English Manyika Ndau Ndebele Shona 

Zviri Muna Kristu, Ndizvo Zviri Matiriwo

"Nemiwo makapiwa kuzara uku muna Kristu, iye ari pamusoro peushe hwese ngesimba" (VaKorose 2:10).

Iwe une zviro zvawakapiwa. Zviro izvi ndezviya zvinowanikwa muna Mwari. Wakazvipihwa zvese. Hapana chimwe chazvo chisiri mauri. Zvakauya pakauya Mweya Mutsvene mauri. Ndosaka pasina chinokona kukukurira. Izvi zvinoshamisa!

Wasiyana ngeanhu wenyika ino. Hauchisiri weropa reanhu wenyika ino. Wawe weropa raMwari. Wawe werudzi rweWamwari.

Isu tasiyana ngeanhu weSungano Yekare. Anhu awa wakange wasina zvatawe nazvo. Zvina Mwari ndizvo zvatawewo nazvo. Tawe werudzi rwaMwari. Izvi hazvisi izvo zvakange zvakaite waprofita wekare. Hazvisi izvo zvakange zvakaite waprista wekare. Iwe wawe tembhere yaMwari. Unohamba wakatakura Mweya waMwari. Ndiwe unomusvitsa kunzvimbo. Maoko ako ndiwo awe maoko ake. Minwe yako ndiyo yaawe kushandisa. Wakanyikwa maari. Iye akanyikwawo mauri. Meso ako ndiwo aanoshandisa kuona. Muromo wako ndiwo waanoshandisa kubhuya. Anoshandisa muwiri wako kuhamba. Ndiwo unomusvitsa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Awe kubatsira anhu wari mauri. Hareruya!

Bhaibheri rine masoko arinotipa. Tinoaerenga muna Johane 1:16. Anoti, "Kubva pakuzara kwake takagamuchira nyasha pamusoro penyasha". Zviri muna Kristu ndizvo zvatakapiwawo isu. Takazvipiwa zvese. Takazvipiwa zvisina kushandurwa. Saka tawe ngesimba raanaro. Tawe ngekubwinya kwake. Tawe ngenjere dzake. Tawe ngezvese zvake. Tawe ngezvese zviri maari!

Iwe wakatakura Mwari. Wakamutakura akakwana. Gara uchiziwa izvi. Hupenyu hwako hunozoshanduka. Jesu ane masoko aakabhuya. Tinoaerenga muna Johane 5:26. Akati, "Ngekuti baba sezvawane upenyu maari, saizvozvo wo akape Mwanakomana, kuti awe ngeupenyu maari".

Jesu aisapota achiwedzerwa hupenyu naMwari. Akange ari werudzi rwaMwari. Akange aine hupenyu maari. Asi erenga zvekare ndima yatavhura nayo. Inoti, "Mawe muna Kristu. Saka zviri muna Kristu ndizvo zvawewo mamuri".

Wakapiwa hunyanzvi hwaanahwo. Wakapiwa mazano aanawo. Wakapiwa njere dzaanadzo. Wawe kuziwa zvaanoziwa. Wawe ngekubwinya kwaanako. Wawe werudzi rweWamwari. Ndosaka Johane akazoti, "...sezvaakaita iye, ndizvo zvatakaita wo panyika ino ...". Tinoerenga masoko ake aya muna 1 Johane 4:17.

Namata Uchiti

Baba wakaropafadzwa. Zvinoshamisa kufanana nemi. Zvinoshamisa kuwe ngezvamunazvo imi. Hunyanzvi hwenyu ndihwo hwandawe nahwo. Njere dzenyu ndidzo dzandawe nadzo. Mazano enyu ndiwo andawe kushandisa pakurarama. Ndakapiwa nyasha dzenyu. Ndakapiwa simba renyu. Izvi zvinoshamisa zvikuru! Kukudzwa kukuru. Ndini ndawe kusvitsa pfuma yaMwari kuanhu. Ndawe kukona kushandura nyika. Ndinoishandura ngesimba rekururama kwenyu. Kururama uku kwawe mandiri. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

VaKorose 1:19

VaKorose 2:9-10

1 Vakorinte 3:16 NKJV

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei


China, 10 Gumiguru 2019 )