Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Zvipinze Mugwara RaMwari

China, 5 Nyamavhuvhu 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Uye zviro zvese izvi. Zvitsva. Zvakabve kuna Mwari. Iye akashandisa Jesu Muponesi kutidzosa kwaari. Akatipawo basa rekudzosa wanhu kwaari" (2 Vakorinde 5 ndima 18).

Kune vamwe wanhu. Wanhu awa wanongotsvaga zvinowafadza iwo. Hawatsvage zvinodiwa naMwari. Asi chii chinodiwa naMwari? Mwari anotsvaga kuti wanhu waziwe chokwadi. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna 1 Timoti 2 ndima 4. Ichi ndicho chingofanirewo kuwe chishuwo chako. Ungofanire kushuwa zvinoshuwiwa naMwari.

Pane shungu dzaungofanire kuwe nadzo. Idzi ishungu dzekuunza wanhu kuna Mwari. Ndidzo dzingofanire kukutuma kuita zviro. Ungawe mutungamiriri wewanhu. Ungawe mudzidzisi. Ungawe unoshanda kubhanga. Ungawe mufundi. Asi rangarira kuti uri Mukristu. Chikristu chako ndicho chakakosha. Chakakosha kudarika amweni mabasa ako ese. Saka une basa rawakapihwa. Iri ibasa rekusvitsa ruponeso kuwanhu. Ita basa iri. Ndiro ringofanire kunge riri pamoyo pako. Tsvaga kuti wakawanda wapinde muhumambo hwaMwari. Ndokuti ugofara muhupenyu. Ndokuti hupenyu hwako hukugutse. Ndokuti uwane maropafadzo ese aungade.

Ungofanire kuunza wanhu kuna Mwari. Iri rinotowe basa. Ibasa raungofanire kuraramira. Ndokuti hukama hwako naMwari hudzame. Ndokuti unatse kuzwisisa Mwari. Ndokuti hupenyu hwako hukugutse. Jesu ane masoko aakataura. Tinoaerenga muna Mariko 16 ndima 15. Akati, "Endai munyika dzese. Muparidze ruponeso. Ruparidzei kuzvisikwa zvese". Tinoerenga amweni acho muna Matiyo 24 ndima 14. Akati, "Soko iri reruponeso. Iro rinotaura ngezvehushe hwaMwari. Richaparidzwa munyika dzese. Richaparidzwa seuchapupu kumarudzi ese. Ndipo pachazoguma nyika ino".

Soko reruponeso ringofanire kusvika kunyika dzese. Izvi ndizvo zvakarairwa naJesu. Haana kungozviraira kuwafundisi. Haana kungozviraira kuwaparidzi. Akazviraira kuWakristu wese. Saka iwe unotowe mushumiri. Ndiwe unosvitsa Sungano Itsva kuwanhu. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna 2 Vakorinde 3 ndima 6. Ndiwe unoziwisa wanhu ngezveruponeso. Kune wanhu wari murima. Iwe wakatumwa kuwanhu awa. Wakatumwa kuti uwaunzire chiedza cheruponeso.

Nyika ino ine rima. Asi iwe uri chiedza. Ndiwe chiedza munyika ino. Saka soko reruponeso ngarionekwe pauri. Ngarionekwe richipenya. Utaridze chiedza charo kuwanhu. Uchiita kuti naiwo wariendesewo kune amweni. Mwari anotowimba newe. Ndiwe waari kuimba naye panguwa ino. Ndiwe waakabatisa soko rake. Soko iri isoko rinoraramisa wanhu. Rinovhura meso ewakarasika. Rinowabvisa murima. Richiwapinza muchiedza. Rinowabvisa musimba raSatani. Richiwaunza kuna Mwari.

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai ngekuda kwenyasha dzenyu. Nyasha idzi dzinoponesa. Dziri kushanda ikozvino. Dziri kushanda ngekuti ruponeso ruri kuparidzwa pasi rese. Ruri kuparidzwa ngewana venyu. Saka wakawanda wari kubviswa murima. Wari kupinzwa muchiedza. Wari kubviswa pasimba raSatani. Wari kuunzwa kuna Mwari. Izvi zviri kuitika pawari kugamuchira ruponeso. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Mabasa Avapostora 26:16-18

Habakkuk 2 ndima 14

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch