Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Wimba. SeMwana Mudoko

Svondo, 27 Gunyana 2020

"Wimba naJehovha ngemwoyo wako wese, Urege kusendama panjere dzako" (Zvirevo 3 ndima 5).

Kuwimba kwakasiyana ngekufuririka. Kune amweni anhu wanofuririka wachifunga kuti wari kuwimba. Wana hawanyengereki. Asi wanowimba. Hawangogamuchire masoko anobve kuanhu wese wese. Wanoda kutanga waziwa munhu. Anenge ari kubhuya.

Wanhu wakuru hawadaro. Wanonyengereka. Hawaongorore munhu anenge ari kubhuya. Chawanongokoshesa ngechekuti masoko ake ari kuwirirana ngezviri mupfungwa dzawo here.

Kana ukatora mwana. Ukaenda pakakwirira. Uchida kumukandira pasi kuti agamhwe ngemunhu ari pasi. Kana mwana uyu achiziwa munhu uyu. Ari kumugamha. Haazorambi. Kukandirwa pasi. Kunyangwe munhu uyu. Asina simba rekugamha mwana uyu. Mwana uyu anongowimba kuti munhu uyu haasi kuzomuregedza achidonha. Ndirwo rutendo. Runowanikwa mumwana mudoko. Rwaungofanire kuwe narwo kuna Mwari.

Ishe Jesu anotikurudzira muna Mateo 18 ndima 3 kuti tiwe sewana wadoko. Tikone kuwimba tisingazvikudze. Tiine rudo. Tichikona kuregerera. Mwari anoda kuti uwimbe kuti iye ndiMwari anowimbika. Hunhu hwake. Hunojekeswa musoko rake. Haana chaanokorera kuita. Saka wimba naye, ndokuti ukone kurarama hupenyu hwaakakurongera.

Dzimweni nguwa amweni wanotsvage kubatsira Mwari kuite zviro zvakarongwa naMwari. Mwari angakutaridza chimweni chiro. Kana kukupa zano. Iwe ungafarira zano iri. Ugode kuriita. Asi kana usingawimbi naMwari. Uchityira kuti angasakubatsira. Unopedzisira waite basa rake. Saka zviro zvako. Hazvizobude zvakanaka.

Asi ungofanire kuwimba naye. Ndiye anoziwa zvaakakurongera hupenyu hwako. Funda kuna Abhurahama. Akawimba naMwari. Akamutewera kunyangwe akanga asingaziwi kwaakange ari kumuendesa. Izvi ndizvo zvatinoona. Muna VaHeberu 11 ndima 8. Inoti, "Ngekutenda Abhurahama, akati adanwa kuti aende kunzvimbo iyo yaaizogamuchira kuti iwe nhaka yake, akateerera akaenda, kunyange zvazvo akange asingaziwe kwaaienda".

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinorarama hupenyu hwangu. Ndichiwimba nemi. Ngemoyo wese. Muzviro zvese. Ndakasendama pasoko renyu. Ndichiita zviya zvamunoraira. Ndinoise zvirongwa zvangu. Ngezvishuwo zvangu. Mumaoko enyu. Ndakagutsikana. Kuti mune shungu. Dzekuti ndibudirire. Uye kuti shungu dzenyu idzi. Dzakatowanda. Kudarika dzangu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi:

Zvirevo 3 ndima 5 kusvika 6

Psalm 18 ndima 30

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)