English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu,, 11 Gumiguru 2017

Soko ReRudo

"Ndiko kuti Mwari wakanga achiyananisa nyika naye muna Kristu, akasawaerengera kudarika kwawo, akatipa isu soko rekuyananisa" (2 VaKorinte 5:19).

Soko reVhangeri riri nyore chose. Ndiro ratinotsanangurirwa mundima yatavhura nayo. Rinotsanangurwa mundima iyi zvakajeka. Ndima iyi inoti soko reVhangeri isoko rerudo. Isoko rinotiziwisa ngezverudo. Rudo harutarisi mhosho dzemunhu. Haruna chigumbu ngemunhu. Bhaibheri rinoti Mwari hawasi kuerengera wanhu zviwi zvawo. Iri ndiro soko ratakatumwa kuziwisa wanhu pasi rese. Vhangeri raMwari isoko rerudo. Isoko rinoziwisa wanhu ngezverudo rwawo. Zvino, wanhu wangofanire kuzwa soko iri. Zvinozoita kuti wasiye zviwi zvawo. Zvingozoite kuti wafarire Mwari.

Mwari wanoda nyika. Wanoda wanhu. Wanowada zvikuru. Asi wanhu hawaziwi izvi. Ndiko kusaka wasingaziwi Mwari. Rudo runodana rudo. Saka wanhu wanofanira kuzwisisa rudo rwaMwari. Ndizvo zvinozoite kuti wadewo Mwari. Ndiko kusaka Mwari wachida kuti tiziwise wanhu ngezverudo rwawo. Iwe wakagamuchira ruponeso. Asi wakafanira kutanga waparidzirwa Vhangeri. Wakafanira kutanga waziwiswa ngezverudo rwaMwari. Rudo urwu ndirwo rwakashandura hupenyu hwako. Saka wawewo ngebasa. Iri ibasa rekuziwisa wamweni ngezverudo rwaMwari urwu. Ungofanire kuziwisa wanhu pasi rese.

Chiwi chakabvisa wanhu kubva pana Mwari. Asi wanhu wawe kukona kudzoka kuna Mwari. Ishe Jesu ndiwo wakaite kuti izvi zvikoneke. Wakaunza rugare pakati paMwari ngewanhu. Ropa rawo ndiro rakaita kuti izvi zvikoneke. Ropa iri rakapiwa sechipiriso. Izvi ndizvo zvatawe kufanira kuziwisa nyika. Rinotowe basa ratawe naro. Ibasa rako. Ibasa rangu. Jesu wakaita kuti Mwari wagone kuona wanhu sewatsvene. Wakaita kuti wanhu wawanikwe wasina mhosva yawakapara. Chipiriso cheropa rawo ndicho chakaite izvi. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna VaEfeso 1:3. Jesu wakasunungura wanhu. Wakawasunungura kubva musimba rerima. Wakawasunungura kubve muhutapwa hwerima. Saka munhu awa kukona kugamuchira Jesu nhasi. Munhu uyu angobve awana hupenyu hutsva. Hupenyu uhu ndehwekururama. Idzi ndidzo nhau dzinofadza. Ndidzo dzatinofanira kuparidza.

Isu tiri nhume dzaMwari. Tisu tinowamiririra panyika pano. Tiri washumiri. Tisu tinodzosa wanhu kuna Mwari. Tingofanire kuparidza Vhangeri. Ngatiriparidze ngenzira dzese. Zvisizvo, wanhu wangasazwa ngezvaMwari. Wangasaziwa kuti kuna Mwari. Ndiko kusaka uchifanira kushingairira Vhangeri. Paridza soko raKristu. Riparidze pese pauri. Riparidze kunyika dziri kure.

Pupura Uchiti

Soko raMwari riri kupisa mandiri. Saka handikoni kusaribhuya. Ringoite semoto wakavharirwa mumapfupa angu. Soko iri ndiro Vhangeri. IVhangeri rinoziwisa wanhu ngezverudo rwaMwari. Ndinoparidza soko iri. Ndinoriparidza ngeshungu. Ndinoziwa kuti ndiro rega rinotsvagwa ngewanhu. Ndinoziwa kuti soko iri isimba. Isimba raMwari. Ndiro simba rawanoshandisa kusunungura wanhu. Rinowasunungura kubva murima. Rinowapinza muchiedza. Rinosunungura wanhu kubva musimba rasatani. Rinowaunza kuna Mwari. Nhasi, Kristu wanonzwikwa kunhuwira pandiri. Wanonzwikwa kwese kwandinoenda. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Johane 3:16; 1 Johane 4:9-10

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )