Chikunda English Manyika Ndau Shona Zwisisa Chikristu

"Asi wakasanganiswa naShe, wawe mweya umwe naye" (1 VaKorinte 6 ndima 17).

Kune wasinganyatso ziwe kuti Chikristu chii. Saka wanorarama seWanhu wenyika ino. Hawazwisise rudzi rwawo. Saka amweni wawo wanorwara. Wanotambudzwa. Wanogara wachitsvaga kurapwa ngemishonga. Asi kuda umweni angashamisika nazvo. Saka angabvunza achiti, "Saka muri kuti Mukristu haafanire kurwara here?"

Hongu! Mukristu haafanire kurwara! Mukristu ane hupenyu husingapere. Munhu weropa raMwari. Ropa iri rinouraya zvirwere. Hariori. Munhu werudzi urwu haafe. Izvi ndizvo zvakange zvakaite Jesu. Akange ari verudzi urwu. Saka haana paakamborwara. Wawe weropa iriwo iwe. Haribati zvirwere. Hutachiona hahugoni kupinda mariri. Hareruya! Ndiko kusaka Jesu akabhuya masoko ari muna Marko 16:17-18. Akati, "Zvitaridzo izvi zvichaonekwa paWanhu wanotenda. Wanganwa zvinouraya Wanhu. Asi zviro izvi hazvingawakuvadzi ivo". Jesu ndiye akabhuya masoko aya. Zvino, Jesu haana waakamborewera nhema.

Mukristu munhu werudzi rweWamwari. Haaerengerwi kuboka reWanhu wenyika ino. Haasi munhu anonamata badzi. Chikristu haisi imweni yenzira dzekunamata nadzo Mwari. Wakristu ndeimweni mhando yeWanhu. Wanhu werudzi rwaMwari. Mukristu munhu akatakura Kristu. Munhu uyu anenge atowe weropa raKristu. Kuda iwe wakabarwa patsva. Kristu awe kugara mauri. Akauya pawakabarwa patsva pacho.

Ungofanire kuzwisisa izvi. Unozogara uzere mufaro. Apostora Petro anobhuya pamusoro pemufaro uyu. Mufaro unowanikwa paWakristu. Anoti haukone kutsanangurwa. Uzere ngekubwinya. Asi hazvingakone kudaro. Ndizvo zvawakarongerwa naMwari. Anoda kuti kubwinya kwake kuonekwe pauri. Anoda kuti kururama kwaKristu kuonekwe pauri. Wakabatanidzwa naIshe. Wawe werudzi rumwe naye. Hapana chichakona kukupatsanurai.

Saka zvirwere zvingawanikwa pauri sei? Ungashaiwa zviro zvehupenyu huno sei? Ungaodzwa moyo sei? Ungasurukirwa sei? Zviro izvi zvinongoitika kuWanhu wenyika ino. Iwe wasiyana ngeWanhu awa. Asi VaFiripi 2 ndima 12 inoti, "... rambai muchishandira ruponeso rwenyu ngekutya ngekudedera".

Saka rarama hupenyu hweChikristu. Ndiko kuti zvinoitika paMukristu zvionekwe pauri. Ndizvo zviri kurairwa mundima iyi. Soko raMwari haringoshande. Iwe ndiwe unorishandisa. Simba rekurishandisa rinotowe mukati mako. Tora Soko raMwari. Rigamuchire. Rishandise pakurarama kwako. Hupenyu hwako hunozoyewedza. Hunozozara kubwinya.Pupura Uchiti

Kristu ari mandiri. Mupenyu. Ari kutoshanda. Saka ndakasiyana ngeWanhu wenyika ino. Ndakaitwe munhu werudzi rweWamwari. Saka hupenyu hwaKristu hunoonekwa pandiri. Ndinotonga zvirwere. Ndinotonga matenda. Handikundikane. Handina chandinoshaiwa. Ndinokurira zviro zvese zvaSatani. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

1 VaKorinte 6:17 AMPC

1 Johane 5:11-13

1 VaKorinte 1:9

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei


Mugovera, 7 Zvita 2019)