English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

China, 12 Chikunguru 2018

Tonga Uchishandisa Masoko

"Soko rakazowe nyama, rikagara pakati pedu, (tikaona kubwinya kwake, kubwinya sekwe wakaberekwa umwe chete wababa,) azere ngenyasha ngezvokwadi" (Johane 1:14).

Mwari wakasika nyika. Mushure mazvo, yakabva yaparadzwa. Yakabva yanyangara. Yakange yazara rima. Mwari wakabve wabhuya masoko. Masoko aya akabve agadzirisa nyika iyi. Wakabhuya wachiti, "Chiedza ngachiwepo". Chiedza chakabv chawepo. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna Genesi 1:3. Soko ndiro rakaunza chiedza munyika. Soko iri rakazowe munhu wenyama. Rakabve rauya kuzogara panyika pano. Rakange richinzi Jesu.

Ishe Jesu wakahamba migwagwa yeGareriya, Kapenaume, ngeJerusarema. Wakange wari Soko raMwari. Asi waiwe Soko rakange rashanduka kuwe munhu wenyama. Wakararama seSoko raMwari. Wakashandisa Soko raMwari kuite zvese zvawakaita. Wakaporesa warwere, kumutsa wakafa ngekudzinga madhimoni wachisandisa soko ra Mwari. Soko ndiro rega rawaibhuya. Zvishamiso zvaibve zvaitika.

Rangarira kumutsa kwawakaita Razaro kuwakafa. Razaro akange awe ngemazuwa mana afa. Akange atowigwa. Saka akange awe kutoora. Asi Jesu wakadaidzira kwaari. Wakati, "... Razaro! Budamo!". Tinoerenga masoko aya muna Johane 11:43. Munhu akange afa uyu akabve amuka. Izvi zvaishamisa! Jesu wakararama ngemasoko. Wakakurira zviro zvenyika ino. Wakashandisa masoko kuzvikurira. Wakange wari kutiratidza nzira yekurarama nayo panyika pano. Tingofanire kushandisa masoko pakurarama kwedu.

Pane imweni nguwa, Jesu wakange wachida kupa anhu zvekuha. Anhu awa wakange wakawanda. Paingowe ngechikomana chimwe chete chaiwe ngembuwa. Mbuwa iyi yaiwe ngezvingwa zvishanu, ngehowe mbiri. Saka zvekuha zvaiwepo zvakange zvisingakwane anhu awa. Asi Jesu wakabhuya masoko. Wakatore zvingwa zviya ngehove dziya. Wakabve wabhuya kwezviri. Wakaise mazviri simba. Iri rakange riri simba rekuti zviwedzere kuwanda. Zvekuha izvi zvakabve zvawanda. Zvakakwana anhu wese waiwepo. Muboka iri maiwe ngewarume zviuru zvishanu. Paiwazve ngewakadzi. Paiwewo ngewana. Asi awa wakange wasiri kutoerengwa. Anhu wese awa wakaha. Wakatosiya zvimweni zvekuha. Zvekuha zvakasara izvi zvakazadza matengu gumi ngemairi.

Hupenyu uhu ndihwo hwawakatipawo isu. Hupenyu hwekushandisa masoko. Tinoshandisa masoko kukurira zviro. Iwo Jesu wakabhuya wachiti, "Zvaunenge wabhuya ndizvo zvaunowana". Tinoerenga masoko aya muna Marko 11:23. Saka unokona kubhuya masoko anoite kuti mabasa ako ahambe zvakanaka. Unokona kubhuya masoko anowedzera mari yako. Unokona kubhuya masoko anoite kuti ugare uri muhutano hwakanaka. Unokona kubhuya masoko anowaka mhuri yako. Masoko ako anokona kuite kuti minana iitike. Bhuya kuzviro zviri kuitika pauri. Masoko aya anozokurira zviro izvi. Uri mambo. Simba ramambo riri mumasoko ake. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna Muparidzi 8:4. Saka shandisa masoko ako. Mashandise kutonga nyika yako. Mashandise kugadzirisa zviro zvehupenyu hwako.

Namata Uchiti

Ishe Jesu wandinoda. Ndimi chiedza chechokwadi. Munovhenekera munhu wese anouya panyika pano. Ndimi Soko raMwari. Muri Soko rakashanduka rikawe munhu. Muzere nyasha. Ndimi chokwadi. Ndichagara ndichibhuya Soko raMwari. Ngekudaro, ndinoporesa. Ndinounza hupfumi. Ndinosunungura zviro. Ndinokurira zviro zvese zvandinosangana nazvo. Mwari ngawapiwe mbiri yese!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi:

1 Johane 1:2

Genesi 1:11

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )