English Manyika Ndau Shona Wakawanikwa Usina Mhosva Yawakapara

China, 26 Mbudzi 2020

"Uye wanoruramisirwa ngenyasha dzake kubudikidza ngekudzikinura kuri muna Kristu Jesu" (Varoma 3 ndima 24).

Muna Johane 15 ndima 25 Jesu akabhuya achiti, "Asi zvakaitwe, kuti soko rakanyorwa mumurayiro wake, riitike, rinoti, 'Wakandiwenga ndisina mhosva' ". Masoko aya. Anoti, "ndisina mhosva". Anoturikirwa kubve kusoko reChigiriki. Rinoti "dorean". Soko iri. Rinorewa kuti pasina chikonzero. Kurewa kuti Jesu haana chaakange aita, chaaifanira kuengerwa. Jesu akange atowataridza rudo rukuru. Rwawasina kunge wambowana kune umweni munhu. Asi wakangomuwenga zvakadaro.

Asi sezvataerenga mundima yatavhura nayo. Mwari. Ngekuda kwerudo rwake urwu rusingaperi. Akasarudza kuite kuti wanhu wakone kutorwa sewasina mhosva yawakapara. Kunyangwe hawo wanhu awa wakange watadza. Nyasha dzaMwari ndidzo dzakaite kuti izvi zvikoneke. Mundima iyi mune soko iroro zvekare. Rinoti "dorean". Rinotaridza kuti munhu haana chaakafanira kuita kuti aitirwe nyasha idzi. Sekungowengwa kwakaitwe Jesu. Asina chaakange atadza. Munhu akangotorwawo seasina mhosva. Kunyange akange atadza.

Saka munhu akangotorwa seasina mhosva. Seakarurama. Kunyangwe zvake akanga atadza. Izvi zvakaitwe. Ngekuda kweruwimbo rwaJesu Kristu. Varoma 5 ndima 1 inoti, "Naizvozvo zvatinoruramiswa ngekutenda ...".

Saka tinoruramiswa ngeruwimbo rwaMwari. Kwete ngemabasa edu. Kana kururama kwedu pachedu. Bhaibheri rinobhuya muna Vaefeso 2 ndima 8 kusvika 9, richiti, "Ngekuti makaponeswa ngenyasha, kubudikidza ngekutenda, uye izvi hazvibve kwamuri, chipo chaMwari, kwete ngemabasa, kuti parege kuwe ngemunhu anozvikudza". Zvinofadza sei? Kuziwa kuti chinongodiwa badzi kugamuchira kururama kwaMwari. Ngekudaro, unenge wawe kutotoga muhupenyu huno. Sezvatinoerenga muna Varoma 5 ndima 17. Inoti, "Ngekuti kana ngekudarika kweumweni rufu rwakabata ushe nngemunhu uyu umwe; zvikuru awo, wakapihwa kuwanda kwenyasha ngekwechipo chekururama, wachabata ushe paupenyu ngeumwe, iye Jesu Kristu". Mwari ngaaropafadzwe!

Pupura Uchiti

Ndakange ndatadza. Asi ndikazotorwa semunhu asina mhosva yaakapara. Ngekuda kwenyasha dzake. Saka ndawe kukona kuhambidzana naMwari. Pamusoro pazvo. Ndawe chisikwa chitsva. Hapachina chandinoona chichindikurira. Handichazvioni ndiri murombo. Kana murwere. Kana mutenda. Handichazvione semutadzi. Kana munhu ane chimweni chiro chasatani. Kristu ndiye kururama kwangu. Ndiye akandieresa. Ndiye rudzikinuro rwangu. Mwari ngaakudzwe!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Varoma 3 ndima 24 kusvika 28

Varoma 11 ndima 6

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)