Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Ndiye Tsamba Yako Yekupindisa

Svondo, 9 Nyamavhuvhu 2020

"Muchibonga iwo Baba, wakaite kuti mukodzere kugowana nhaka yewatsvene muumambo hwechiedza" (VaKorose 1 ndima 12).

Ngatimboti uri kuenda kumutambo. Asi mutambo uyu haupindwe ngeanhu wese wese. Unopindwa ngeane tsamba badzi. Zvino, iwe ungasawe ngetsamba yacho. Ungasvika hako pamukowa. Asi hauzobvumirwi kupinda. Asi kuda ungawe ngetsamba yacho. Unozongosvikepo. Wobuditsa tsamba yako. Wobve watopinda.

Zita raJesu rakaite setsamba iyi. Rinokusvitsa kumaropafadzo ese. Zita iri iguru. Rinokuwanisa zvakawanda. Zvinodarika zvaungafunga. Zvinodarika zvaungashuwira. Hareruya! Iye Jesu ane masoko aakabhuya. Tinoaerenga muna Johane 16 ndima 23. Akati, "Pazuwa iro hamuzondibvunzizve kana chiro. Ndinokuudzai chokwadi, Baba wangu wachakupai zvese zvamuchakumbira muzita rangu".

Pangawe ngezviro zvaungade. Pangawe ngezviro zvaunoshuwira. Zviro zvese izvi zviri muna Kristu. Saka haufanire kuzvitsvaga. Ingozvitora. Unozvitora wakamira muzita raJesu. Saka gara uchibhuya masoko. Uchiti, "Ndiri muridzi wepfuma yaMwari. Pfuma iyi iri muzita rangu. NgeraKristu. Tiri pamwe chete. Ndine pfuma yandakapiwa. Iyi ipfuma yakapiwa watsvene. Zviro zvese ngezvangu. Muzita raJesu!" Ndiwo masoko aungofanire kugara uchibhuya aya. Zvisikwa zvese zvinozokucheuka. Zvinozokuitira zvaunotsvaga. Mwari ngaapiwe mbiri yese!

Jesu ane zviro zvaakatiitira. Akazviita paakafa, akawigwa, akamuka. Asi wakawanda hawaziwi zviro izvi. Ngekudaro wanoite zvekuchema kuna Mwari. Wanochemera kuropafadzwa. Wanochemera kuporeswa. Wanochemera kusungunurwa. Wanochemera zvakawanda wanda. Wanofunga kuti wangofanire kuita zvekuchema. Asi izvi hazvisi izvo zvawangofanire kuita. Mwari haade izvozvo. Ngekuti akatotiitira zvese. Akatotuma Jesu. Jesu akakuite munhu werudzi rweWamwari. Akaita kuti ukone kusvika pana Mwari Baba. Mweya Mutsvene ndiye anokusvitsa. Anokusvitsa mumaropafadzo edenga. Mwari ngaaropafadzwe!

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Zita raJesu rine simba. Simba iri ndiro randinoshandisa pakurarama kwangu. Ngekudaro, ndinogara ndichiwana zvakanaka. Zvakanaka izvi zvinobve kudenga. Ndinogara ndichikunda. Ndinogara ndichiwana maropafadzo. Ndinorarama muzita raJesu. Ngekudaro, ndine pfuma. Ndakasungunuka. Kusungunuka uku ndekwewanakomana waMwari. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Vaefeso 3:12

Mabasa Avapostora 13:38-39

1 Vakorinte 3:21

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)