Chikunda English Manyika Ndau Shona 

Vhangeri Ndiro Raunofanire Kunyanya Kukoshesa

"Asi zviunganidzirei pfuma kudenga uko kusina zvipfukuto ngengura zvinoparadza, uye kusina mbavha dzinopaza dzichiba" (Mateo 6:20).

Isu tiri Wakristu. Tinoshanda pamwe chete naMwari. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna 1 VaKorinte 3:9. Saka shungu dzina Mwari ndidzo dzatinadzowo isu. Tiri mundima imwe naye. Chavakananga ndicho chatakanangawo isu. Iye ane zviro zvaanonyanya kukoshesa. Zviro izvi ndizvo zvatinonyanya kukoshesawo isu. Iye anoshuva kuti anhu wabve murima. Anoda kuti waunzwe muchiedza. Anoda kuti wapinzwe muHumambo hweMwanakomana wawo. Mwanakomana uyu ndiye waanofarira. Saka tinoshingaira pabasa rake. Ndiro ratinoraramira. Tinoise zvese zvatinazvo mariri.

Ungofanire kuunza anhu kuna Mwari. Ungofanirewo kufunda kurarama hupenyu hwepamweya. Ndizvo zvaungofanire kuraramira panyika izvi. Ndiko kuti nyika ione kubwinya kwake pauri.

Ungawe ngepfuma yenyika ino. Ungawe ngezviro zvepanyika. Aya angawe maropafadzo awakapiwa naMwari. Mashandise kuhambisa Vhangeri. Haufanire kushaikwa pabasa reVhangeri. Iwa ngechaunoitawo kuti Vhangeri risvike kuanhu. Ndiko kusaka wachikupa zviro zvenyika ino. Wanoda kuti uzvishandise muVhangeri. Ungofanirewo kuunza anhu kuna Mwari. Ndizvo zvinoite kuti nyasha dziwande muhupenyu hwako. Ndizvo zvinowedzera hupfumi hwako. Zvinohuwedzera kudarika zvimweni zvese zvaungaite.

Saka koshesa basa reVhangeri. Iri ibasa rekuona kuti Vhangeri rasvika kuanhu. Ringofanire kusvika kunyika dzese.

Mateo 24:14 inoti, "Evhangeri iyi yeushe ichaparidzwa munyika dzese chiwe chapupu kumarudzi ese, ipapo kuguma kuchasvika". Saka Vhangeri ringofanire kuparidzwa. Ringofanire kusvitswa kuanhu. Wangawe warume. Wangawe wakadzi. Wangawe wakomana. Wangawe wasikana. Ringofanire kusvitswa kunyika dzese. Ringofanire kuendeswa ngekukasira. Ndizvo zviri kubuda mundima iyi.

Tina Baba wari kudenga. Wane zviro zvawanoshuwa. Wanoda kuti munhu wese azwe Vhangeri raIshe Jesu. Wanoda kuti munhu wese awane mukana wekugamuchira zita rake. Asi isu tisu tinosvitsa Vhangeri iri kuanhu. Rinotowe basa ratakapiwa.

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinofara chose. Makandipe mukana wekusvitsa Vhangeri kuanhu. Makandipewo zvekuite mubasa iri. Makandiwanzira nyasha. Saka ndawe kukona kuite zvese zvinodiwa. Ndinoite mabasa akanaka. Aya mabasa ekusvitsa Vhangeri kuanhu. Mabasa ekuunza kururama kwenyu panyika pano. Ndinobudirira kuita mabasa aya. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo Chanhasi

Mateo 6:19-21

2 VaKorinte 9:8 AMPC

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

China, 12 Gunyana 2019 )