Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga 

Zvinoona Kuti Uwe Wakarurama

"Naizvozvo muve vakakwana saBaba venyu vari kudenga vakakwana" (Mateo 5:48).

Kune amweni wasina kufundiswa Soko raMwari. Saka hawarizwisise. Watowe ngemakore wachitenda fundiso dzisiridzo. Fundiso inokona kunge isina kubve muSoko raMwari. Asi inokona kuite seyakanaka. Inokona kuite seyakatorwa kuchechi. Izvi ndizvo zvatinoona pafundiso yekururama. Kune amweni wanobhuya wachiti, "Hapana munhu anokona kururama. Achiri pano panyika. Achiri wenyama. Saka achatopota achitadza. Acharamba achingoite mhosva". Asi izvi hazvisirizvo zvinofundiswa ngeBhaibheri.

Wazhinji wanobhuya kudai ndiwo wakakoniwa kururama. Saka wanofunga kuti munhu wese ari kuite mhosva. Hawabvume kuti munhu anokona kururama. Wanhu wakadai hawazwisise zvinorewa kururama. Ungofanire kufunda Bhaibheri. Harina parinotaridza kuti munhu haakone kuwe akarurama.

Tine masoko ataerenga. Ari mundima yatavhura nayo. Anoti, "Naizvozvo muwe wakakwana saBaba wenyu wari kudenga wakakwana". Mundima iyi mune soko rinoti "kukwana". Rinoturikirwa kubve kuChigiriki. Soko reChigiriki iri nderinoti, "teleios". Rinorewa kukura. Rinorewa kuwe ngezvese zvingadiwa. Zvino, Mwari anoda kuti moyo wako uite sewake. Ndizvo zvatinoona mundima iyi. Soko raMwari ndiro raunoshandisa kugadzire moyo wako kudai.

Saka ungofanire kufunga saMwari. Ungofanire kuda Wanhu saiye. Ungofanire kuregerera Wanhu. Ungofanire kuwe ngemoyo sewaMwari Baba. Unenge uri kutofanana naye. Unenge uri kutorurama saiye. Munhu anokona kuwe akarurama. Ndiko kusaka Mwari akaraira kuti arurame. Rarama hupenyu hunofadza. Izvi zvinozokurudzira amweni kuti wararamewo hupenyu hwakadai. Mweya Mutsvene ndiye anokubatsira kurarama hupenyu uhu. Mwari akaronga kuti tirarame mukubwinya. Akaronga kuti tiwe ngesimba. Izvi ndizvo zvinobhuya Bhaibheri. Tinozvierenga muna 2 Petro 1 ndima 3. Saka Mwari akaronga kuti uwe ngehupenyu hunofadza. Simba rekurarama hupenyu hwakadai riri mumweya mako.

Bvuma kuti unokona kururama. Wawe muna Kristu Jesu. Saka wawe munhu werudzi rwekururama. Jesu akakufira. Aide kuti usare usina zviwi. Aide kuti Mwari akutore semunhu akarurama. Izvi ndizvo zvinobhuya Bhaibheri. Tinozvierenga muna VaKorose 1:21-22. Inoti, "Nemiwo, kare maiwe waenzi ngewawengi pakufunga kwenyu pamabasa enyu akaipa, asi zvino akakuyananisai pamuwiri wenyama yake, ngekufa kwake, kuti akuisei pamberi pake muri watsvene, musina mhosva, musingapomerwi".

Pupura Uchiti

Ndine pfungwa dzaKristu. Saka ndakarurama saMweya Mutsvene. Ndiye akaronga kuti ndirarame mukubwinya. Ndiye akaronga kuti ndiite zviro zvinofadza! Ndichiri panyika hangu. Asi ndakafanana naye. Ndakafanana naye pazvose. Saka ndakakwana. Handina mhosva. Pandiri hapana chisipo. Handina chandinganenerwa. Ndiri muna Kristu. Saka ndine zvese zvaanazvo. Kukwana kwake kunoonekwa pahupenyu hwangu. Kubwinya kwake kunoonekwa pahupenyu hwangu. Saka iye anorumbidzwa. Zita rake rinopiwa mbiri. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

2 VaKorinte 13 ndima 11

1 Johane 4 ndima 17

Mateo 5 ndima 48 AMPC

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Chipiri, 3 Zvita 2019)