English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chishanu, 10 Nyamavhuvhu 2018

NZIYO DZEKUKUNDA

"... zvanzi naJehovha kwamuri, `Musatya, kana kuvhunduka ngekuda kweanhu awa wazhinji, ngekuti kurwa hakuzi kwenyu, asi ngekwaMwari" (2 Makoronike 20:15).

Pane imweni nguwa, mhuri yaJudha yakanga yakombwa ngewawengi. Mambo Jehoshafati akabve aite chimweni chiro. Chiro ichi chinoshamisa zvikuru. Tinochierenga muna 2 Makoronike 20. Mauto aJudha akange ari mashoma. Aidarikwa ngeewawengi awa. Saka waJudha wakange wasingakoni kurwisa wawengi awa. Izvi ndizvo zvakabhuyiwa namambo Jehoshafati. Asi akatsvage rubatsiro kuna Jehovha. Akanamata achiti, "Haiwa, Mwari wedu, hamungawatongi here? Ngekuti hatina simba rekurwa ngewazhinji awa wanouya kuzorwa nesu; hatiziwi chatingaite, asi meso edu akatarira kwamuri". Tinoerenga masoko aya muna 2 Makoronike 20:12.

Chimweni chiro chakabve chaitika. Tinocheerenga mundima 14 kusvika 17. Chiro ichi chakange chakanaka zvikuru. Zvinonzi, "Mweya waJehovha ukauya pamusoro paJahazieri, mwanakomana waZekariya ... akati: ... zvanzi naJehovha kwamuri: Musatya, kana kuvhunduka ngekuda kwaanhu awa wazhinji, ngekuti kurwa hakuzi kwenyu, asi ndekwaMwari. Burukai mangwana mundorwa nawo ... Imi hamungafaniri henyu kurwapo; zvigadzireipo, murambe mumire henyu, muone kurwirwa kwenyu naJehovha, imi waJudha ngeweJerusarema; musatya kana kuvhundutswa; budai mangwana mundorwa nawo, ngekuti Jehovha anemi".

Jehovha ndiwo wakabhuya masoko aya. Wakaabhuya kuna Jehoshafati. Masoko ainyaradza zvikuru. Asi chitarisa zvakazoitwa naJehoshafati. Akazviita achigadzirira kurwisa mauto aya. Akatora waimbi. Waifanira kuimbira Jehovha. Waifanira kurumbidza runako rwaMwari. Waifanira kurumbidza hutsvene hwaMwari. Waifanira kuimba wachiti, "Rumbidzai Jehovha, ngekuti nyasha dzake hadziperi". Tinoerenga masoko aya muna 2 Makoronike 20:21. Masoko erwiyo rweanhu wakunda.

Waimbi awa wakaimba. Wakahamba wachienda kumusasa wewawengi. Bhaibheri ringobve rati, "Jehovha akaise wahwandiri kuzorwa ngewana waAmoni, ngeweMoabhu, ngewepagomo reSeiri, iwo wakange wauya kuzorwa ngewaJudha; wakakundwa". Izvi ndizvo zvatinoerenga muna 2 Makoronike 20:22. Waimbi ndiwo wakange wari mberi. Warwi wakange wari kumashure. Wakazosvika pamusasa wewarwi awa. Wakawana wawengi wese wazviuraya. Jehoshafati akauya ngehondo yake. Wakangosvika wachitora pfuma yewawengi awa. Hawana kufanira kutanga wawarwisa! Kukunda kwakadai kunoshamisa. Asi kune zvakunotidzidzisa.

Kuda tingasangana ngezviro zvakaoma. Tingofanire kuimba. Tingofanire kuimba nziyo dzekunamata Mwari. Tingofanire kuimba dziyo dzekurumbidza Mwari. Nziyo idzi dzinozokunda muwengi. Saka zviro zvinokona hazvo kunge zvakaoma. Unokona kunge uri kusangana ngezviro zvinotsvaga kukukanganisa. Rumbidza Mwari. Mira paSoko rawo. Wanamate. Soko iri ndiro rinokukundisa. Usakanda mapfumo pasi! Usabvuma kukurirwa. Imba dziyo dzekukunda. Hareruya!

Namata Uchiti

Ndinokutendai, Baba. Makandiita mukundi munyika ino. Ndinokurira zviro zvese zvandinosangana nazvo. Ndinozvikurira ndichiimba nziyo dzewakundi. Ndizere ngesimba. Ndinokona kumirisana ngezvinonetsa muhupenyu. Ngenzira iyi, zita renyu rinorumbidzwa. Rinokudzwa. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Mapisarema 149:1-6; 2 VaKorinte 2:14-15 MSG

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa : https://bit.ly/rhapsodylanguages )