Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Akabvise Zviwi Zvako. Akakupe Kururama

Chitatu, 5 Nyamavhuvhu 2020

"Mwari akaite kuti uyo akanga asina chiwi awe chiwi ngekuda kwedu, kuitira kuti maari tiwe kururama kwaMwari" (2 VaKorinte 5 ndima 21).

Kune amweni Wakristu. Wakaponeswa hawo. Asi wanofunga kuti wakatanga wari watadzi. Ngekudaro, wane maonero awanoita chisikwa chitsva. Wanofunga kuti chichine zviwi. Izvi hazvisi izvo. Chisikwa chitsva munhu mutsva. Haasi uya akange ari muzviwi. Haasi uya akanga ari murima. Akange ari murima ndeumweniwo munhu. Iyeye akatofa. Akafa pamwe chete naKristu.

Munhu wekare ndiye aiwe mutadzi. Iyeye akarowerwa pamuchinjikwa. Akarowerwa pamwe chete naKristu. Saka haasisipo. Akatsiwa. Munhu awepo awe mutsva. Uyu munhu akarurama. Ndizvo zvatinoerenga muna VaRoma 6 ndima 6. Inoti, "Ngekuti tinoziwa kuti munhu wedu wakare akarowererwa pamuchinjikwa pamwe chete naye kuti muwiri wechiwi ushayiswe simba, kuti tirege kuwazve waranda wechiwi". Jesu akazomuka kuwakafa. Iwe wakabve wamukawo. Wakamuka pamwe chete naye. Asi wakanga wawe munhu mutsva. Wakange wawe weropa idzva. Wakanga wawe werudzi rutsva. Saka hauchisiri weropa rekare. Wawe weropa idzva. Wawe werudzi rutsva. Wawe munhu akarurama. Mwari ngaapiwe mbiri yese!

VaRoma 6 ndima 4 inoti, "Naizvozvo takawigwa naye kubudikidza ngekubhabhatidzwa murufu kuitira kuti, sekumutswa kwakaitwe Kristu kubve kuwakafa ngekubwinya kwaBaba, nesuwo tirarame upenyu hutsva". Ndosaka Bhaibheri richiti, "Mukafuka munhu mutsva, anowandudzwa pakuziwa, afanane ngeakamusika". Tinoerenga masoko aya muna VaKorose 3 ndima 10.

Iwe wakabarwa kepiri. Apa ndipo pawakabarirwa muna Kristu. Ndipo pawakauya wawe werumweni rudzi. Wakange wawe munhu akarurama. Munhu wekare akabviswa. Haasisipo. Wakatsiwiwa. Ngemunhu akarurama. Iri ndiro basa rakaitwe naKristu. Basa rekubvise zvataiwe nazvo. Achitipe zvake. Saka tawe zvisikwa zvitsva. Tawe zvipuka zvitsva. Takasikwa patsva. Takabarwa patsva. Tawe wanhu wakarurama. Tawe wanhu watsvene. Tawe wanhu wanoera. Mwari ngaakudzwe!

Pupura Uchiti

Ndakabarwa naMwari. Mweya wangu wawe werudzi rwake. Wawe wakarurama. Ndafanana naJesu. Ndawe werudzi rwake. Ndawe werudzi rweWamwari. Ndawe munhu akarurama. Handichisiri wekare. Mandiri hamuchina chekare. Ndakabarwa kepiri. Saka ndawe weropa idzva. Ndawe muna Kristu. Saka ndawe kururama kwaMwari. Ndawe werudzi rweWamwari. Ndawe kuhidzana ngeWamwari. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

VaRoma 8 ndima 1 kusvika 4

VaRoma 5:17

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)