English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Manyika)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chipiri, 12 Zvita 2017

Basa Rekuunza Wanhu Kuna Mwari Ndiro Ratinoraramira

"Asi zviro zvese zvakabve kuna Mwari, wakatiyananisa naye naJesu Kristu, akatipa kushumira kwekuyananisa" (2 VaKorinte 5:18).

Muna Ruka 19:10, Jesu wakati, "Ngekuti Mwanakomana wemunhu wakauya kuzotsvaga ngekuponesa chakarashika". Ndima iyi inotsanangura basa raJesu. Ndiro basa rawakauya kuzoita panyika. Wakasiya warairawo Chechi kuti iparidze Vhangeri. Wakairaira wawe pedo kukwira kudenga. Vhangeri iri ringofanire kuparidzwa kuanhu ese. Ringofanire kuparidzwa kuti wanhu wawane hupenyu husingaperi. Basa iri ishumiro. Ndiyo shumiro yekuyananisa wanhu naMwari. Ndiyo shumiro yekudzosa wanhu kuna Mwari. Shumiro iyi yakaiswa mumaoko edu. Saka Mukristu wese angofanire kuunza wanhu kuna Mwari. Ndiro basa raangofanire kuraramira. Tingofanire kuunza wanhu kukururama. Tingofanire kuwabvisa murima. Tingofanire kuwapinza muchiedza. Tingofanire kuwasunungura pasimba raSatani. Tingofanire kuwaunza kuna Mwari.

Iwe unokona kunge uri Mukristu. Izvi zvinorewa kuti uri pabasa. Wakatumwa. Ndiwe ungofanire kufambisa soko reruponeso. Ungofanire kusvitsa soko iri kuwanhu wese waunosangana nawo. Ungofanirawo kurisvitsa kuwanhu wari kunyika dziri kure. Tawe mumazuwa ekupedzisira. Jehovha wawe kushanda ngekukasira. Kereke ndiyo iri kuwabatsira kuita basa iri. Ndiyo yawanoshandisa kuriita. Wanoda kuti wanhu waziwe kururama. Wanoda kuti Hushe hwawo hutonge nyika ino. Wanoda kuti hutonge moyo yewanhu. Wanoda kuti wanhu wadzoswe kuna Mwari. Wanoda kuti Vhangeri risvike kunyika dzese. Zvino, isu tisu wawanowimba nawo pabasa iri. Saka usazorora. Shingaira. Unza wanhu kuna Mwari. Hambisa Vhangeri.

Ino yawe nguwa yeKisimusi. Batsira umweni munhu kuti aponeswe. Ndicho chipo chaungofanire kupa wanhu. Ndicho chipo cheKisimusi. Chinodarika zvipo zvese zvaungape watadzi. Batsira wanhu kudzidza Soko raMwari. Waratidze kuti hupenyu hunoraramiwa sei. Wafundise hupenyu. Izvi ndizvo zvatakarairwa naJesu. Tinozvierenga muna Mateo 28:19. Vakati, "Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ese ...". Jesu wanoda kuti udzidzise wanhu. Wanhu awa ndewaya waunosangana nawo pakurarama kwako. Wanoda kuti uwadzidzise kururama. Iri rinotowe basa. Ibasa ringofanire kuitwa ngeWakristu. Saka ibasa raunofanirawo kuita iwe.

Ungofanire kuponesa watadzi. Izvozvo ndizvo zvinofadza Mwari. Ndipo pane shungu dzawo. Iwa ngeshungu dzekuunza wanhu kuna Mwari. Ndiko kuti kubwinya kwaMwari kuonekwe pahupenyu hwako. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna Danieri 12:3. Ndima iyi inobhuya ichiti, "Wakachenjera wachapenya sekupenya kwekudenga, uye wanodzorera wazhinji kukururama wachapenya senyeredzi ngekusingaperi-peri". Unza wanhu kuna Mwari. Ita kuti iri riwe basa raunoraramira. Ndiko kuti kubwinya kugare kuchiwedzera muhupenyu hwako.

Pupura Uchiti

Ini ndakapiwa basa. Iri ibasa rekuunza wanhu kuna Mwari. Ndinoita basa iri. Ndinosvitsa maropafadzo eVhangeri kuwanhu. Saka hupenyu hwangu hunogara huchiwedzera kubwinya. Masoko angu akazodzwa naMweya Mutsvene. Saka anoponesa watadzi. Anoisa mawari maropafadzo eVhangeri. Anowabvisa murima. Anowapinza muchiedza. Anowapinza murusununguko rwewanakomana waMwari. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Marko 16:15-16; 1 VaKorinte 9:16

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http:// 7.am )