Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Mukati Mako Mune Pfuma

"Asi pfuma iyi tinayo mumidziyo yevhu kuratidza kuti simba iri rinopfuura zvese rinobva kuna Mwari kwete kwatiri" (2 VaKorinte 4:7).

Ndima yatavhura nayo yakanyorerwa Wakristu. Saka iri kubhuya pamusoro pako. Mukati mako mune pfuma. Une ropa reWamwari mauri. Wakasiyana ngeanhu enyika ino. Ichi ndicho chokwadi. Chigamuchire. Ndizvo zvatinokurudzirwa ngeBhaibheri. Tinoerenga masoko aro muna Firimoni 1:6. Inoti, "Kuti kugowana kwekutenda kwako kuwe ngesimba, ngekuziwisa zvakanaka zvesezviri mauri muna Kristu Jesu".

Bvuma kuti uri nhume yaMwari. Ndiwe unosvitsa Mwari kuanhu. Saka wakatakura simba rake. Ngekudaro, zvese zvaunoita zvinobudirira. Mwari ngaapiwe mbiri yose!

Mukristu munhu anohamba akatakura Kristu. Tinotaridzwa izvi muna VaKorose 1:27. Izvi ndizvo zvinoshamisa paChikristu. Ndizvo zvisingazikanwe ngewakawanda. Hupenyu hwako hausi husina chiro. Mukati mako mune pfuma. Mune pfuma yesimba. Mune pfuma yerudo. Mune pfuma yechiedza. Mune pfuma yerunako rweWamwari. Muwiri wako wakagadzirwa ngeivhu renyika hawo. Asi mumweya mako mune kubwinya. Uku kubwinya kwaMwari. Kubwinya uku kwakaputira muwiri wako wenyama. Kunogadzirisa zvese zviri mauri.

Nyika inoona chiedza chaMwari pauri. Inoona kubwinya kwake, samba rake nge nyasha dzake pauri. Gara uchibhuya izvi. Soko raMwari ringofanire kubhuyiwa. Ndiko kuti rishande mauri. Ndiko kuti rikushandire.

Tine masoko atavhura nawo. Ungofanire kugamuchira masoko aya. Saka bhuya uchiti, "Hongu. Ndiri mudziyo unohamba wakatakura Mwari. Ndakatakura maropafadzo aMwari. Ndakatakura pfuma yaMwari". Izvi ndizvo zvinotaridza kuti wagamuchira masoko aya. Hareruya!

Pupura Uchiti

Kristu wari mandiri. Runako rwake ruri mumweya mangu. Hupenyu hwaMwari hunoonekwa pandiri. Rudzi rwake runoonekwa pandiri. Kubwinya kwake kunoonekwa mandiri. Mumweya mangu mune pfuma. Ndinobvuma kuti ndine pfuma iyi. Ipfuma yakaunzwa ngeSoko raMwari. Ndinobhuya semunhu ane pfuma iyi. Ngekudaro, inoonekwa muhupenyu hwangu. Zvese zvandinoite zvinobuda zvinofadza. Zvinotaridza simba raMwari. Ndizere ngerudo. Ndinozadza nyika ngezvakanaka zvaMwari. Ndinozadza nyika ngetsitsi dzaMwari. Ndinoizadza ngerunako rwaMwari. Ndinoizadza ngenyasha dzaMwari. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Ruka 6:45

VaKorose 1:27

1Johane 4:4

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Chitatu, 14 Nyamavhuvhu 2019)