Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona 

Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

China, 8 Mbudzi 2018

ITA KUTI SOKO RAMWARI RISHANDE MUHUPENYU HWAKO

"Udzai Arkipo, muti: Tarira basa rawakapihwa naShe, kuti uripedzise kwazvo" (VaKorose 4:17).

Kune Wakristu wanozwa Soko raMwari. Mushure mazvo, wanobve watanga kuriparidzira amweni. Wanofunga kuti izvi ndizvo zvawanofanire kuite ngeSoko raMwari. Hongu. Ungaparidzire hako Soko iri kune amweni. Ungarifundisa hako amweni. Asi Soko iri ringofanire kutanga rakushandura iwe. Ndizvo zvarinenge rawinga kwauri. Soko iri riripo kugadzirisa hupenyu hwako. Ringofanire kusangana ngemweya wako.

Soko raMwari ringofanire kushanda muhupenyu hwako. Ndimo marinofanire kutanga ragadzirise zviro. Zvisizvo, ungazoriparidzire hako kune amweni. Asi harizokoni kushandura anhu awa. Unenge uri kungoriziwa sengano dzemuBhaibheri badzi. Asi ngano idzi dzinenge dzisiri kubata mweya wako. Soko raMwari ringofanire kushanda muhupenyu hwako. Asi iwe ndiwe unoite kuti rishande. Hawasi Mwari wanoite izvi. Ndiwe ungofanire kubvuma kutongwa ngeSoko raMwari. Ndiwe ungofanire kuzvipa kwariri. Ungofanire kuzvipa kwariri ngemoyo wako wese. Izvi zvinoitika paunenge uri kurifungisisa ngekuridzeya mumoyo mako. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa ngeBhaibheri. Tinozvierenga muna 1 Timotio 4:15. Ndima iyi inobhuya ichiti, "Shingairira zviro izvi, uzviite ngemoyo wese, kuti kupfuurira mberi kwako kuonekwe ngeanhu ese".

Izvi zvinotirangaridza zvakamborairwa Akipo. Akipo akange ari mutendi, muchechi yepaKorose. Mweya Mutsvene wakashandisa Apostora Pauro kumuraira. Taerenga masoko awo muna Vakorose 4:17. Wakamuti, "Tarira basa rawakapihwa naShe, kuti uripedzise kwazvo". Saka iwe ndiwe wakapihwa basa. Ndiwe unofanire kuriita. Mwari hawasi iwo wanofanira kuriita. Asi basa iri rinotangira pakugadzirisa hupenyu hwako. Soko raMwari ringofanire kugona kutonga hupenyu hwako. Ndiko kuti ukone kuriita kuti ritonge hupenyu hweamweni.

Kune amweni wawe ngemakore akawanda wari Wakristu. Asi hupenyu hwawo hahusati hwashanduka. Anhu awa wanenge wasina kukoshesa Soko raMwari muhupenyu hwawo. Wanokona hawo kunge wari kuriparidza kune amweni. Asi iwo hawasi kubatsirwa naro. Saka ungofanire kushandisa Soko raMwari. Rigamuchire. Rirege rishandure hupenyu hwako. Zvisizvo, harikubatsire. Ungariparidze hako. Ungagare hako uchiriimba. Izvozvo zvega hazvina zvazvinokubatsira.

Tese tine basa ratakapihwa. Iri ibasa rekushandisa Soko raMwari. Tingofanire kurishandisa kushandura hupenyu hweanhu. Asi Soko iri rinofanira kutanga ratishandura isu. Saka ita kuti Soko ritange rakushandura iwe. Ndiko kuti rishandurevo anhu vaunoparidzira. Unenge wawe kuriparidza wakashinga. Unenge wawe kuriparidza semunhu akagutsikana kuti rinoshanda.

Namata Uchiti

Mweya Mutsvene wakakosha. Munoshamisa zvikuru! Muzere ngenyasha. Muri munyoro. Ndinokutendai. Makavhura mweya wangu. Ngekudaro, ndawe kuziwa Soko renyu. Ndawe kukona kushandisa mazano enyu pakurarama kwangu. Ndawe ngekururama kwenyu. Ndawe kuite mabasa ese amakarongera hupenyu hwangu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

VaRoma 5:7-8; VaRoma 4:23-25; VaRoma 6:4

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )