Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Vhangeri ReHupenyu. Vhangeri ReKururama

"Ngekuti handinyari pamusoro peEvhangeri; ngekuti isimba raMwari rekuponesa umwe ngeumwe anotenda, kutanga muJudha, uye muGiriki wo. Ngekuti mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa kunobve pakutenda kuchienda kukutenda ..." (VaRoma 1:16-17).

Vhangeri isimba. Ndiro simba rinoshandiswa naMwari. Anorishandisa kubvise watadzi muzviwi. Anowabvisemo, achiwapinza mukururama. Izvi ndizvo zvatinoona mundima yatavhura nayo. MuVhangeri umu ndimo zvekare matinoona kururama kwaMwari. Vhangeri rinopinza anhu mukururama kwaMwari. Rinofundisa anhu ngezvekururama uku. Ndiro rega rinokona kuite izvi.

Saka Vhangeri raJesu Kristu ivhangeri rekururama. Zvino, kururama chii? Kururama chiro chinowanikwa muna Mwari. Chiro chinowanikwa murudzi rweWamwari. Anhu wanokona kuwana kururama uku. Wanokuwana pawanobarwa patsva. Wanokuwana pawanobarwa kepiri. Kururama uku chipo. Ndicho chimweni chezvipo zvikuru zvaMwari. Izvi ndizvo zvatinoona muna VaRoma 5:17. Pamusoro pazvo, Vhangeri iri rakaunza hupenyu panyika. Rinoite kuti anhu wasafe. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna 2 Timotio 1:10. Ko, hupenyu hwacho ndeupi? Hupenyu husingapere. Hupenyu uhu ndihwo hunowanikwa muna Mwari.

1 Johane 5:11-12 inoti, "... Zvino hupenyu uhu huri muMwanakomana wake. Ane Mwanakomana, aneupenyu ...". Hupenyu uhu hunodarika hwenyika ino. Ndihwo hwakaiswe mauri. Wakaupihwa ngekuti wawe muna Kristu. Hwakaunzwa ngeVhangeri. Hwakauya pamwe chete ngekururama. Saka hazvichakone kuti ufe. Wakabviswe murufu. Wawe muhupenyu. Izvi ndizvo zvinobhuya Magwaro. Hauchasakari nenguwa. Hauchachemberi. Ichi chiro chakadzama zvikuru!

Munhu anokona kuwana hupenyu husingaperi. Munhu akadai haasakare nenguwa. Haakweguri. Miwiri yeanhu inosakara. Inosakara ngekuhamba kwenguwa. Inopera simba. Inopedzisira yafa. Asi zvino iwe wawe ngehupenyu husingaperi. Simba rako rawe kugara richiwedzera. Rinowedzera zuwa rimwe ngerimwe. Uri kukura hako. Asi hauchachemberi. Ndizvo zvinoitika kana wawe weropa raKristu. Ndicho chimweni chezviropafadzo zvekuwe ngehupenyu hwaKristu. Hareruya!

Pupura Uchiti

Ndiri muna Kristu Jesu. Saka ndawe kururama kwaMwari. Ndawe weropa raMwari. Simba rekururama riri kushanda mandiri. Ndawe werudzi rwaMwari. Vhangeri ndiro rakandishandura rudzi. Ndawe munhu akarurama. Saka Mweya wangu wawe mupenyu. Moyo wangu wamuka. Nyama yangu haichafe. Ndawe kurarama semunhu anoziwa pfuma yake. Pfuma iyi iri muna Kristu. Ndawe kurarama semunhu ane nyasha dzaMwari. Ndawe kurarama semunhu akatakura Mwari. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

1 Johane 5:11-12 NIV

Varoma 1:16-17 NKJV

Johane 3:36

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Chitatu, 9 Gumiguru 2019 )