Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Kana Mwari Achitaura Zvichaitika ...

Mugovera, 25 Gunyana 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Muoni angataura hake. Achishandisa zita raMwari. Asi zvaanenge ataura zvacho zvingasaitika. Muoni uyu anenge asina kutumwa naMwari kutaura masoko aya. Anenge angobuda mumusoro make. Saka musiyei akadaro" (Dheuteronomiyo 18 ndima 22 MSG).

Mwari angataure zviro zvichaitika. Zviro izvi zvinototi zviitike. Hazvina basa kuti wazvigamuchira here kana kuti kwete. Ndizvo zvatinoona pana Simoni Pita. Jesu akataura kwaari. Masoko ake tinoawerenga muna Matiyo 26 ndima 34. Akati, "Chirega ndikuudze chokwadi. Uchandiramba manheru ano. Uchandiramba katatu kese. Jongwe risati rarira". Pita haana kugamuchira masoko aya. Tinowerenga mhinduro yake muna Matiyo 26 ndima 35. Akati, "Kwete. Ndingatofe zvangu nemi. Asi hazvigone kuti ndikutizeyi".

Asi masoko aJesu aya akazoitika here? Hongu! Pita akaramba Jesu. Akati akange asingamuziwe. Pane paakatozotuka akange ari kumubvunza wacho. Achipika kuti akanga asingaziwe Jesu. Tinoona izvi zvekare panhoroondo yaJudhasi. Jesu akataura kuwadzidzi wake. Akawaziwisa kuti umweni wawo akange achazomutengesa. Jesu akange ari kutaura pamusoro paJudhasi Isikarioti. Asi Judhasi uyu akazviramba. Akatogumbukira Jesu.

Mweya wakaipa wakabve wapinda maari. Ndizvo zvatinoziwiswa ngeBhaibheri. Tinozviwerenga muna Ruka 22 ndima 3. Judhasi akabve abuda. Akabve pakanga paina Jesu. Ndokuenda kuWapirista Wakuru. Ndokunoronga kutengesa Jesu. Magwaro azere nyaya dzakadai. Tinoona madzimambo achiziwiswa zvakanga zvichazoitika. Tinoona nyika dzichiziwiswa zvakanga zvichazoitika. Zviro izvi zvakazongoitika. Hazvina kumirira kuti wanhu awa watange wazvigamuchira.

Asi zvakanaka kugamuchira masoko aMweya akadai. Masoko aya anozokuropafadza. Zvikuru sei kana masoko aya ari ekukubatsira. Ndizvo zvatinoona pana Maria. Akataurirwa ngezvekubarwa kwaJesu. Mhinduro yake tinoiona muna Ruka 1 ndima 38. Akati, "Ini ndiri mushandiri waShe. Zvamataura ngazviitwe hazvo".

Maria akagamuchira masoko aya. Zvaakanga ataurirwa zvikazoitika. Akazobara Ishe Jesu Kristu. Izvi ndizvo zvatinoona muna Ruka 1 ndima 35 kusvika 38. Ruka 1 ndima 45 inoti, "Wakaropafadzwa iwe mukadzi iwe. Ngekuti wakagamuchira masoko aShe. Ngekuti masoko aya achaitika". Saka Mweya Mutsvene angataure masoko kwauri. Masoko aya angawe ekukuropafadza. Ungofanire kugamuchira masoko aya. Ndokuti aitike muhupenyu hwako. Asi izvi zvinosiyana ngekunge Mwari ataura zvichaitika kunyika yako. Kana zvichaitika munguwa yako. Kana zvauchasangana nazvo mukururama kwako. Zviro izvi zvinongoitika chete. Kunyangwe ukasazvigamuchira. Unenge wakangofanira kufunda Soko raMwari. Worizwisisa. Wozwisisa zvaungofanire kuita ngemasoko aMweya aya. Ndiko kuti ugokunda maari.

Pupura Uchiti

Ndawe kuziwa nzvimbo yangu muna Kristu. Saka ndawe kutonga. Mwari awe kuonekwa pandiri. Ndinogara ndichiwedzera simba. Mweya Mutsvene achindisimudzira. Ndichikundisa ngeSoko raMwari. Ndiri kuparidza soko reruponeso. Saka wakawanda wanowana ruponeso. Wanoporeswa. Wanoropafadzwa. Wanowana minana. Muzita raJesu. Ameni.

Dzina Ndima Dzinotsinhira Shidzidzo ShaNyamusi

Isaya 55 ndima 11

1 Timoti 1 ndima 18

2 Makoronike 20 ndima 20

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch