English Manyika Ndau Ndebele Shona Rudo Rwako Kwawari Ndirwo Rwakakosha

"Ngekuti rudo rwaKristu runotimanikidza, ngekuti tinoziwa kuti umwe chete akafira wese, uye naizvozvo wese wakafa" (2 VaKorinte 5: 14).

Apostora Pauro ndiye akanyora masoko atavhura nawo. Akange asiri kubhuya ngezve rudo rwaKristu. Akange ari kubhuya ngezve madiro atinoita Kristu. Isu tinoda Kristu. Tinowafarira. Izvi ndizvo zvinoite kuti timire ngeVhangeri. Tinomira naro kunyangwe tiri kurwiswa. Pauro akange achida Kristu. Rudo urwu ndirwo rwakaite kuti aparidze Vhangeri. Akariparidza ngeshungu zhinji. Ndirwo rwakaite kuti arwire Vhangeri.

Izvi ndizvo zvatinoona muna VaGaratia 2:11-21. Pauro akange ari kurwira Vhangeri. Akarirwira kunyangwe pamberi paPetro. Akabhuya achiti, "Petro akati asvika kuAndioki, ndakamutsoropodza pachena, ngekuti akanga akanganisa zviri pachena. Amweni warume wakabve kuna Jakobho wasati wasvika, akange achimboha ngeweDzimweni Ndudzi. Asi pawakasvika, akatanga kusuduruka uye akazvitsaura kubve kune weDzimweni Ndudzi ngekuti akanga achitya waye wakange wari weboka rekudzingiswa. Amweni waJudha wakabatana naye pakunyengera kwake, zvekuti ngekunyengera kwawo, naBhanabhasi akanga atsauswawo ... ". Erenga masoko aya kusvika pandima yegumi ngepfumbamwe.

Akazobhuya mundima yemakumi mairi achiti, "Ndakarowererwa pamwe chete naKristu uye handichisiri ini ndinorarama, asi Kristu anorarama mandiri. Kurarama kwandinako munyama, ndinorarama ngekutenda muMwanakomana waMwari, akandida uye akazvipa ngekuda kwangu". Aya masoko akadzama chose. Anotaridza kuzvipira kukuru. Anotaridza kuda Kristu kukuru. Izvozvo ndizvo zvakakosha!

Rudo urwu ndirwo rungofanire kutungamirira mafungiro ako. Ndirwo rungofanire kutungamirira hupenyu hwako. Ungatambudzwa hako. Izvozvo hazvina basa. Ungofanire kuramba uchirwira Vhangeri raKristu. Rirwire usingatye!

Kristu unomuda zvakadii? Unomufarira zvakadii? Kuda uri kuona sekuti hausi kumuda zvakakwana. Vhura moyo wako. Namata kwaari. Bhuya naye uchiti, "Ishe Jesu. Ndinokudai ngemoyo wese. Ndinokufarirai ngekusingaperi. Ndinoda kugara ndichikudai. Ndinoda kugara ndichiita Soko renyu".

Uchazwa moyo wako uchisimbiswa. Shungu dzako dzeVhangeri dzinozotanga kuwedzera. Mwari anoda kuti ude Jesu Kristu. Ndizvo zvakakosha kwaari. Haana zvimweni zvaanonyanya kuda kwauri. Saka ida Jesu ngemoyo wako wese. Zvitaridze ngekuchengeta Soko rake. Hareruya. Erengawo Johane 14, 15, na21.

Namata Uchiti

Baba wekudenga wandinoda. Ndinokutendai. Ini ndinoda Kristu. Rudo urwu ndiro runondipa shungu dzekuhambisa Vhangeri. Ndirwo runondituma kuparidza Vhangeri. Ndirwo runondituma kusvitse Vhangeri pasi rese. Ndinorihambisa ngekukasira. Handiiti zvekuerengera. Ndinoda kuti nyika yese iziwe rudo rwenyu. Rudo urwu ruri muna Kristu Jesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi:

Marko 12:30

1 Johane 5:3 AMPC

Johane 14:15-21 NIV

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Chitatu, 21 Nyamavhuvhu 2019)