English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Mugovera, 21 Gumiguru 2017

Gara Uri MuSoko RaMwari

"Umwe ngeumwe unouya kwandiri, akazwa masoko angu, akaaita, ndichakuratidzai waakafanana naye. Wakafanana ngemunhu wakawaka imba, akachera, akadzikisa, akaiteya paruware; mvura zhinji ikauya, mvura ikarowa imba iyo, ikasakona kuizunungusa, ngekuti yakanga yakateyiwa paruware" (Ruka 6:47-48).

Umweni mushumiri weVhangeri akambondibvunza achiti, "Kune wamweni washumiri wanoshumira Mwari kwemakore akawanda. Asi wanozotsauka pakupedzisira. Chii chatingaite kuti tisapedzisira tatsauka?" Uyu akange ari mushumiri anodikanwa chose. Ndakamuratidza masoko atavhura nawo. Masoko aya akabhuyiwa naJesu. Anotiraira kuti tikoshese Soko raMwari. Anotiraira kuti tizwe Soko raMwari. Anotirairawo kuti tirishandise pakurarama kwedu. Ndiko kuti tikunde. Tinozokunda nguwa dzese.

Pane kuparidza Soko raMwari. Pane kushandisa Soko raMwari pakurarama. Zviiri izvi zvakasiyana. Munhu anokona hake kunge ari kuparidza Soko raMwari. Asi izvi hazvirewi kuti anenge ari kurishandisa muhupenyu hwake. Hazvirewi kuti Soko iri riri kushanda muhupenyu hwake. Iwe haufaniri kuite izvi. Ungofanire kushandisa Soko raMwari pakurarama kwako. Soko raMwari ndiro rinogadzirisa zviro zvese. Ndiko kusaka tichiridzidzisa kuwanhu. Tinenge tichida kubatsira wanhu waMwari. Tinowabatsira kuzwisisa Soko iri. Tinowabatsira kurishandisa pakurarama kwawo.

Apostora Pauro akange ari mushumiri weVhangeri. Akabudirira zvikuru pakushumira kwake. Akashumira, kusvika apedza. Akazobhuya achiti, "Ndarwa kurwa kwakanaka, ndapedza rwendo rwangu, ndakachengeta kutenda". Tinoerenga masoko aya muna 2 Timotio 4:7. Pauro akashandisa Soko raMwari pakurarama kwake. Akaratidza kuti Soko iri rinoshanda pachokwadi. Izvi ndizvo zvaanosimbisa muna Mabasa 20:32. Akanga ari kubhuya ngehama dzepachechi yeEfeso. Akange awe kuwawoneka. Akati, "Zvino hama dzangu ndinokuisai kuna She, ngesoko renyasha dzake, iro rinesimba rekukuwakisai, ngekukupai nhaka pakati pawakaitwa watsvene wese" (KJV). Saka kugara muSoko raMwari ndiko kwakakosha.

Pangawe ngezviro zvaungofanire kuwana muhupenyu. Mwari wakatokupa zviro izvi zvese. Wakakupa kururama. Wakakupa hutano hwakanaka. Wakakupa kubudirira, rugare, hupfumi, mufaro, kukunda, ngezviro zvose. Zviro izvi zvinowanikwa muna Kristu Jesu. Zvitore. Zvishandise. Usatsvaka kuti Mwari wakupe chimweni chiro. Wakatopiwa zviro zvese. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna 2 Petro 1:3. Zviro izvi zvingawe zvekushandisa muhupenyu. Zvingawe zvekushandisa pakushumira Mwari.

Saka, gara uchibhuya uchiti, "Ini ndiri muna Kristu. Saka ndiri kururama kwaMwari. Ndava werudzi rweWamwari. Ndinobudirira pane zvese zvandinoita. Ndakapfuma. Ndine rugare. Ndine mufaro!" Ungofanire kupupurira Soko raMwari. Ungofanire kuribhuya ngemuromo wako. Ndiko kuti zviro zvaunoda zviitike. Gara uri muSoko raMwari. Unozobudirira muhupenyu hwako. Mabasa aunoitira Mwari anozobudirira. Hareruya!

Pupura Uchiti

Ini ndinogara muSoko raMwari. Ndinogara ndichirifungisisa. Ndinogara ndichiridzeya mumoyo mangu. Soko raMwari ndiro rinogara riri mupfungwa dzangu. Ngekudaro, hupenyu hwangu hunowandudzwa. Gwara rehupenyu hwangu razara chiedza. Ndinorarama mukururama, kupfuma, hutano hwakanaka, kubudirira, ngekukunda nguwa dzese. Ndagurirwa munda paivhu rakaorera. Ndapiwa pfuma yakanaka. Mwari ngawapiwe mbiri yese!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Mapisarema 119:105; Jakobo 1:25

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )