Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chitatu, 6 Zvita 2017

Zvione SeMunhu Akarurama

"Uyo, wakange asingaziwi zviwi, wakamuita kuti awe zviwi ngekuda kwedu; kuti isu tiwe kururama kwaMwari maari" (2 VaKorinte 5:21).

Mwari wakaita kuti Jesu wawe chiwi. Hawana kungowaita chipiriso chechiwi badzi. Wakawaita chiwi chaicho. Waida kuti isu tigowe kururama kwaMwari. Waida kuti kururama kwaMwari kuonekwe patiri. Wakange wasiri kungoda kuti tiitwe wanhu wakaruma badzi. Ichi ndicho chokwadi. Ichokwadi chinofadza!

Ndima yatavhura nayo inoti Jesu wakange wasingaziwi chiwi. Masoko aya anoshamisa. Asi angasazwisiswa zvakajeka. Akaturikirwa kubva muChigiriki. Anorewa kuti Jesu waiziwa kuti wakange wasina zviwi. Wakange wasingaziwi kuti zviwi zvingoitwe sei.

Saka Jesu wakange wasina chiwi. Mupfungwa dzawo maisawe ngechiwi. Mwari hawasi iwo wakangowashambadza semunhu asina zviwi. Waitoziwa wega kuti wakange wasina zviwi. Saka zvinokona kuti munhu awe akarurama. Zvinokona kuti munhu uyu aziwe kuti akarurama. Zvinokonawo kuti munhu uyu ararame mukururama uku. Izvi ndizvo zvakawingwa naJesu. Jesu wakange wasina zviwi. Wakange wasingaziwi chiwi. Asi wakaitwa chiwi. Izvi zvakaitwe kuti isu tiwe kururama kwaMwari. Idzi inhau dzinoshamisa!

Jesu wakauya panyika. Waida kuti iwe uwe mwana waMwari. Waida kuti uwe mwana waMwari chaiye. Waida kuti uzikanwe ngezita raMwari. Waidawo kuti uwe werudzi rwaMwari. Waida kuti kururama kwaMwari kuonekwe pauri. Saka wawe ngekururama kwaMwari. Kururama uku kwawe mauri. Rarama semunhu anoziwa izvi. Izvi ndizvowo zvakaitwa naJesu. Wakararama semunhu aiziwa kuti haana zviwi.

Iwe wawe ngekururama. Kururama uku ndiko kururama kwechokwadi. Wakakupiwa naJesu Kristu. Wakakupiwa sechipo. Wakakupiwa ngekuti Jesu Kristu wakakufira. Iwe ndiwe waifanira kufa. Asi Jesu wakasarudza kufa. Wakaita izvi kuti iwe usafa. Kufa kwawo kwakaita kuti Mwari wakuwane uri munhu asina mhosva. Kwakaita kuti wakuwane uri mutsvene, asingakoni kupiwa mhosva. Kwakaita kuti Mwari wakone kuhambidzana newe. Ndizvo zvawawe ikozvino. Rarama semunhu anoziwa izvi.

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Mweya wangu wawe werudzi rwenyu. Warurama. Saka ndawe kukona kuita zviro ngemazvo. Chiwi hachichakoni kunditonga. Ndafanana naJesu. Ndawe kuziwa kuti handina chiwi. Kururama kwaMwari kwawe kuonekwa pahupenyu hwangu. Ndinokutendai Ishe. Hazvichakoni kuti ndipiwe mhosva. Muzita raJesu. Ameni.

.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

VaRoma 5:1; VaKorose 1:21-22; 1 Johane 4:17

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http:// 7.am )