Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chipiri, 14 Mbudzi 2017

Mauri Mune Simba Rinoporesa Nyama Yako

"Zvino kana Mweya waiyeyo wakamutsa Jesu kuwakafa achigara mukati menyu, iye wakamutsa Kristu Jesu kuwakafa, uchaponesa miwiri yenyu inofa ngeMweya wake, unogara mukati menyu"(VaRoma 8:11).

Isaya 53:5 inoti, "Asi akakuwadzwa ngekuda kwekudarika kwedu, akarwadziwa ngekuda kwezvakaipa zvedu; kurohwa kwakatiwigira rugare kwakange kuri pamusoro pake, tinoporeswa ngemawanga ake" (KJV).Ndima iyi inoshandiswa ngeWakristu pasi rese. Wanoishandisa wachitsvaga kuporeswa miwiri yawo. Muprofita Isaya ndiye akanyora ndima iyi. Akange asiri kubhuya kuWakristu. Akange ari kubhuya kuwaJudha. Akanga achiwaziwisa ngezvekuuya kwaMesiasi. Aiwaratidza zvaizoitika mushure mekunge Mesiasi uyu auya. Saka akati kwawari, "...mawanga ake anotiporesa".

Apostora Petro akazouyawo. Mesiasi wakange watouya. Wakange watofa paMuchinjikwa. Saka kuporeswa kuya kwakanga kwatoitika. Anonyora muna 1 Petro 2:24 achiti, "... wamakaporeswa ngemawanga ake". Asi Petro akange ari kubhuya kuwaJudha zvekare. Akange asiri kubhuya kuVakristu. WaJudha ndiwo wakange waine sungano naMwari. Sungano iyi ndiyo yaiwawimbisa kuporesa. Sungano iyi yakange iri yeKereke yewaJudha. Kereke iyi ndiyo yaiwe yeSungano yeKare. Kereke iyi ndiyo yakaporeswa ngemawanga aJesu.

Asi Jesu Kristu wane Kereke yawo. Kereke iyi yakatange mushure mekumuka kwaJesu kuwakafa. Kereke iyi haifaniri kuporeswa naMwari. Yakapiwa simba. Simba iri rinoporesa. Rinogara mukati mewatendi wayo. Kereke yakapiwa hupenyu husingaperi. Munhu ane hupenyu uhu haafaniri kuita zvekuporeswa. Hupenyu husingaperi ndiwo hupenyu hweWamwari. Ndiwo hupenyu hunowanikwa muna Mwari. Ndiwo hupenyu hunosiyanisa Mwari ngewanhu wenyama. Munhu ane hupenyu uyu haakoni kubata chirwere. Haakoni kuparadzwa ngezvirwere. Haakoni kuparadzwangematenda. Iwe unokona kuwe ngehupenyu uyu. Zvirwere zvingauya hazvo pauri. Asi hazvizokoni kukuparadza. Hupenyu uhu chipo chaMwari. Chakaiswa mumweya mako. Asi ungofanire kumutsa chipo ichi. Muwiri wako wese ungobve wagwinyiswa. Ungobve wawana hupenyu. Ungobve waporeswa.

Ndima yatavhura nayo yati, "kana Mweya waiyeyo wakamutsa Jesu kuwakafa achigara mukati menyu, iye wakamutsa Kristu Jesu kuwakafa, uchaponesa miviri yenyu inofa". Mauri muna Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene awa wangope hupenyu. Wanogadzira hupenyu. Bhaibheri rinobhuya pamusoro pemunhu wekutanga. Munhu uyu ainzi Adama. Akanga ari munhu wenyama. Asi kwakazowawo ngeumweni Adama. Adama uyu akange ari wepiri. Ainzi Jesu Kristu. Adama uyu mweya. Mweya unopa hupenyu. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna 1 VaKorinte 15:45. Isu hatisi wedzinza raAdama wekutanga. Tiri wedzinza raAdama wepiri. Tiri werudzi rwaJesu Kristu. Jesu hawana pawakafanira kuporeswa. Zvino, isu tiri panyika hedu. Asi takafanana naJesu awa. Tiri werudzi rwawo.

Mauri muna Mweya. Mweya awa wanopa hupenyu. Saka une hupenyu hwawakapiwa. Munhu ane hupenyu uhu haafaniri kutsvage kuporeswa. Asi kune wamweni wachiri wacheche pamweya. Wanhu wakadai ndiwo wanopota wachifanira kuporeswa. Wacheche ndiwo wanotsvaga kuporeswa. Kuporeswa ndicho chingwa chinopiwa wacheche. Asi iwe ungofanire kukura. Haufaniri kuramba uri mucheche. Ndiko kuti ubve muhupenyu hwewacheche. Unenge usisatsvage kuporeswa. Unenge wawe kubhuya uchiti, "Ini ndine hupenyu hwaMwari mandiri. Saka hazvikoni kuti ndirware". Asi kuda wange uri kumbopota uchirwara. Bhuya uchiti, "Ini ndine hupenyu hwaKristu mandiri. Handisi kuzorwara zvekare". Hareruya!

Pupura Uchiti

Ini ndine hupenyu hweWamwari mandiri. Ndiri werudzi rwaMwari. Saka ndinokurira zviro zvenyika ino. Ndakatokunda ndikapedza. Ndinokurira zviro zuwa rimwe ngerimwe. Ndinokurira zvirwere, matenda, dhiyabhori, ngezvakashata zvenyika ino!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

1 Johane 5:13; Johane 5:26; VaRoma 8:10

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )