Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Wawe MuChiedza

Svondo, 22 Mbudzi 2020

"Asi imi muri wanhu wakasanangurwa, uprista hwamambo, rudzi rutsvene, wanhu waMwari chaiwo, waakadana kuti muparidze kunaka kwaiye akakudanai kuti mubve murima, muuye muchiedza chake chinoshamisa" (1 Petro 2 ndima 9).

Mundima yatavhura nayo iyi. Mune masoko anoti, "akakudanai kuti mubve murima, muuye muchiedza chake chinoshamisa". Masoko aya anokutaridza nzvimbo yawawe kugara. Wakabviswe murima. Wawe muchiedza chaMwari chinoshamisa. Chiedza ichi ndicho chiedza chehupenyu chiye chinoite kuti ukone kuona gwara rekururama ngehupenyu. Chinoitawo kuti ukone kutonga. Izvi zvakafanana ngezvimweni zviya. Zvakaitwe naIshe kuwana waIsiraeri. MuSungano yeKare akawabuditsa muEgipita. Ndokuvapinza munyika yaakanga awawimbisa. Egipita ndiro rakange riri rima. Nyika yaakange awawimbisa iyi, ndicho chaiwe chiedza.

Rima ndirwo rufu. Zvakaipa zvese. Ngezvese zvisina kunakira hupenyu. Iwe wakabviswa muzviwi, zvirwere, matenda, kusuwa, hurombo, kupererwa, ngezviro zvesevzvaSatani. Ukapinzwa muHumambo hwaMwari. Hune chiedza. Izvi hazvisi zviro zvaunoitirwa naMwari. Paunokura muna Kristu. Kwete. Zviro zvaakatokuitira. Izvi ndizvo zvatinoona muna Vakorose 1 ndima 12 kusvika 13. Inoti, "Muchibonga iwo Baba, wakaite kuti mukodzere kugowana nhaka yewatsvene muumambo hwechiedza. Ngekuti akatinunura kubve pasimba rerima akatiuyisa kuumambo hweMwanakomana waanoda".

Pawakatora Jesu kuti atonge hupenyu hwako. Ndipo pawakabve watorwa. Ukapinzwa muHumambo hweMwanakomana waMwari waanofarira. Humambo uhu, inyika iri mumweya. Izere ngechiedza. Ndimo maunotonga uri. Uchishandisa nyasha. Ngekuti wakarurama. Saka rima renyika ino. Harichakone kukutonga. Ngezviro zvenyika ino. Zvisingakone kuwimbwa nazvo. Hazvichakone kukutonga. Wawe weropa reWamwari. Saka wawe kugara uchipenya. Ndosaka Mwari akabhuya muna Isaya 60 ndima 1, achiti, "Simuka. Upenye. Ngekuti chiedza chako chauya. Uye kubwinya kwaJehovha kwawe pamusoro pako".

Pupura Uchiti

Ndinokutendai Ishe wandinoda. Ngekuti makandibvisa murima. Mukandipinza muHumambo hweMwanakomana wenyu uya. Wamunofarira. Ndinobatsirwa ngenyasha. Kutonga. Ngekuti ndakarurama. Ndawe ngerusungunuko rwuya. Rwakagadzirirwa wanakomana waMwari. Imi ndimi chiedza chehupenyu hwangu. Chandinoshandisa pakurarama. Ndichikunda. Ngekutonga. Ngekubudirira pane zvese zvandinoita. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Johane 1 ndima 4 kusvika 9

Zvirevo 4 ndima 18

Isaya 60 ndima 1 kusvika 3

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)