Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Shumira Mwari. Ndizvo Zvaungofanire Kuraramira

Mugovera, 1 Nyamavhuvhu 2020

"Ngekuti ani naani angode kuponesa upenyu hwake, acharasikirwa nahwo; asi anorasikirwa ngeupenyu hwake ngekuda kwangu, achahuponesa" (Ruka 9 ndima 24).

Umweni murume akange aine mwanakomana. Mwanakomana uyu akange ari Mukristu. Murume uyu akabve ayambira mwana uyu. Akamuti asanyanya kumhanya ngezviro zvaJesu. Mwana uyu aishumira Jesu Kristu. Aigara achiparidza Vhangeri. Murume uyu aifunga kuti izvi zvaiwe ngenjodzi. Zvaikona kuuraisa mwana wake. Saka aimutyira. Asi mwana uyu akamupindura. Akati, "Baba. Ndiri kungoite zvakarairwa naJesu. Ndiri kumushumira. Ndiri kumuraramira".

Murume uya akagumbuka. Haana kufarira masoko aya. Akabve aita hasha. Ndokudaira mwana uya. Akati, "Unotoite hako zvekuteedzera Jesu? Ndizvoka zvakamuuraisa. Handiti akafa ari mudoko? Achingowe ngemakore makumi matatu ngematatu badzi?"

Kune Wakristu wanofunga ngenzira iyi. Hakusi kuti wanenge wachitsvage kurarama makore akawanda. Hakusi kuti wanenge wasingade kuti hama dzawo dzife. Kwete. Ngekuti Wakristu wagara wachararama ngekusingaperi. Asi Wakristu awa wanenge wachitya kufa. Ndizvo zvinowadaro.

Munhu haafanire kutya kufa. Zvingamutadzise kuite zviro muhupenyu. Zvingamutadzise kuite zvaakatumwa naMwari. Ane zviro zvaanotozopedzisira obhuya. Izvi zvinenge zviri zviro zvaasingagamuchiri iye. Asi anenge achingotsvage kusafa. Asi tine masoko ataerenga. Taaerenga mundima yatavhura nayo. Anoti, "... ani naani angode kuponesa upenyu hwake, acharasikirwa nahwo ...". Saka raramira Kristu. Hapana chaungofanire kutyira. Ungofanire kukona kubhuya uchiti, "Ini ndinomira naJesu Kristu. Ndiri weHumambo hwake. Saka ndichaparidza Vhangeri. Kunyangwe zvakanaka. Kana kuti zvakaoma!"

Iye Jesu ane masoko aakambobhuya. Gara uchimarangarira. Tinoaerenga muna Ruka 10 ndima 19. Inoti, "Tarirai, ndakakupai simba rekutsika pamusoro penyoka ngezvinyaride, ngepamusoro pesimba rese remuwengi; hakuna chiro chingatongokukuwadzai". Ano ndiwo mazuwa ekupedzisira. Ungawe uri kuparidza Vhangeri. Hapana chaungofanire kutya. Ishe ndiye anokurwira. Ane masoko aari kutobhuya kwauri ikozvino. Masoko aya ndiwo aakambobhuya kuna Pauro. Tinoaerenga muna Mabasa 18 ndima 10. Akati, "Ngekuti ndinewe, uye hakuna munhu achakurwisa akakukuwadza, ngekuti ndine wanhu wazhinji muguta rino".

Pupura Uchiti

Ndine nzvimbo yandawe kurarama mairi. Munzvimbo umu hamuna chinofa. Rufu harukone kushanda munzvimbo iyi. Ndakarowerwa pamuchinjikwa. Ndakarowerwa pamwe chete naKristu. Asi ndiri mupenyu hangu. Ndisiri ini uya. Asi Kristu. Ndiye awe kugara mandiri. Ndine hupenyu hwandawe kurarama. Ihwo hwandinorarama ndiri mumuwiri wenyama. Ndinohurarama ngerutendo rweMwanakomana waMwari. Iye akandida. Akandifira. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

VaKorose 3:23-24

1 Vakorinte 15:58

Mabasa Avapostora 20:24

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)