Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa 

Ndiwe Muridzi WeNyika Ino

Svondo, 18 Gumiguru 2020

"Zvese zvaBaba ndezvangu. Ndosaka ndakati Mweya achatora zvangu agozviziwisa kwamuri" (Johane 16 ndima 15).

Hapana munhu. Akambobhuya saJesu. Ongorora masoko avo. Ayo anoshamisa. Ari mundima yatavhura nayo. Akati, "Zvese zvaBaba ndezvangu". Asi zvinonyanya kufadza. Ndezvekuti Jesu uyu akaitawo kuti zviro izvi zviqe zvakoqo iwe. Ndizvo zvatinoerenga muna VaRoma 8 ndima 17. Akati ndiwe wawe muridzi wepfuma yaMwari. Pfuma iyi iri muzita rako ngera Kristu. Muri pamwe chete. Hareruya!

Apostora Pauro. Anobhuyawo. Muna 1 VaKorinte 3 ndima 21. Achiti, "Naizvozvo ngakurege kuwe ngemunhu anowimba ngeanhu. Ngekuti zviro zvese dzezvenyu". Pauro haana kugumira ipapo. Akawedzera. Mundima yemakumi mairi ngembiri. Achiti nyika yese ngeyako. Munhu angaziwa izvi. Angazoramba ari murombo sei? Petro aizwisisa izvi. Ndosaka akabhuya. Muna 2 Petro 1 ndima 3. Achiti, "Ngekuti ngesimba reHumwari hwake takapiwa zvese zvinodikanwa muhupenyu ngemukunamata Mwari ...".

Kana ukakona kugamuchira chokwadi ichi. Chikagara chiri mupfungwa dzako. Hapana chinozokona kukuvhundutsira. Zvingawe zviro zvenyika ino. Masimba. Kana hurumende. Iwe unozogara uchironga. Kuite zviro zvikuru. Ngekuti unenge wawe kuzwisisa. Kuti nyika ino. Ndeyako. Semunhu awe muna Kristu Jesu.

Asi Mwari haana kuti nyika ino ndeye waye wanogara munyika dzakabudirira. Kwete. Chimbofunga pamusoro paJesu. Akabarirwa mumusha mudoko. Wenyika doko doko. Akabata nyika yese ari ikoko. Akaziwisa wadzidzi wake. Muna Johane 16 ndima 33. Achiti, "... tsungai mwoyo, ini ndakakunda nyika". Nyika yake. Yaakakurira. Haina kukona kumukonesa. Kuite zvaaifanira kuita.

Saka kubudirira kwako. Hakunei ngenyika yako. Yaunogara. Kana yawakabarirwa. Hakunei ngebasa rako. Kubudirira. Kwawe murudzi rwako. Ngekuti wawe muna Kristu. Semuridzi wepfuma yaMwari. Iye uya anotonga nyika yese. Soko raMwari. Rinokuziwisa kuti zviro zvese. Zvawe zvako. Zwisisa izvi. Ndokuti ugare uchitonga zviro. Usina chaunoshaiwa. Muhupenyu hwako. Zuwa rimwe ngerimwe.

Pupura Uchiti

Simba raMwari. Rakandipe zviro zvese. Zvinodiwa pahupenyu huno. Ngepakunamata Mwari. Hapana chandisina. Ndiri mwana wedzinza raAbrahama. Saka nyika ino. Ndeyangu. Zviro zvese. Ndezvangu. Ngekuti ndiri muridzi wepfuma yaMwari. Pfuma iyi. Iri muzita rangu. NgeraKristu. Tiri pamwe chete. Mwari ngaaropafadzwe!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

1 VaKorinte 3 ndima 21 kusvika 23

2 Petro 1 ndima 3


(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)```

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)