Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 21 Mbudzi 2018

KUBWINYA KWAMWARI KURI MUKATI MAKO

"Zvino isu tese tinoti tichitarira ngechiso chisina kufukidzirwa kubwinya kwaShe sepachioni-oni, tinoshandurwa tichifanana ngemufananidzo iwoyo, tichibva pakubwinya kumweni tichienda kune kumweni kubwinya, sezvingobve kuMweya waShe" (2 VaKorinte 3:18).

Kuda iwe uri mwana waMwari. Izvi zvinorewa kuti kubwinya kwaMwari kuri muhupenyu hwako. Kubwinya uku kunogara kuchiwedzera. Kunowedzera pese paunofungisisa ngekudzeya Soko raMwari. Kunowedzerawo paunoshandisa Soko iri pakurarama kwako. Ndiko kusaka tichikurudzira kuti anhu waende kuchechi. Kubwinya kunowedzera paunenge uri muchechi. Kunowedzera paunenge uri kunamata pamwe chete ngeamweni. Kunowedzera paya paunenge uchizwa Soko raMwari. Unozobvepo wawe ngekubwinya kwakawedzerwa.

Unokonawo kunge uri kudzidza Soko raMwari uri wega. Kubwinya kunowedzera mauri zvekare. Hongu. Kubwinya uku kunenge kuri mumweya mako. Saka hakuonekwi ngemeso enyama. Asi kunoshanda zvinoonekwa. Kunokushandura zvinoonekwa ngemeso enyama. Kubwinya kuri matiri kwakawanda zvikuru. Asi hakufanane pamunhu wese wese. Amweni Wakristu wane kubwinya kwakawanda. Amweni wane kushoma. Zvinongobve ngekushanda kunenge kuri kuite Soko raMwari mumweya yawo. Zvinongobve ngekuzvipira kwawanenge wakaite kuSoko iri. Zvingobve ngekushandisa kwawanoita Soko iri pakurarama kwawo.

Ndima yatavhura nayo yati, "Zvino isu tese tinoti tichitarira ngechiso chisina kufukidzirwa kubwinya kwaShe sapachioni-oni, tinoshandurwa tichifanana ngemufananidzo iwoyo, tichibve pakubwinya kumweni tichienda kune kumweni kubwinya, sezvingobve kuMweya waShe". Izvi ndizvo zvinoitwe ngeSoko raMwari muhupenyu hwedu. Ringoite izvi patinenge takatarisa pariri. Zvimiro zvedu zvinoshandurwa. Kubwinya kwedu kunowedzerwa. Saka tinofanira kugara tichifungisisa pamusoro peSoko raMwari. Tingofanire kugara tichiridzeya. Pfungwa dzedu dzingofanire kugara dziri pariri. Soko iri ringofanire kugara riri mupfungwa dzedu. Kubwinya kwedu kunozowedzera.

Soko raMwari riri kutopinda mumweya mako ikozvino. Saka kubwinya kwako kuri kutowedzra. Kwatodarika kwawange uinako uchitanga kuerenga chidzidzo chino. Saka wawe kuenda kubasa kwako uine kubwinya kwakawedzerwa. Shandisa kubwinya uku. Kushandise kugadzirisa zviro kwese kwaunoenda. Gara uchiwedzera kubwinya mumweya mako. Kunowedzera paunowadzana ngeSoko raMwari. Kunowedzera paunodzidza Soko raMwari. Kunowedzera paunokufungisisa, uchidzeya Soko raMwari.

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Kubwinya kwenyu kuri mumweya mangu. Kubwinya uku kunowedzera. Kunowedzera pandinonakirwa ngeSoko raMwari. Kunowedzera pandinorishandisa pakurarama kwangu. Ndinokurira zvese zvandinosangana nazvo muhupenyu. Ndinoshandisa kubwinya kwaKristu kushandura nyika yangu. Kubwinya uku kuri mumweya mangu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Eksodo 24:15-18

2 VaKorinte 3:7-11

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )