Chikunda English Manyika Ndau Shona Hatisi Wanhu WeNyama

"Ndakakunyorerai zviro izvi kuti mugoziwa kuti mune hupenyu husingaperi, iyemi munotenda kuzita remwanakomana waMwari" (1 Johane 5:13).

Apostora Johane ndiye akanyora ndima yatavhura nayo. Akange ari kubhuya kuWakristu. Akange ari kuwati, "Mune hupenyu husingaperi. Ndizvo zvandinoda kuti muziwe". Saka Wakristu hawasi Wanhu wenyama. Wakasiyana ngeWanhu wenyika ino. Izvi ndizvo zvazvinorewa.

Iwe hauchisiri munhu wenyama. Wasiyana ngeWanhu wenyika ino. Hauchisiri werudzi rwawo. Ichi ndicho chokwadi. Ungofanire kuchigachira. Ungofanire kuchitenda. Ungofanire kuchizwisisa. Zvisizvo, unozotambudzwa ngezviro zvinotambudza Wanhu wenyika ino. Unozokanganiswa ngezviro zvenyika ino. Isu tawe Wanhu werudzi rwaMwari. Tawe kuerengerwa kudiwi reWamwari. Saka hatichatongwe ngezviro zvenyika ino. Izvi ndizvo zvinobhuya Bhaibheri. Tinozvierenga muna 2 Petro 1:4.

Kuda iwe wakabarwa patsva. Izvi zvinorewa kuti wakabarwa kepiri. Uku kwakange kuchitowe kubarwa chaiko. 2 VaKorinte 5:17 inoti, "Saka kana munhu ari muna Kristu, awe chisikwa chitsva, zviro zvakare zvapfuura; tarirai, zvese zvawe zvitsva". Masoko aya ndeechokwadi. Harisi dimikira. Munhu anokona kuwe muna Kristu. Munhu uyu anenge atozvarirwa muna Kristu. Anenge anyikwa muna Kristu. Izvi ndizvo zvatinotaridzwa muna VaGaratia 3 ndima 27. Ndizvo zvawakaitwa iwe. Wakanyikwa muna Kristu. Wavhengana naye. Wawe werudzi rumwe naye.

Saka wawe weropa raMwari. Wawe werudzi rwaMwari. Wasiyana ngeWanhu wenyika ino. Hauchisiri werudzi rweWanhu wenyika ino. Izvi ndizvo zvinobhuya Bhaibheri. Rudzi rwekare rwakabviswa mauri. Rwakarowerwa pamuchinjikwa. Rwakarowerwa pamwe chete naKristu. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna VaRoma 6:6. Wawe weropa idzva. Wawe werudzi rutsva. Urwu rudzi rweWanhu waye wakafa, wakazomuka.

Jakobo 1 ndima 18 inoti, "Ngekuda kwake akatibereka ngesoko rezvokwadi, kuti isu tiite sechibereko chekutanga chezvisikwa zvake". Mundima iyi mune masoko anoti, "kuti isu tiite sechibereko chekutanga". Saka tawe imweni mhando yeWanhu. Ndizvo zvinorewa ndima iyi. Wanhu awa ndewe rudzi rweWamwari. Hatina kungofundiswa ngezvaKristu badzi. Tawe werudzi rwaKristu. Tawe munhu umwe chete naye. Tawe werudzi rweWamwari. Takashanduka patakabarwa patsva. Ndiko kusaka Jesu akabhuya achiti, "Hazvina kunyorwa here mumurairo wenyu, zvichinzi: Ndakati: Muri wamwari?" Tinoerenga masoko aya muna Johane 10 ndima 34. Mwari ngaapiwe mbiri yose!

Pupura Uchiti

Mweya wangu wawe werudzi rwaMwari. Wawe weropa reWamwari. Saka ndawe munhu werudzi rweWamwari. Handichisiri munhu wenyama. Handina kungofundiswa ngezvaKristu badzi. Ndawe munhu umwe chete naye. Ndawe werudzi rwake. Saka ndawe kuerengerwa kuboka reWamwari. Ndinozwisisa rudzi rwangu! Saka ndinotonga panyika pano. Ndinokurira zviro zvenyika ino. Ndinozvikurira ndichishandisa simba raMweya Mutsvene. Ameni!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Mapisarema 82:5-6

Johane 1:12-13 CEV

2 Petro 1:4

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Chishanu, 6 Zvita 2019)