Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Dura RaMwari

"Ndichasimudzira meso angu kumakomo; Kubatsirwa kwangu kuchabvepiko? Kubatsirwa kwangu kunobva kuna Jehovha, Wakaita kudenga napasi" (Psalm 121:1-2).

Mari yako ingofanire kubve kuna Jehovha. Ndiye waungofanire kutarisa kwaari. Zvisizvo, unozotambura. Mari yako inozogara ichipera. Wawe muridzi wepfuma yaMwari. Pfuma iyi inotowe muzita rako, naKristu, muri pamwe chete. Saka wawe ngedura rawawe kutora pfuma yako. Dura iri hariperi. Saka usabhuya sekuti dura iri rinopota richipera. Usatofunga ngenzira yakadai.

Rarama semunhu asingaziwe kuti zviro zvingapera. Asi usatarisira kuzviwana kuanhu. Usatarisira kuzviwana kubasa kwako. Usatarisira kuzviwana kuhurumende. Tarisira kuzviwana kuna Mwari. Dura rake hariperi. Matura eanhu anopera. Haakone kuwimbwa nawo.

Kune amweni wakasitarisira kumatura eanhu. Matura aya akasvika pakupera. Iwo ndokupedzisira worwara. Izvi hazvisi izvo zvinoitika kudura raMwari. Hariperi. Tinoona izvi pana Eriya. Mwari akamuraira kuti atize kubve kuna Ahabhu. Akamuraira kuti ahwande pane rumweni rukowa. Rukowa urwu rwainzi Keriti. Mwari akabve araira makunguwo. Ndiwo aifanira kumuunzira zvekuha. Aizviunza mangwanani ngemanheru. Mvura aiiwana murukowa urwu.

Mvura yakanga isiri kunaya. Saka rukowa urwu rwakazopwa. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna 1 Madzimambo 17:7. Zvino, dai Eriya akange awimba ngerukowa urwu. Dai akanga awimba ngemakunguwo aya. Aizoita sei? Aitozoora moyo. Asi akanga ari kuwimba naJehovha.

Mwari akabve atuma imweni shirikadzi. Shirikadzi iyi yakanga iri paZarepati. Ndiyo yakazochengeta Eriya. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna 1 Madzimambo 17:12. Bvisa meso ako paanhu. Usatarisira kuti basa rako ndiro richakuchengeta. Mwari ndiye anokuchengeta. Ndiye waungofanire kutarisa kwaari. Izvi ndizvo zvaungofanire kufunda panyaya iyi. Mwari ndiye anokupa zviro. Zviro izvi zvingauya hazvo ngenzira dzakasiyana siyana. Asi zvinenge zvichibva kwawari.

Saka usatarisa kuanhu. Matura awo anokona kupera. Tarisa kuna Mwari. Dura rake hariperi. Pfuma yako ingofanire kunge ichibva kudura iri. Ingauya hayo ngekubasa. Asi inenge isiri kubve kubasa kwako. Saka basa ringapera haro. Mwari anozovhura imweni nzira yekutuma nayo pfuma yako. Ngekudaro, hapana paunozomboshaya zviro.

Shandisa Soko raMwari kuwana mari. Davidi ane masoko aakabhuya. Tinoaerenga muna Mapisarema 23:1. Akati, "Jehovha ndiye mufudzi wangu; Hapana chandingashaiwa". Wawe kukona kutora pfuma mudura raMwari. Unoitora pese paunenge wadira. Dura iri hariperi. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Munondipe zvese zvandingofanire kuwana. Munozvitora mudura renyu. Dura iri riri mukubwinya. Riri muna Kristu Jesu. Ndimi wandinowimba nawo. Hupfumi hunobve kwamuri. Kudzo inobve kwamuri. Makandipa zviro zvese. Zvingawe zvehupenyu huno. Zvingawe zvekunamata Mwari. Ndine mvumo yekutora pfuma mudura renyu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

1 Vakorinte 8:6 AMPC

2 Vakorinte 9:8-11

Mapisarema 121:1-2 NIV

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Muvhuro, 14 Gumiguru 2019 )