Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Tsvage Kuita Zvaanoshuwira

Mugovera, 12 Gunyana 2020

"Musade nyika kunyange ngezviro zviri munyika. Kana munhu achida nyika, rudo rwaBaba haruzi maari. Ngekuti zvese zviri munyika, zvinoti, kuchiwa kwenyama, ngekuchiva kwemeso ngekuzvikudza kweupenyu, hazvibve kuna Baba, asi panyika" (1 Johane 2 ndima 15 kusvika 16).

Ishe awe pedyo kuuya. Izvozvo zviri pachena. Asi Bhaibheri rinobhuya. Muna 2 VaTesaronika 2 ndima 3. Richiti, "... ngekuti zuwa iro harisviki, kana kutsauka kusati kwatanga kuuya, ngemunhu wezviwi, mwanakomana wekurasika, asati amboonekwa". Rimweni Bhaibheri rinotipa ndima iyi. Richiti, "... ngekuti zuwa iri, harisi kuzouya. Kusati kwaite anhu wakawanda. Wanenge wachizviita Wakristu. Wachasiya rutendo. Ngekuuya kwemurume uya. Asingateweri mirairo. Akarongerwa kuparara" (AMP).

Kubhuya kuti kuchange kuine wanhu wanenge wachizviti Wakristu. Wachasiya rutendo. Wachiramba Jesu. Wasina awamanikidza. Izvi zvawe kutoitika. Wanhu awa wari kusiya rutendo. Wachida zviro zvenyika ino. Wachinyengerwa ngepfuma. Ngekuchiwa zviro zvenyika ino. Saka chii chinodiwa naMwari? Iwe ungofanire kurarama sei? Zvaawe mazuwa ekupedzisira. Chii chaungofanire kukoshesa?

Ndima yatavhura nayo. Ndiyo inotiziwisa izvi. Inoti tigare tiri muna Kristu. Tikoshese zviro zveHumambo hwake. Tisadzingirira mafaro enyika ino. Anopfuura. VaKorose 3 ndima 1 kusvika 2 inojekesa izvi. Inoti, "Sezvo, zvino, makamutswa pamwe chete naKristu, isai mwoyo yenyu pazviro zviri kumusoro, uko kugere Kristu kuruoko rwerudyi rwaMwari. Isai pfungwa dzenyu pazviro zviri kumusoro, kwete pazviro zvenyika".

Wawarira kuite zvinoshuwiwa naMwari zvekuti Humambo hwake husvike kuwanhu wese. Zvekuti Vhangeri risvike kunyika dzese. Usawe umweni wewaye wanokoshesa zviro zvenyika ino, wanongofunga zvinowanakira badzi. Wanhu wakadai vakakurirwa ngemweya wenyika ino.

Jesu akabhuya muna Marko 8 ndima 36, achiti, "ngekuti munhu achagobatsirweiko, kana awana nyika yese, akarasikirwa ngeupenyu hwake?". Zvakakosha. Kuti urarame. Wakamira muna Kristu. Midzi yako. Iri maari. Ramba wakamira. Usingazungunuki. Uchiita basa raIshe. Uine mufaro. Hareruya!

Pupura Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Makandisarudza kuite zviro zvinoera. Mukandipa simba rekukuraramirai. Midzi yangu yakadzika muna Kristu. Ndakarowera muwiri wangu wenyama pamuchinjikwa. Ndakarowera zvese. Ngezvishuwo zvawo. Ngeruchiwa rwawo. Shungu dzangu dzangowe dzekuti Humambo hwaMwari husvike kuanhu. Ndichisvitsa rudo rwaKristu ngeruponeso rwake kunyika dzese. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Zvakazarurwa 3 ndima 11 kusvika 13

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)