Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

China, 7 Zvita 2017

Kururama Kunobhuya

"Asi kururama kunobva pakutenda, kunorewa kudai: Usati mumoyo mako: Ndianiko uchakwira kudenga? ( ndiko kuburutsa Kristu;) kana, ndianiko uchaburukira kwakadzikadzika? ( ndiko kubuditsa Kristu kuwakafa.) Asi kunoreweiko? Soko riri pedo newe, mumuromo mako, ngemumoyo mako; ndiro soko rekutenda ratinoparidza" (VaRoma 10:6-8).

Mundima yatavhura nayo mune masoko anoti, "kururama kunobva pakutenda". Masoko aya akaturikirwa kubva muChigiriki. Anobhuya pamusoro pemhando yekururama. Kururama uku ndekwerutendo. Kururama kwemhando iyi kunobhuya. Hakugari kwakanyarara. Izvi ndizvo zviri kubhuyiwa ngendima iyi.

Hupenyu hweChikristu hunoda wanhu wanobhuya. Mukristu angofanire kugara achibhuya. Angofanire kubhuya kururama. Angofanirewo kubhuya njere. Kururama ndihwo huchapupu hwaMwari. Maonero awanoita zviro. Zvino, isu tingabhuya Soko raMwari. Tingaribhuya tichiwirirana naro. Tinenge tiri kutobhuya kururama. Tinenge tiri kubhuya mutauro waMwari. Mutauro uyu mutauro werutendo. VaRoma 10:9 inotsanangura kururama kwerutendo uku. Inotsanangura kuti kunoshanda sei. Inoti, "... kana uchipupura ngemuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe, ngekutenda mumoyo mako, kuti Mwari wakamumutsa kuwakafa, uchaponeswa".

Mundima iyi mune soko rinoti, "kupupura". Soko iri rakaturikirwa kubva kusoko reChigiriki. Soko reChigiriki iri rinoti, "homologeo". Rinotsanangura zvingaitwa ngewanhu wairi. Wanhu awa wanenge wari kubhuya chiro chimwe chete. Wanenge wachichibhuya wachiwirirana. Zvino, Mwari wane masoko awakabhuya. Iwe ungofanire kubhuya masoko aya. Mabhuye uchiwirirana nawo. Unenge usiri kungodzokorora zvawakabhuya badzi. Unenge uri kupupurira masoko awo aya. Ndiko kuti masoko aya aitike muhupenyu hwako.

Tinokona kutora 2 VaKorinte 3:5. Ndima iyi inobhuya ichiti, "Hatiti takakwana isu timene, kuti titemene chiro timene; asi kukwana kwedu kunobva kuna Mwari". Mwari ndiwo wakabhuya masoko aya. Iwe ungofanire kuapupurira. Mapupurire uchiti, "Simba raKristu rakandikwanira. Saka handina chandinokoniwa kuita. Zviro zvandinoita zvinobuda zvinofadza. Ndinoita mabasa ekururama. Kristu ndiwo simba rangu. Ndiwo hunyanzvi hwangu". Unenge uri kutobhuya kururama kwaMwari. Izvi ndizvo zvinozikanwa naMwari pamusoro pako. Ndiwo maonero awanokuita.

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Makandipa Soko renyu. Ndinokona kupupurira Soko iri. Ndinopupura kushanda kwaro muhupenyu hwangu. Ichokwadi. Ndakagurirwa minda paivhu rakaorera. Ndakapiwa pfuma inofadza. Ndiri mukundi. Ndakatokunda, ndikapedza. Handina chandinokoniwa kuita. Kristu ndiwo wanondipa simba rekuite zviro izvi! Ndinotungamirirwa ngenjere dzaMwari nhasi. Mweya Mutsvene ndiwo wanonditungamirira. Ndiwo wanoita kuti ndikone kuita zviro zvinofadza. Ndiwo wanoita kuti ndikone kuita mabasa ekururama nhasi. Muzita raJesu. Ameni.

.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

VaHeberu 13:5-6; 1 VaKorinte 2:12-13

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http:// 7.am )