya chokwadi. Ndiro raungatowimba naro!

Kuda ungasade kukurirwa ngezviro zvenyika ino. Kuda ungade kugara uchikunda. Kuda ungade kugara uchiwedzera. Kuda ungade kugara uchibudirira muhupenyu. Erenga ndima yatavhura nayo zvekare. Inokuziwisa zvaungofanire kuita. Saka hazvinei kuti uri ani. Ungawe ngezviro zvauri kusangana nazvo. Zviro zvese izvi hazvisi izvo zvakakosha. Ndima iyi inoti, "Ungawe murima. Tarisa paSoko raMwari. Soko iri ndicho chiedza. Ndiro rinokuvhenekera".

Ngatimboti hupenyu hwako huri murima. Kuda une zviro zvauri kusangana nazvo. Zviro izvi zvingawe zvisina kukunakira. Zvingawe zvisiri kuwirirana ngezvaunoona muSoko raMwari. Saka unokona kunge uri kunamata. Asi panokona kunge pasina chiri kushanduka. Mwari anoti, "Tarisa paSoko rechiprofita. Soko iri rinokona kunge richipfutira ngechekure kure. Asi ramba wakaritarisa. Usarisiya. Ramba wakabatirira pariri. Usariregedza. Zuwa richazobuda. Nyeredzi yemangwanani ichapedzisira yavhenekera mumoyo mako". Hareruya!

Ramba wakabatirira paSoko raMwari. Uchazwa Mweya Mutsvene achibhuya kwauri. Anenge achiti, "Gadzikana hako. Hapana njodzi ingakuwira!" Hareruya! Saka unokona hako kunge uri murima. Asi Soko raMwari rinenge ririmo. Saka dambudziko iri rinenge riri kupfuura. Saka usabvuma kukundikana. Usavhundutswa.

Pupura Uchiti

Ndine soko rechiprofita. Soko iri ndiro rinowimbika. Ndiro randinoshandisa. Ndinorishandisa kurwisana ngezviro zvenyika ino. Ndinorishandisa kukurira zviro izvi. Zviro zvingatsvaga kundikanganisa. Asi handivhunduke. Ndinoziwa kuti ndingazvikurira sei. Ndinoziwa zvekuita kuti ndigare ndichikura. Ndinoziwa zvekuita kuti ndigare ndichibudirira. Zviro zvingandiwira. Asi ndinoshandisa Soko raMwari. Ndiro randinowimba naro. Ndiro rinondikundisa. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi:

Mateo 24 ndima 35

Isaya 40 ndima 8

1 Petro 1 ndima 25

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)