Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Usarega Tsvina Ichifushira Matsime Ako

Muvhuro, 28 Gunyana 2020

"... Anotenda kwandiri, sezvazvakarehwa ngeRugwaro, nzizi dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva mukati make.'" (Johane 7 ndima 37 kusvika 38).

Isaya 12 ndima 3 inoti, "Saka muchachera mvura ngemufaro pamatsime eruponeso". Matsime eruponeso maropafadzo aKristu ese. Maropafadzo aya ari mumweya yedu. Bhaibheri rinobhuya kuti hupenyu hunorongwa mumweya mako. Saka iwe wakatakura chitubu chemaropafadzo.

Zvino, dhiyabhori anogara achitsvaga kufushira matsime iwayo. Izvi ndizvo zvaiitika mumazuwa eBhaibheri. Mauto aikona kuuya kuguta kuzorirwisa. Aitanga afushira matsime kuti wagari weguta iri. Wapererwe ngekuti matsime aya. Ndiwo aiwararamisa.

Izvi ndizvovo zvakaitika kuna Isaka. Akazviitirwa ngeWafiristiya. Tinoerenga nhoroondo yacho muBhaibheri. Muna Genesi 26 ndima 15 na18. Dzinoti, "WaFirisitia wakadziwira matsime ese akange acherwa ngewaranda wababa wake pamazuwa ababa wake Abhurahama, wakaafushira ngevhu ... Isaka akacherazve matsime emvura, akange acherwa pamazuwa ababa wake, Abhurahama; ngekuti waFirisitia wakange waadziwira Abhurahamu afa ...".

Zvakaitwe ngeWafiristiya izvi. Wachifushira matsime. AIsaka. Achitsvaga kumushungurudza. Ndizvo zvinoitwawo naSatani. Anotsvaga kufushira matsime emvura mhenyu. Ari mumweya mako. Kuti usawe ngemufaro waKristu. Uye kuti usape mufaro uyu. Kune amweni.

Anoise mauri hukasha, godo, ruwengo, zvigumbu, kusaregerera, kutya ngekushoropodza amweni. Kuti afushire matsime ako. Saka usarega Satani. Achiisa tsvina idzi. Muhupenyu hwako. Iye anoziwa kuti kana wakatsamwa. Uine zvigumbu. Uine hutsinye. Haukoni kugara wakafara. Kana kuropafadza nyika. Kana kuite zviro zvinobuda.

Sarudza kuti wanhu waone mufaro. Ngerudo. Zvichibuda mukati mako. Zuwa rimwe ngerimwe. Ndokuti Satani. Asawana chaangashandisa. Kukurwisa.

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Ngekuda kwerudo rwenyu. Rwakadirwa. Mumoyo mangu. NaMweya Mutsvene. Ndinokutendaiwo. Ngekuti Kristu. Wakazara. Mumoyo mangu. Ndiri kurarama. Semunhu weWamwari. Ndichibudirira. Zvinoshamisa. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi:

VaEfeso 4 ndima 31 kusvika 32

Jakobo 3 ndima 15 kusvika 17

VaHeberu 12:15

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)