Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Kune Hama DzeNhema

Chitatu, 16 Gunyana 2020

"Nyaya iyi yakamutswa ngekuda kwedzimweni hama dzenhema dzakange dzapinda munzvimbo dzedu kuti wazoshora rusununguko rwatinarwo muna Kristu Jesu uye kuti wagotiita nhapwa" (VaGaratia 2 ndima 4).

Bhaibheri rinotibhuyira pamusoro peanhu awa watatu. Wanoti wadzidzisi venhema. Vaprofita venhema. Ngehama dzenhema. Rinotitaridze zviro zvichaitwe ngewanhu awa. Mumazuwa ano ekupedzisira. Asi mumachechi mune hama dzenhema here? Hongu! Idzi iham dzinouya pakati pewanhu waMwari. Kwete ngekuti dzinofarira Jesu.

Ndima yatavhura nayo. Inoti wanhu awa wanouya muchihwande. Wachitsvaga kushora rugare rwatinarwo muna Kristu Jesu. Waine chinangwa. Chekutiite nhapwa. Wanoite zvekunyepera. Wachiita sewanhu kwawo. Kuti tiwagamuchire. Asi Bhaibheri rinowatsanangura. Muna 2 Petro 2 ndima 3. Richiti, "Pakukarira kwavo mari wachakunyengerai ngemasoko emano-mano ...".

Hama idzi dzenhema dzinogara dzichitsvage nzira dzekutorera watsvene mari yawo. Asi idzo hadzipe mipiro. Kana kubhadhara zvegumi. Dzinongode kuwana mari. Kubve kuwatsvene. Hadzina chadzisingaite. Chingadzipe mari. Dzinotokona kutengesa mufundisi wadzo. Kana watungamiriri. Kana chechi chaiyo. Ndidzo dzinoshambadza zvinoitika muchechi. Kana kurewera chechi kuwatongi. Kana kuwatapi wenhau. Dzichitsvage kupihwa mari. Bhaibheri rinoti. Hama dzenhema idzi dzinenge dziri pakati pedu. Sewashori. Dzichitsvaga mhosva. Yadzingatisungisa nayo.

Zvingasawe nyore kuziwa kuti hama dzenhema ngedzipi ngekuti hadzibude pachena. Asi Jesu akabhuya. Muna Mateo 7 ndima 20 achiti, "... muchawaziwa ngemichero yawo". Hama dzenhema idzi hadziremekedze watungamiriri muchechi. Ndicho chimweni chinoite kuti tidziziwe. Dzinoedza kufurira amweni kuti wasagamuchira kana kuite zvese zvinobhuyiwa ngeMufundisi ngewatungamiriri wemuchechi. Dzingazwe kuti iwe unoda kuenda kuwafundisi kunopiwa mazano dzinobve dzakuseka. Dzichiita kuti uzvione semunhu akapusa.

Asi Mwari anotiraira kuti tingwarire hama dzenhema idzi. Haadi kuti tihambidzane nadzo ngekuti dzinofurira. Kune amweni Wakristu wairewesa. Wakatsauswa parutendo rwawo. Ngekuda kwekuhambidzana ngehama dzakadai. Saka ita zvinobhuya soko raMwari. Muna 2 VaTesaronika 3 ndima 6. Inoti ibvai "... pahama imwe ngeimwe isingahambi ngetsika dzakafanira, isingateereri mirayiro yamakapiwa nesu".

Namata Uchiti

Ndinokutendai Ishe ngekuti ndinokona kuziwa Mweya wakashata. Ndichibatsirwa naMweya Mutsvene kuti ndirarame ndakangwara. Soko renyu rinonditungamirira munzira yakafanira kuti ndihidzane ngeanhu wanowaka. Ndinotungamirirwa. Mugwara ramakandirongera. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

2 Johane 1 ndima 9 kusvika 10

2 VaTesaronika 3 ndima 6

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)