Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

China, 12 Gumiguru 2017

Iwa NgeHupenyu Hune Mitemo

"Zvino ngemhaka iyi muchishingaira kwazvo wedzerai kunaka pakutenda kwenyu ..." (2 Petro 1:5).

Mundima yatavhura nayo mune soko rinoti, "kunaka". Soko iri rinorewa tsika dzakanaka. Rinorewa kuwe ngehupenyu hune mitemo. Mwari hawadi kuti uwe ngerutendo badzi. Wanodawo kuti unge uine mitemo. Wakatopiwa rutendo ngechakare. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna VaRoma 12:3. Ndima iyi inobhuya ichiti, "... ngechiyero chekutenda, sezvaakagowerwa naMwari". Rutendo rwakakosha. Asi harukoni kushanda rwuri rwega. Rune zvingofanire kuwedzerwa parwuri. Rune zvingodiwa kuti rushande zvakanaka. Ndiko kuti zviro zvaunoita zvigare zvichibudirira. Ndiko kuti kubwinya kwako kugare kuchiwedzera. Chimweni chezvinodiwa izvi hupenyu hune mitemo.

Mwari wanoda kuti hupenyu hwako huwe ngemitemo. Mitemo iyi inofanira kunge iri yeHumwari. Shingaira kuzvipa mitemo iyi. Ndiko kusaka ndima yatavhura nayo yati, "... muchishingaira kwazvo wedzerai kunaka pakutenda kwenyu". Saka izvi hazvisi zviro zvinongouya zvega. Unotofanira kuzvishandira. Ungofanire kurowedzera hupenyu hwako. Hupenyu hwako hungofanire kunge hwakarongwa zvakajeka. Ungofanire kuzvijaidza kurarama ngemitemo. Soko raMwari ndiro ringofanire kukubatsira kurongedza hupenyu hwako.

Izvi ndizvo zvatinoona pana Jesu. Bhaibheri rinotiratidza izvi. Jesu waiwa ngetsika yekuenda Kuimba yaMwari. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna Ruka 4:16. Panguwa yawo, sinagoge ndiyo yaiwe imba yaMwari. Kuenda Kuimba yaMwari itsika yakowo here? Mutemo waunorarama nawowo here? Kune nguwa dzatinosangana kuchechi. Unoenda kuchechi panguwa idzi here? Kana kuti unoenda kana wakasununguka badzi? Wamweni wanhu wanoenda hawo kuchechi. Asi wanoenda musi wawanenge wakasununguka. Wanosarudza wega musi wawanoda kuenda kuchechi. Hawana mitemo. Kuenda kuchechi hausi mutemo kwawari.

Asi izvi hazvisi izvo zvakanga zvakaita Jesu. Kuenda kusinagoge wawe mutemo kwawari. Ndizvo zvaungofanirewo kuita iwe. Tine nguwa dzatinosangana kuchechi. Ungofanire kuenda kuchechi panguwa idzi. Hapana chiro chingofanira kukukonesa kuendako. Usawe ngezvimweni zvakakosha zvekuita panguwa idzi. Ndizvo zvinogfanire kuitwa izvozvo.

Ungofanirewo kuwe nenguwa dzekunamata. Zvekare, ungofanire kuwe nenguwa dzekufunda Soko raMwari. Usankonamata paunenge wadira. Usangofunda Soko raMwari paunenge wasanganawo naro. Zviro izvi zvinotofanira kurongwa. Zuwa rako ringofanire kuwa nenguwa yekunamata. Ringofanirewo kuwe nenguwa yekufunda Soko raMwari. Nguwa idzi dzinofanira kunge dzichiera kwauri. Hapana chingofanire kudzikanganisa. Zvipe mitemo yakadai. Ukasadero, hauna chaungoite chinobudirira. Hupenyu hwako haukoni kuhambira mberi.

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Mandiratidza kukosha kwekuwa ngemitemo muhupenyu hwangu. Ndiko kuti rutendo rwangu rushande. Ndine Mweya werunako. Mweya uyu uri kushanda mandiri. Uri kuita kuti ndiwe ngemitemo muhupenyu hwangu. Saka ndinoshingaira. Ndinobereka zvibereko. Ndinoita zvinobudirira muhupenyu hwangu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Daniere 5:12-14; Mapisarema 119:105; VaEfeso 5:8-11

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )