Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Svondo, 18 Mbudzi 2018

TIRI CHIKAMU CHECHINGWA ICHI CHIMWE

"Akatipa nazvo zvipikirwa zvinokosha zvakakura kwazvo; kuti nazvo muwe anhu wakagowerwa Umwari, matiza kuora kuri panyika ngekuchiwa" (2 Petro 1:4).

Jesu wakange wari kubhuya ngewaJudha. Tinoerenga masoko awo muna Johane 6:32-33. Wakati, "... Mosesi, akakupai chingwa chakabve kudenga, asi ndiBaba wangu wanokupai chingwa chazvokwadi, chingobve kudenga. Ngekuti chingwa chaMwari ndiye anoburuka achibve kudenga, anope nyika upenyu". Wakabhuya zvekare muna Johane 6:49-50 wachiti, "Madzibaba enyu akaha mana murenje, akafa. Ichi ndicho chingwa, chinoburuka kudenga, kuti munhu achihe, arege kufa". Apa Jesu wakange wari kubhuya pamusoro pawo. Ndiwo chingwa chacho. Ndiwo Chingwa Chipenyu!

Soko raMwari chingwa chipenyu zvekare. Soko iri ndiro rakaburuka kudenga. Rakawe munhu wenyama. Izvi ndizvo zvinotsanangurwa naJesu. Tinoerenga masoko awo muna Johane 6:51. Wakati, "Ndini chingwa chipenyu, chakaburuka kudenga; kana munhu achiha chingwa ichi; achararama ngekusingaperi; chingwa chandichapa, inyama yangu, huwe upenyu hwenyika".

Zvino, 1 VaKorinte 10:17 inotiratidza zvimweni. Zviro izvi zvakadzama zvikuru. Inoti, "Zvachiri chingwa chimwe chete, isu wazhinji tiri muwiri umwe; ngekuti tinogowana tese pachingwa chimwe". Isu tiri chingwa chimwe naJesu. Tiri muwiri umwe chete nawo. Saka tiri weropa rimwe chete nawo. Takabarwawo ngeSoko raMwari. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna 1 Petro 1:23. Tawe Soko raMwari rakawe anhu wenyama. Izvi ndizvo zvakange zvakaitawo Jesu. Tinoratidzwa izvi muna Johane 1:14. VaKorose 1:18 inoti, Kristu "Ndiye musoro wemuwiri. Muwiri wacho iKereke ..." (KJV). Ropa rinohamba mumuwiri ndiro rinosvika kumusoro. Saka muwiri ndewe ropa rimwe chete ngemusoro. Zviiri izvi zvine hupenyu hwakafanana.

Ndiko kusaka 2 Petro 1:4 ichiti tiri anhu werudzi rwaMwari. Tiri weropa rimwe nawo. Kubwinya kwawanako ndiko kwatinako. Kururama kwawanako ndiko kwatinako. Hutano hwawanahwo ndihwo hwatinahwo. Pfuma yawo ndiyo pfuma yedu. Simba rawo ndiro ratinoshandisawo isu. Izvi ndizvo zvatinorangarira patinoha Chiho. Ndizvo zvatinenge tiri kupupura. Tinenge tiri kupemberera kuti tiri werudzi rumwe naKristu. Tiri nhengo dzemuviri wavo. Tiri nhengo dzenyama yavo. Tiri nhengo dzemafupa awo. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna VaEfeso 5:30. Mwari ngawapiwe mbiri yese!

Pupura Uchiti

Kristu ndiwo hupenyu hwangu. Ndinorarama ndiri mawari. Ndinohamba ndiri mawari. Zita rawo ndiro randawe kuzikanwa naro. Ndiri nhengo yemuwiri wawo. Ndiri nhengo yenyama yawo. Ndiri nhengo yemapfupa awo! Ndawe weropa rawo. Kururama kwawo ndiko kwandawe nakowo. Kubwinya kwawo ndiko kwawe kuonekwa pandiri. Ndawe muridzi wepfuma yawo. Hutano hwawo ndihwo hwandawe nahwo. Simba rawo ndiro randawe kushandisa pakurarama kwangu. Ndawe weropa raMwari. Ndawe werudzi rwaMwari. Saka ndinogara ndichikurira zviro zvenyika ino. Ndinobudirira pane zvese zvandinoita. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi:

VaEfeso 5:30; 1 VaKorinte 6:17; 1 Johane 4:17

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )