Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Nheyo Yakanaka

Muvhuro, 18 Gumiguru 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Muite sewacheche wachangobarwa. Mufarire Soko raMwari. Kuti mugokura. Soko iri ndiwo mukaka wenyu. Mukaka usina kushatiswa" (1 Pita 2 ndima 2)

Chiro chose chingofanire kuwe ngenheyo yakasimba. Ndokuti chigone kumira. Ndizvovo zvingofanire kuita Mukristu. Angofanire kuwe ngenheyo yakanaka. Nheyo yacho ingofanire kunge iri yeSoko raMwari. Ingofanire kunge iri yetsika dzaMuponesi. Saka angofanire kuha Soko raMwari. Angofanire kuriha semunhu ane nzara yakawanda. Uye Soko iri ringofanire kunge rakajeka. Ndokuti mweya wake ukure. Soko raMwari ndiro rega rinokudza mweya wemunhu.

Mukristu angofanire kukura. Ndizvo zvinosimbiswa ngeMagwaro. Asi angofanire kutanga azwisisa fundiso dzekutanga dzacho. Ruka anotaura pamusoro paPauro. Anoti Pauro ane wanhu waakambofundisa Soko raMwari. Wanhu awa wakange wachangoponeswa. Akatora wanhu awa. Ndokuenda nawo pane chimweni chikoro. Chikoro ichi chakange chiri chaTiranasi. Pauro akafundisa wanhu awa Soko raMwari. Aiwafundisa zuwa rimwe ngerimwe. Akaite makore mairi achiwafundisa kudai. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna Mabasa 19 ndima 1 kusvika 10.

Pauro akange aine wanhu wakasiyana siyana. Wawe wacho wakange wachangoponeswa. Amweni wakange wawe kuziwa zvakawanda. Asi akape mweya yewanhu wese awa nheyo yakanaka. Asi haufanire kungowe ngenheyo badzi. Ungofanire kufundawo zvepamusoro. Ndizvo zvatinoona muna Vahebheru 6 ndima 1 kusvika 3. Inoti, "Saka ngatimbosiya fundiso dzekuwamba. DzaMuponesi. Timbotaura zvewakura. Wabve zera. Tisadzokorora kufundisa ngezvekutendeuka kubve pamabasa akafa. Ngekuwimba naMwari. Ngefundiso yekunyikwa. Kana yekuturika maoko. Kana yekumuka kubve kuwafi. Kana yemutongo waMwari uya. Uchazovhara matare ese. Izvo tichazvitaura hedu. Kana Mwari akatitendera".

Zviro zvese izvi zvinodiwa. Ndizvo zvinoite kuti Mukristu awe ngenheyo yakasimba. Agogona kurarama hupenyu hweChikristu hunofadza. Achishumira Mwari zvakazara.

Jesu akambotaura ngezvenheyo yakanaka. Masoko ake aya akadzama chose. Ungofanire kugara uchiafungisisa. Tinoaerenga muna Matiyo 7 ndima 24 kusvika 27. Akati, "Naizvozvo umwe ngeumwe anozwa masoko angu aya, akaaita, ungafananidzwa ngemurume wakachenjera. Murume uyu akawaka imba yake paruware. Mvura yakabva yanaya. Yakanaya yakawanda zvikuru. Mitutu ikavhuvhuta. Ikarowa imba iyi. Asi imba iyi haina kudonha. Ngekuti yakange yakawakirwa paruware. Umwe ngeumwe anozwa masoko angu aya, akasaaite, angafananidzwa ngemurume benzi. Murume uyu akawaka imba yake pajecha. Mvura yakabve yanaya. Yakanaya yakawanda zvikuru. Mitutu ikavhuvhuta. Ikarowa imba iyi. Imba iya yakabve yawira pasi. Yakawa zvekusara yaparara yose".

Namata Uiti

Baba wandinoda. Ndakazvipira kwamuri chose. Ndakazvipirawo kusoko renyasha dzenyu. Iro rinogona kundiwaka. Ngekundibatsira kushandisa pfuma yangu. Iyo pfuma iya iri muna Muponesi. Ndakawakwa panheyo yakasimba. Nheyo iyi yakawakwa ngeSoko raMwari. Soko iri riri kuite kuti mweya wangu ukure. Ndinogara ndichiwedzera kufanana naMwari. Zvichiita kuti ndigone kurarama hupenyu hwamakandirongera. Muzita raJesu. Ameni.

Dzina Ndima Dzinotsinhira Shidzidzo ShaNyamusi

1 Vakorinde 3 ndima 2

Vahebheru 5 ndima 12-14


(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch