Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Chishanu, 12 Chikunguru 2019

Ungofanire Kuwe NgeMweya Mutsvene

"Ini ndiri muzambiringa, imi muri mabazi. Unogara mandiri, neni maari, ndiye anobereka zvibereko zvakawanda; ngekuti kunze kwangu hamukone kuite chiro" (Johane 15:5).

Mwari akakosha. Hapana chinoshanda asipo. Ungawe hako ngebasa rauri kuite nhasi. Mwari angofanire kunge ari kushanda mauri. Zvisizvo, basa iri haribudiriri. Munhu haana chaangaita pasina Mwari. Jesu akange akazara Mweya Mutsvene. Aibatsirwa naMweya Mutsvene kuite mabasa ake. Ndiye akaronga kuti ngesuwo tiwane Mweya Mutsvene. Ndiye akaronga kuti Mweya Mutsvene uyu agare mukati medu.

Tingofanire kuwe naMweya Mutsvene. Zvisizvo, hazvikone kuti tirarame hupenyu hweChikristu. Hazvikone kuti tiite mabasa aMwari. Izvi ndizvo zvatinoona muna Zekariya 4:6. Ndima iyi inoti, "Hazvisi zvekumanikidzira. Hazviitwe ngesimba. Zvinoitwa naMweya wangu. Ndizvo zvinobhuya Jehovha wehondo" (KJV). Ungofanire kugamuchira Mweya Mutsvene muhupenyu hwako. Mubvumire kushanda muhupenyu hwako. Ndiko kuti urarame hupenyu husiri hwenyika ino. Ndiko kuti ramangwana rako rijeke. Jesu aitora Mweya Mutsvene uyu saBaba wake. Ndiye baba aigara mukati make. Izvi ndizvo zvatinoona muna Johane 14:10.

Mweya Mutsvene ndiye akatibarawo isu. Ndiye Baba weduwo. Ndibaba anogara mukati medu. Rarama semunhu akatakura Mweya Mutsvene. Ndiko kuti uziwe kuti hapana chinokona kuitwa newe. Anhu angawe ngezvawasingakone kuita. Asi Mweya Mutsvene haana chaasingakone kuita. Anozvikone zvese. Saka anozoite kuti ubudirire pane zvese zvaunoita. Anozoite kuti pasawana chinokukurira.

Kunyangwe Jesu aifanira kuwe naMweya Mutsvene. Haana chaakakona kuite wasina Mweya Mutsvene. Wakaite mabasa makuru. Mweya Mutsvene ndiye akawabatsira kuite mabasa aya. Saka iwewo ungofanire kuwe naMweya Mutsvene. Ndiko kusaka Mwari achida kuti tizadzwe naMweya Mutsvene. Anoda kuti tigare takazadzwa naMweya Mutsvene. Zvino, kuda tingade kugara takazadzwa naMweya Mutsvene. VaEfeso 5:18-21 inotitaridza zvatinofanira kuite.

Mweya Mutsvene ndiMwari. Ndiye Mwari anoshanda ari matiri. Anenge ari kuwaka Kereke yake. Vazive semubatsiri wako. Simba ravo ndiro rinozowewo simba rako. Unozotanga kuite zviro ngehunyanzvi hwake. Saka hazvizokone kuti ukundikane. Hazvizokone kuti ukurirwe. Mweya Mutsvene ndiye anoite kuti ubudirire. Anoite kuti ubudirire pazviro zvese. Anoite kuti ukunde zviro zvese. Anoite kuti utonge.

Pupura Uchiti

Mweya Mutsvene anokosha. Ndinobvuma kuti mushande muhupenyu hwangu. Ndinokutendai. Ndawe ngehunyanzvi hwenyu. Ndawe ngesimba renyu. Ndawe ngenjere dzenyu. Ndizvo zvandawe kushandisa pakurarama kwangu. Ndinokutendai. Munonditungamirira pazviro zvese. Ndinogara ndiri mutano. Ndinokurira zvese zvandinosangana nazvo. Ndine simba. Ndakapfuma. Ndinobudirira pane zvose zvandinoita. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi:

2 VaKorinte 3:5

Johane 14:10-11

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei )