Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona 

Tawe Kushandiswa NaMwari Kuite Mabasa Awo

"Saka kana munhu ari muna Kristu, wawe chisikwa chitsva, zviro zvakare zvapfuwura; tarirai, zvese zvawe zvitsva" (2 VaKorinte 5:17).

Kuda wakabarwa patsva. Muwiri wako hauna hawo kushanduka. Asi mweya wako wakasikwa patsva. Wafanana naKristu. Jesu ndiye akaite kuti tikone kushandurwa kudai. Wakarowerwa pamuchinjikwa. Wakarangwa. Wakange wari kutora zviwi zvedu. Wakabve watiita weropa rawo. Wakabve watiita werudzi rwawo. Urwu rudzi rweanhu wakarurama.

Ikozvino, tawe kurarama hupenyu hwaakatirongera. Awe kutishandisa kuite mabasa ake panyika. Izvi ndizvo zvakaitika kwauri. Zvakaitika pawakabarwa patsva. Wawe ruoko rwaMwari. Ndiwe ruoko rwaanoshandisa kuite mabasa ake panyika.

Kuda wakange uri munhu akashata. Izvozvo hazvina basa. Kuda anhu waisatarisira kuti uchawe munhu kwaye. Kuda waisatarisira kuti uchaitawo zviro zvikuru. Usanetseka hako. Washanduka ikozvino. Wawe jinda raMwari. Wawe kushandisa masimba awo. Wawe muna Kristu. Saka wawe ngehumweni hupenyu. Zwisisa hupenyu uhu. Hugamuchire. Hufarire.

Tine masoko ataerenga mundima yatavhura nayo. Yati, "... zviro zvakare zvapfuura; tarirai, zvese zvawe zvitsva". Wawe ngehupenyu hutsva. Uhu hupenyu hwekugara uchikunda. Hupenyu hwekugara uchibudirira pane zvese zvaunoita. Wapfuma. Wawe kukona kutarisira kuti zviro zvako zvinonaka. Hauchina chauchatya. Asi izvi hazvisi izvo zvega. Mwari awe kuda kukushandisa. Anoda kuti amweni anhu wawewo werudzi rwake. Anoda kuwadzana nawo. Anodawo kuhidzana nawo. Ndiko kuti hupenyu hwawo hurongeke. Ndiko kuti wararame hupenyu hwawakarongerwa naMwari. Ndiko kuti washandiswewo kuite mabasa aMwari.

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ini ndinofara chose. Makandigamuchira. Hupenyu hwangu hwakarongwa nemi. Ndinoite mabasa enyu panyika pano. handichatongwe ngezviro zvenyika ino. Hapana chichakona kundiparadza. Zvakaipa hazvichakone kundikanganisa. Rima renyika ino harichakone kundikanganisa. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo Chanhasi

1 Petro 2:9

VaEfeso 2:10

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Chitatu, 11 Gunyana 2019 )