English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 14 Mbudzi 2018

SUNGANO ITSVA MUROPA RAWO

"Saizvozvo wo, wakati wapedza kurayira, akatora mukombe, akati: Mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu; itai izvi, nguwa dzese kana muchinwa, muchindirangarira" (1 VaKorinte 11:25).

Ishe Jesu wakatifira. Wakadeura ropa rawo. Wakarideura kuti tiponeswe. Asi Jesu hawana kubuda mudzinza raAdama. Saka ropa rawo rakange rakasiyana ngereanhu enyika ino. Ropa rawo rakabve muSoko raMwari. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna Johane 1:14. Ropa raJesu rakange riri reWamwari. Saka wakadeura ropa reWamwari. Wakaite izvi kuti isu tipone. Zvino, Jesu Wakati, "... Mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu; itai izvi, nguwa dzese kana muchinwa, muchindirangarira". Taerenga masoko aya muna 1 VaKorinte 11:25. Masoko aya ane zvaanotiratidza. Anorewa kuti ropa raJesu rakatiwanisa zviro zvese. Rakatiwanisa zvese zvakawimbiswa ngeSungano Itsva.

Muropa raJesu ndimo mune hupenyu hwako. Ndimo mune ramangwana rako. Jesu wakafa. Wakawigwa. Wakamuka kuwakafa. Wakaita zvese izvi wakatimiririra. Wane zvawaida kuti tiwane. Zvino, takatopihwa zviro izvi. Munhu anotenda ndiye awe ngezviro izvi muhupenyu hwake. Ropa raJesu rakakupa zviro zvese. Rakakupa zviro zvese zvinodikanwa muhupenyu. Hapana chimwe charakasiya. Ndiko kusaka Mweya Mutsvene wakabhuya wachiti, "Zviro zvese ndezvenyu". Wakashandisa Apostora Pauro kubhuya masoko aya. Tinoaerenga muna 1 VaKorinte 3:21. Hareruya!

Jesu wakakupa simba. Wakakupa njere. Wakakupa mazano akangwara. Wakakuite munhu akashinga. Wakakupa hutano hwakanaka. Wakakupa zviro zvakawanda. Wakabvisa zviro zverima mauri. Vakakupinza muchiedza chawo. Chiedza ichi chinoshamisa zvikuru. Ropa rawo ndiro rakakubvisa kubva murima. Ndiro rakakubvise kubve muzviro zvinorwadza. Ndiro rakakubvise kubva mukusuwa kwese. Ndiro rakakubvise kubve muzviro zvinokanganisa hupenyu. Rakabve rakupinza muchiedza. Rakabve rakupinza muHumambo hwaMwari. Humambo uhu hunoshamisa zvikuru. Hunotungamiriwa neMwanakomana wawo. Mwanakomana uyu ndiye wawanofarira zvikuru. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna VaKorose 1:14. Ndima iyi inoti, Mwari "wakatiisa muushe hweMwanakomana werudo rwawo; watinedzikinuro maari, ndiko kukanganwirwa kwezviwi zvedu".

Saka zviri pachena kuti unobudirira pane zvese zvaunoita. Uchakurira zvese zvauchasangana nazvo muhupenyu. Une pfuma yakawanda. Izvi ndizvo zvaunofanira kurangarira. Zvirangarire pese paunoha Chidyo. Zvirangarire pese paunonwa mukombe waKristu. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba wekudenga wandinoda. Ndinokutendai. Makandipa hupenyu hwekukunda. Makandirongera ramangwana rakanaka. Izvi zvese zvakaitwa ngeropa raJesu. Handina chandinotya muhupenyu. Handiteereri kuzviro zvinopesana ngeSoko raMwari. Shungu dzemoyo wangu dziri kubudirira. Ndinobudirira badzi. Ndinopfuma badzi. Ndinokurira zviro zvehupenyu huno. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Johane 15:5; 2 VaKorinte 3:5; Johane 14:16 AMP

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )