Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chishanu, 14 Gunyana 2018

SIMBA, UTSUNGE MOYO

"Asi usimbe ngekutsunga moyo kwazvo, kuti uchenjere kuita murayiro wese ..." (Joshua 1:7).

Iwe unokona kunge uri Mukristu. Unokona kunge uri kurarama murutendo. Asi zviro zvinokona kumbooma. Panguwa dzakadai, zvinokona kuite sekuti Mwari wakusiya uri wega. Asi usafunga kudaro. Ishe wari kutobhuya kwauri ikozvino. Wari kuti, "Panguwa dzakadai, ndinenge ndiinewe. Ngekuti ndinogara mukati mako. Saka simba. Tsunga moyo kwazvo." Izvi zvinorewa kuti haufaniri kuzunungutswa.

Ita zvakaite Abrahama. Mwari wakange wawimbisa kumupa mwana. Haana kukanganwa wimbiso iyi. Rutendo rwake rwakaramba rwakasimba. Akaramba achitarisira mwana uyu. Haana kuzunungutswa. Izvi zvakaita kuti mbiri yaMwari ionekwe. Izvi ndizvo zvatinoziwiswa ngeBhaibheri. Tinozvierenga muna VaRoma 4:20. Saka usabhuya uchiti, "Ini handichazwisisi kuti zviro zviri kuhamba sei. Ndaneta ngematambudziko ese aya". Kwete! Matambudziko angauya hawo. Asi anongouya kuti uagadzirise. Matambudziko anowinga waye wane simba rekumirisana nawo. Saka unokona kunge uri kusangana ngezviro zvinotsvaga kukukanganisa. Zviro izvi hazvipo kukuwisira pasi. Hazvina simba rekukukurira. Hapana munhu anosangana ngematambudziko anomukurira. Saka matambudziko aya aripo kutokusimbisa. Kunotowe kuha kwako. Saka usaora moyo. Usapererwa ngesimba.

1 Johane 4:4 inobhuya kuti iwe uri waMwari. Izvi zvinorewa kuti wakabarwa naMwari. Kristu wawe kugara mukati mako. Kristu awa ndiwo wakuru. Wanodarika zvimweni zviro zvese. Saka ungasangana hako ngematambudziko. Ungasangana hako ngezviro zvinotsvaga kukukanganisa. Ungasangana hako ngeanhu anokurwisa. Ungasangana hako ngezviro zvinokurwisa. Wakatokurira zviro izvi zvese. Saka batirira kuSoko raMwari.

Wana chiremba wanokona kunge wakakuudza kuti chibereko chako chakafa. Wanokona kunge wakakuudza kuti mapapu ako haachashandi zvakanaka. Wanokona kunge wakakuziwisa kuti hauchina mazuwa akawanda ekurarama. Usanetseka ngemasoko ese aya. Usaora moyo. Usabvuma kuti wakundikana! Mira parutendo. Mira ngeSoko raMwari. Zvinokona kuita sekuti zviro hazvichina tariro yekunaka. Asi iwe ramba uchitarisira kuti zvichanaka. Wimba ngeSoko raMwari. Unozokurira zviro izvi zvese!

Rinokona kunge riri dambudziko mumhuri mako. Kuda uri kunetseka pamusoro pewana wako. Kuda uri kurwadziwa mumuwiri mako. Hama yako inokona kunge iri kutambura zvikuru. Ndakuunzira nhau dzakanaka. Zviro zvese izvi zvichapera. Uchatozoudza amweni kubatsirwa kwawakaitwa muzviro izvi. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna 2 VaKorinte 4:17. Inoti, "... kutambudzika kwedu, kwakareruka, kuripo chinguwa chidiki, kunotiitira kubwinya kukuru kwakaisvo-naka kusingaperi".

Saka kurira zvinonetsa izvi. Mushure mazvo, uchawana kubwinya. Pane zvakanaka zvakakumirira mberi! Wimba ngeSoko raMwari. Soko iri rine simba. Simba iri rinokona kukukundisa. Rinokukundisa pazviro zvese. Hazvina basa kuti zviro izvi zvinenge zvakashata zvakadini.

Pupura Uchiti

Jehovha ndiwo Chiedza changu. Ndiwo ruponeso rwangu. Ndiwo simba rangu. Ndiwo rusvingo rwehupenyu hwangu! Saka ndinomira ndakasimba murutendo. Handina chandinotya. Ndinosimbiswa ngesimba rawo. Ndine chiro chandinoziwa. Iye wakatanga chiro chakanaka mandiri, uchachipedzisa zuwa raJesu Kristu risati rasvika. Soko raMwari ndiro randinomira naro. Saka matutu ehupenyu haakoni kundieredza. Mwari ngavapiwe mbiri yose!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

2 VaKorinte 4:8-9; Mapisarema 34:19-20; 1 VaKorinte 16:13; VaEfeso 6:10-11

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )