Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Mweya Mutsvene Anokuwedzera Simba

Chipiri, 14 Chikunguru 2020

"Ngemhaka iyi ndinopfugama ngemabvi angu kuna Baba, rudzi rwese kudenga ngepanyika runotumidzwa ngezita rake, kuti wakupei pfuma yekubwinya kwake kukuru, simba kuti musimbiswe naMweya wake mumunhu wemukati" (VaEfeso 3 ndima 14 kusvika 16).

Tine ndima yatavhura nayo. Yakanyorwa naApostora Pauro. Akange ari kunyengetera. Aitungamimirirwa naMweya Mutsvene. Ane Wakristu waakange ari kunyengeterera. Wakristu awa wakange wari paEfeso. Aida kuti mweya yawo isimbiswe. Kurewa kuti mweya waPauro wakange wakatosimbiswa. Saka aiziwa kukosha kwazvo. Zvekare, aiziwa kuti Wakristu wangofanire kusimbiswa. Ichi hachisi chiro chakawimbiswa naMwari. Chiro chatakatopiwa. Chiro chatinokona kuwana. Mweya yedu inokona kugara yakasimba.

Asi Pauro akanamatira watsvene ava. Sei akafanira kudaro? Ngekuti wakange wasati wazwisisa. Wakange waine Mweya Mutsene. Mweya Mutsvene aigara mukati mawo. Kurewa kuti wakange waine simba. Simba iri rakanga riri reWamwari. Asi waisaziwa ngezvaro. Pauro aitsvage kuti wariziwe. Wagorarama sewanhu wanaro. Simba iri haribve kudenga. Unoripiwa naMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene anotowe mukati mako. Ndizvo zvawaifanire kuzwisisa.

Mweya Mutsvene ari mukati mako. Mweya Mutsvene ndiye anokusimbisa. Anokupa simba. Simba iri ndere Wamwari. Rinoite kuti ukone kuite zviro. Hareruya! Ndosaka usingafanire kubhuya semunhu asina simba. Mweya Mutsvene awe kugara mauri. Saka hauchina hutera. Mweya Mutsvene ndiye akatakura kubwinya kwaMwari. Ndiye ane simba rese. Akauya mauri ngetwake twese. Saka hapana nhengo yemuwiri wako inokona kubata chirwere. Satani haachina paanokwana mauri. Mweya Mutsvene ndiye anokusimbisa. Anosimbisa mweya wako. Anosimbisa moyo wako. Anosimbisa muwiri wako wenyama. Anoite kuti ugare uine hupenyu.

VaRoma 8 ndima 11 inoti, "Zvino kana Mweya waiyeyo akamutsa Jesu kuwakafa achigara mukati menyu, iye akamutsa Kristu Jesu kuwakafa, achaponesa miwiri yenyu inofa naMweya wake, unogara mukati menyu". Mweya Mutsvene awe mauri. Kurewa kuti ari kutochengeta muwiri wako. Ari kuuchengeta uri mupenyu. Mwari ngaapiwe mbiri yose!

Pupura Uchiti

Ndiri kupiwa simba. Simba iri riri kupinda muzviro zvangu zvese. Isimba rinoshanda minana. Mweya Mutsvene ari mandiri. Ari mumweya mangu. Ari kugwinyisa mweya wangu. Saka hapasisina chandinokorera kuita. Ndine simba randawe naro. Iri isimba reWamwari. Simba iri riri kushanda mandiri. Riri kushanda zvikuru. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

VaEfeso 6 ndima 10 AMPC

VaFiripi 4 ndima 13

VaKorose 1 ndima 9 kusvika 11

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)