2021 Chikunda 2021 Ndau Chikunda English Manyika Ndau Shona Usatamba NgeMasoko

Mugovera, 16 Gumiguru 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Samueri akakura; Jehovha akawe naye, haana kutendera kuti rimweni remasoko ake riwire pasi" (1 Samueri 3 ndima 19).

Mwari anokoshesa masoko. Izvi ndizvo zvatinotaridzwa ngendima yatavhura nayo. Jesu aikoshesavo masoko. Tinoona izvi mukufundisa kwake. Muna Matiyo 12 ndima 35 kusvika 36 akati, "... Wanhu wangataura hawo masoko asina basa. Asi wachafanira kuapupurira. Wachaapupurira pazuwa rekutongwa". Iyi iyambiro huru.

Nyatsoongorora ndima iyi. Ingoti wanhu wangataura masoko asina basa. Asi wachafanira kupupurira masoko aya ese. Hawasi kuzongopupurira amweni acho. Masoko asina basa masoko asina maturo. Masoko asina hunhu. Masoko asina kufanira kutaurwa. Muna Vaefeso 4 ndima 29, akati, "Masoko akashata ngaasabuda mumiromo yenyu. Asi akanaka. Anosimudzira wanhu. Anopa nyasha kuwanhu wanoazwa".

Masoko ako angofanire kufadza kuzwa. Angofanire kuwaka wanhu. Angofanirewo kutaridza kuti unowimba naMwari. Masoko zviro. Anobatika. Anogona kuwaka. Anogonawo kuputsa. Rurimi runogona kuuraya. Runogonawo kuraramisa. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna Zvirevo 18 ndima 21. Saka usatamba ngemasoko. Hunhu hwako hunoonekwa mumasoko ako. Masoko ako ndiwo anokumiririra. Ndiwo hupenyu hwako.

Mariko 11 ndima 23 inoti, "Regai ndikuudzei chokwadi. Munhu angataura kugomo iro. Angariraira kuti risimuke pariri. Riwire mugungwa. Angataura izvi akagutsikana kuti zvichaitika saizvozvo. Zvaanenge ataura izvi ndizvo zvinozoitika". Zvaunotaura ndizvo zvauri chaizvo. Jesu akataura zvekare muna Matiyo 12 ndima 37. Akati, "Ngekuti masoko ako ndiwo anokupupurira. Ndiwo zvekare anokusungirira".

Masoko akakosha. Ndiwo anotoite kuti munhu aponeswe. Ndizvo zvatinoona muna Varoma 10 ndima 9 kusvika 10. Ingoti, "Kuti kana ukapupura. Uchipupura ngemuromo wako. Kuti Jesu ndiye Ishe. Ngekugamuchira ngemoyo wako. Kuti Mwari akamumutsa kuwafi. Uchaponeswa. Ngekuti munhu anogamuchira ngemoyo wake. Obva aruramiswa. Agopupura ngemuromo. Obva aponeswa". Saka usangotaura. Zwisisa kuti masoko akakosha.

Namata Uiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Makaise simba reWamwari mumasoko andinotaura. Saka masoko aya awe kugona kugadzirisa zviro. Awe kuporesa. Awe kupfumisa. Mumoyo mangu mune hupenyu. Mune simba. Mune kushinga. Saka ndinotaura masoko anoraramisa. Ndinotaura semunhu ane simba. Ndinotaura semunhu akashinga. Ngekudaro ndinodzinga kutya. Ndinodzinga hutera. Handikundikane. Ndinotaura masoko anoropafadza. Saka ndinoropafadza nyika yangu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzina Ndima Dzinotsinhira Shidzidzo ShaNyamusi

Matiyo 12 ndima 36 kusvika 37 AMPC

Jemusi 3 ndima 2

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch