English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Muvhuro, 17 Chikunguru 2017

Soko RaMwari Rinowimbika

"Ngekuti hatina kutewera ngano dzakarongwa ngewanhu, nguwa yatakakuziwisa simba, ngekuuya kwaShe wedu Jesu Kristu, asi takanga tiri wanhu wakaona humambo hwake" (2 Petro 1:16 KJV).

Soko raMwari rinokona kuwimbwa naro. Unokona kuisa hupenyu hwako pariri. Izvi ndizvo zvatinoona muna Mateo 24:35. Ndima iyi inobhuya ichiti, "Denga ngenyika zvichapfuura, asi masoko angu haangotongopfuuri".

Magwaro iSoko raMwari. Ichi ndicho chokwadi. Magwaro aya anobhuya pamusoro paJesu Kristu. Anorondedzera basa rawakaita. Basa iri ndiro rakaita kuti zvikone kuti tiwane ruponeso. Ibasa rekufa kwawo, kuwigwa, kumuka kuwakafa, ngekukwira kudenga. Magwaro anotiziwisawo ngezvesungano itsva. Iyi isungano yawakaita pawakafa. Nhoroondo dzese idzi ndedzechokwadi. Tinokona kuwimba nadzo. Pamusoro pazvo, tingofanire kudzishandisa pakurarama kwedu.

Izvi ndizvo zvatinoona mumasoko aPetro. Petro akabhuya pamusoro penhoroondo iri muna Mateo 17. Tinoerenga masoko ake mutsamba yake yepiri. Anotsanangura kuti akawona Hushe hwaJesu. Akahuona musi wakashanduka Jesu chiso. Izvi zwakaitika wari mugomo. Wakanga wari wese naJakobo, naJohane. Musi uyu, chiso chaJesu chakapenya sezuwa. Nguwo dzawo dzakabwinya. Wana Petro wakabve waona Mosesi, naEriya. Wakazwazve izwi. Izwi iri rakange richibva kudenga. Tinoerenga masoko aro muna Mateo 17:5. Rakati, "... Uyu Mwanakomana wangu unodikanwa, wandinofarira, muzwei".

Kunyangwe zwakadero, Petro anotiyambira. Tinoerenga yambiro yake muna 2 Petro 1:19. Akati, "Uye tine soko rechiprofita rakasimba kwazvo, ramunoita zwakanaka kana muchiriteerera, rakaita semwenje unovhenekera mune rima, kusvikira hutonga huchitsvuka, ngenyamasase ichibudira mumoyo yenyu". Petro akafemerwa naMweya Mutsvene kubhuya masoko aya. Hongu, wanhu awa wakanga waona kubwinya. Wakanga wakuona ngemeso awo. Asi izvi zwakanga zvisina kukwana. Hazvisi izvo zvatingofanire kuwimba nazvo. Pane chinowimbika kudarika zvawakaona izvi. Chiro ichi iSoko raMwari. Ndizvo zviri kubhuyiwa naPetro mundima iyi.

Saka batisisa kuSoko raMwari. Ungaona zviro. Ungasangana ngezviro. Usawimba ngezviro izvi. Soko raMwari ndiro raungofanire kuvimba naro. Saka ungazwe marwadzo munyama yako. Kuda ungawe ngechirwere munyama yako. Usagamuchira izvozvo. Usabva watofunga kuti warwara. Soko raMwari ndiro ringekuzivisa chokwadi chezvinenge zviri kuitika. Ndiro rinorewa chokwadi. Ndiro raungofanire kuwimba naro.

Soko iri ringaite serisiri kushanda. Panokona kuita sepasina chiri kushanduka. Usawora moyo. Batirira kuSoko raMwari. Ramba uchiribhuya. Ribhuye kuna Mwari. Ribhuye kuzviro izvi. Ramba uchiribhuya. Uchazwa kukunda mumweya mako.

Namata Weiti

Baba wandinoda. Ndingekutendai. Soko renyu rine simba. Soko iri ndiro randinowimba naro. Ndicho chiprofita chandakagamuchira. Ndiro randinoshandisa pakurarama kwangu. Ndiro randinoshandisa kuwaka hupenyu hwangu. Ngekudaro, simba raro riri kushanda mandiri nhasi. Riri kusika zvarinobhuya mandiri. Soko iri rinogara ngekusingaperi. Ndinoshandisa simba reSoko renyu. Ngekudaro, ndingekunda pahondo yerutendo. Ndingekunda hondo iyi nguwa dzese. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi:

1 Timotio 1:18 GNB

Mateo 24:35

VaHeberu 4:12

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )