Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chishanu, 9 Mbudzi 2018

KURURAMA CHIPO CHENYASHA

"Kuti zviwi sezvazvakabata ushe parufu, saizvozvo nyasha dzibate ushe ngekururama, zviise kuupenyu husingaperi, naJesu Kristu Ishe wedu" (VaRoma 5:21).

Kururama chiro chiri murudzi rweWamwari. Ndiko kunoite kuti ukone kumira pamberi paMwari. Unomirapo usingazwi seune mhosva yawakapara. Unomirapo usingazwi semunhu asina kukodzera kumira pamberi paMwari. Unomirapo usingazwi semunhu akatukwa. Nyasha ndidzo dzinounza kururama. Nyasha idzi dzinenge dziri kushanda mumweya mako. Izvi zvingobve zvaite kuti kururama kuonekwe pauri. Ngekudaro, unozogamuchirwa. Unozowe munhu akasununguka. Unozowe munhu anokodzera kumira pamberi paMwari. Nyasha dzaMwari ndidzo dzakatipe kururama uku. Izvi ndizvo zvataerenga mundima yatavhura nayo.

Isu tawe anhu wakarurama. Tawe ngekururama. Kururama uku chipo. Chipo chatakapihwa naMwari. Takachiwana muna Kristu Jesu.

Wakatipa ngekuti wane nyasha. Kururama kwakaiswa mumweya yedu. Saka tawe werudzi rwaMwari. Takabve tapinzwa muHumambo hweMwanakomana wawo. Mwanakomana uyu ndiye wawanofarira zvikuru. Tawe kutonga tiri muHumambo uhu. Tinotonga pamwe chete naJesu. Johane 1:17 inoti, "Ngekuti murairo wakapihwa naMosesi, asi nyasha ngezvokwadi zvakauya naJesu Kristu". VaRoma 5:17 inotiwo, "... awo, wakapihwa nyasha dzakawanda, ngechipo chekururama, wachabata ushe paupenyu ngemumwe, iye Jesu Kristu" (KJV).

Tine simba rekutonga dhiyabhori. Tine simba rekukurira zviro zvenyika ino. Asi izvi hazvisi izvo zvega zvatiri. Tinorarama mukururama kwaMwari. Tinotowe kururama kwaMwari. Hapachina munhu anokona kutipomera mhosva. Hapachina chiro chichakona kutipomera mhosva. Mwari wakatichenura. Wakatishambadza seanhu wasina mhosva yawakapara. Wakange wasiri kungovhara mhosva dzedu. Wakange wari kutoite zviri pamutemo. Ndizvo zvatinoratidzwa muna VaRoma 3:26. Ndima iyi inoti, "Kuti kururama kwake kuratidzwe, nenguwa ino, kuti arurame iye amene, uye aruramise uyo unotenda kuna Jesu".

Wawe munhu akaruma. Shandisa kururama uku. Rarama semunhu akarurama. Ndiko kuti utonge muhupenyu. Unozotonga samambo. Tonga Satani. Tonga nyika ino. Tonga zviro zvenyika ino. Unozokonawo kunamata wakashinga. Unozotarisira kuzwikwa paunonamata kudai. Hauzokurirwi ngemadhimoni. Hauzokurirwi ngemano awo. Unozowe changamire muhupenyu!

Iwe wawe muna Kristu Jesu. Saka wakagamuchirwa naMwari. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna VaEfeso 1:6. Saka hazvichina basa kuti wakamborarama hupenyu hwakaita sei. Kuda wakamboita zviro zvisina kunaka. Izvozvo hazvichina basa. Wawe kugara pana Mwari. Saka wasununguka. Hauchafanire kutya. Wawe kukona kurarama wakasununguka. Wasununguka kurarama wakafara. Wasununguka kuwanamata. Mwari wawe kukuona semunhu kwaye. Wawe kururama kwawo. Kururama uku ndiko kuri muna Kristu Jesu. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Makandipe chipo chekururama. Ndakachenurwa. Ndawe kuzikanwa semunhu asina mhosva yaakapara. Ndawe ngekubwinya. Ndawe kufarirwa. Ndasununguka kukunamatai. Ndasununguka kurarama ndakafara. Mwari hawachandioni semunhu ane mhosva yaakapara. Saka ndawe kukona kutonga. Ndinotonga zviro zvenyika ino. Ndinotonga samambo. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi:

VaEfeso 2:8-9; VaFiripi 3:9; 2 VaKorinte 5:21

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )