English Manyika Ndau Ndebele Shona 

Zvawakapiwa, NgeZvawawe Nazvo

"Zvino isu tese tinoti tichitarira ngechiso chisina kufukidzirwa kubwinya kwaShe sapachioni-oni, tinoshandurwa tichifanana ngemufananidzo iwoyo, tichibva pakubwinya kumweni tichienda kune kumweni kubwinya, sezvinobve kuMweya waShe" (2 VaKorinte 3:18).

Pane zviro zvawakapiwa. Pozoite zviro zvawawe nazvo mumaoko. Zviiri izvi zvakasiyana. Ungawe ngezviro zvauri kusangana nazvo. Zviro izvi hazvisi izvo zvinoronga hupenyu hwako. Soko raMwari ndiro rinokutaridza zvawakapiwa. Ungofanire kuziwa zviro izvi. Asi izvi zvega hazvina kukwana. Ungofanire kubve washandisa Soko iri pakurarama kwako. Ndiko kuti utore zvawakapiwa zviya. Ndiko kuti zvichiwa mumaoko ako. Ndiko kuti hupenyu hwako huchishanduka.

Saka ungofanire kuziwa zvawakapiwa naMwari. Ndicho chiro chekutanga. Ndiko kuti ugokone kutora zviro izvi. Ndiko kuti ugokona kushandura hupenyu hwako. Unenge wawe kurarama hupenyu hweHumambo. Unohurarama uri pano panyika.

Ari mauri ndiye mukuru. Akadarika uyo ari munyika. Ndizvo zvatinoziwa muHumambo hwedu. Ndizvo zvakanyorwa. Ndizvo zvawakapiwa. Kristu anogara mukati mako. Ungofanire kuzwisisa chiro ichi. Hapana chinozokona kukuvhundutsa. Ungarwiswa hako. Asi unoziwa kuti unokunda. Unokunda nguwa dzese! Mukuru wacho ndiye anogara mukati mako.

Ungawanikwa uine zvirwere. Zvirwere izvi zvinokona kunge zvakaipisisa. Izvozvo hazvina basa. Wawe weropa raMwari. Wawe werudzi rwaMwari. Saka wawe ngehutano hwewaMwari. Ndihwo hwawakapiwa. Ungofanire kurarama semunhu anozwisisa izvi. Ndiko kuti hutano hwako hushanduke. Ndiko kuti hunake.

Kuda pane zviro zvausina. Ingawe mari. Izvozvo hazvirewe kuti uri murombo. Bvisa uso wako pahomwe isina mari iyi. Funga pamusoro pezvawakapiwa. Uri mwana wedzinza raAbrahama. Ndizvo zvinobhuya Soko raMwari. Nyika yese yawe yako. Ndiwe muridzi wepfuma yaMwari. Pfuma iyi iri muzita rako, naKristu, muri pamwe chete. Hareruya!

Ungasangana hako ngematambudziko. Matambudziko aya ndeenhema. Hazvina basa kuti abva kupi. Anokona kupedzwa. Asi iwe ungofanire kushandisa Soko raMwari. Bhuya semunhu ari muna Kristu. Gara uso wako ari paSoko raMwari. Unozotanga kushanduka. Zvisina kunaka zvese zvinozoshandurwa. Zvinozowirirana ngezvawakapiwa. Wawe munhu werudzi rweWamwari.

Pupura Uchiti

Jehovha anotonga pasi nedenga. Ndiye hutiziro hwangu. Ndiye simba rangu. Ndiye batsiro yangu. Anogara ari pedyo kundibatsira. Anosimbisa tsoka dzangu. Anoite kuti ndikone kukwira makata! Zviro zvingauya kundirwisa. Asi ini ndinozvikunda badzi. Mukuru wacho ndiye anogara mukati mangu. Akadarika ari munyika. Saka ndinoziwa kuti ndawe munhu werudzi rupi! Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo Chanhasi

2 VaKorinte 4:17-18

VaRoma 4:18-21

VaEfeso 2:4-6


(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Chitatu, 18 Gunyana 2019 )