Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Svondo, 13 Nyamavhuvhu 2017

Wakatipa Kururama Kwawo

"Ngekuti mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa, kunobva pakutenda kuchienda kukutenda; sezvazvakanyorwa, zvichinzi: Wakarurama uchararama ngekutenda" (VaRoma 1:17).

Wanhu wanotsvaga kuvwe wakarurama. Wanotsvaga kururama kwaMwari. Izvi ndizvo zvatinoona muzvinamati zvepasi rese. Wanotamburira kuwe wakarurama. Wanoita mabasa akawanda kuti wawe wakarurama. Kunyangwe wamweni Wakristu wanototamburirawo kudai. Wanotsvaga kuwedzera kururama kwawo. Wanofunga kuti izvi ndizvo zvinodiwa kuti Mwari wazwe minamato yawo.

Mwari wane kururama kwawanopa. Kururama uku kunowanikwa muVhangeri. Hapana pamwe pakunowanikwa. Zvino, Mwari wakatipa kururama uku. Izvi ndizvo zvinobhuya Soko raMwari. Takange tisingakoni kukuwana ngeimweni nzira. Vhangeri inhau dzakanaka. Vhangeri iri rinoziwisa kuti Mwari wakatipa kururama kwawo. Wakatipa sechipo. Iwe wakange usingakoni kuwana kururama uku ngesimba rako. Saka ungofanire kugamuchira kururama uku. Kungobve kwaiswa mumweya wako. Izvi zvinozoita kuti ukone kurarama zvakarurama.

Mwari wakakupa kururama. Kururama uku ndiko kwawanako iwo. Ndiko kwawanoshandisa. Izvi zvinoita kuti uwe wakasununguka. Zvino, Mwari hawatoreri munhu chawanenge wamupa. Izvi ndizvo zvatinoona muna VaRoma 11:29. Zvekare, kururama uku kwakatokwana. Haufaniri kukuwedzera. Wakakupiwa naMwari pachawo. Ndiko kururama kwawanakowo iwo. Saka haukoni kuwedzera kururama. Wawakukona kumira pamberi paMwari. Unomirapo usinganyari. Izvi zvinoshamisa!

Iri ndiro Vhangeri raJesu Kristu. VaRoma 3:24 inobhuya yeiti, "Wanongoruramiswa ngenyasha dzake ngekudzikinura kuri munaKristu Jesu". Isu takashambadzwa sewanhu wakarurama. Takaruramiswa ngenyasha dzaMwari. Takachenurwa. Takawanikwa tisina mhosva yatakapara. 2 VaKorinte 5:21 inobhuya yeiti, "Uyo, wakange asingaziwi zviwi, wakamuita kuti awe zviwi ngekuda kwedu; kuti isu tiwe kururama kwaMwari maari".

Isu takanga tiri watadzi. Jesu wakanga wakarurama. Asi wasarudza kuwe mutadzi iwo. Wakaite izvi kuti isu tiwe wakarurama. Tawe muna Kristu Jesu. Saka tawe kururama kwaMwari. Takarurama saJesu. Mwari ndiwo wakatiita izvi. Ndizvo zvatinoerenga muna VaRoma 3:26. Ndima iyi inobhuya yeiti, "Kuti kururama kwake kuratidzwe, nenguwa ino, kuti arurame iye amene, uye aruramise uyo unotenda kunaJesu". Mwari ngawaropafadzwe!

Namata Weiti

Ndinokutendai, Baba wandinoda. Makaisa kururama mumweya wangu! Ndawe kuziwa kuti handichina mhosva pamberi penyu. Ngekudaro ndinofara. Ndinopembera. Munoita kuti ndikurire zviro zvenyika ino. Munoita kuti nditonge naKristu ngekusingaperi. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Isaya 53:10-11

VaRoma 5:17

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )