Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho 

Gara Uchingotenda Mwari

"Munhu anobayira chibayiro chekubonga, anondikudza; Uye anogadzira nzira yake zvakanaka ndichamuratidza kuponesa kwaMwari" (Mapisarema 50:23).

Wakawanda wangazwe pamusoro pekutenda Mwari. Wanobve wafunga ngezvemupiro. Uyu unenge uri mupiro wekutenda Mwari. Izvozvo zvakanaka hazvo. Mwari anotarisira kuti timutende ngemipiro yedu. Asi uku hakusi iko kwega kutenda Mwari. Tingotofanire kugara tichimutenda.

Chimbofunga pamusoro paJesu. Akamboshumira ari panyika. Aipota achinamata. Minamato yake yakange iri yekutenda Mwari Baba. Pane paakambomutsa Razaro. Razaro uyu akanga awe ngemazuwa mana afa. Akange atovigwa. Asi Jesu haana kuchemera Mwari. Akangowatenda. Tinoerenga masoko ake muna Johane 11:41. Akati, "... Baba, ndinokubongai, ngekuti mandizwa".

Jesu akamboshumira kuboka reWanhu. Akange aenda kugwenga. Wanhu awa wakange wamutewera ikoko. Jesu haana kuda kuwasiya waine nzara. Asi pakanga pasina zvekuha. Paingowe ngembuva yechikomana chidoko. Mbuva iyi yaiwe ngezvimedu zvechingwa. Zvimedu izvi zvaiwe zvishanu. Yaiwazve ngezvihowe zviiri. Tinoerenga nhoroondo iyi muna Johane.

Mbuva iyi yaisakwana Wanhu waiwepo. Wakange wakawanda. Warume badzi waisvika zviuru zvishanu. Wakadzi wakanga wasiri kuerengwa. Wana wakange wasiri kuerengwa. Asi Bhaibheri rinoti, "Ipapo Jesu akatora zvingwa zviya, akabonga, uye akazvigowera kuna waye wakange wagara pasi umwe ngeumwe paaida napo. Akaite zvimwe chetezvo ngehowe". Tinoerenga masoko aya muna Johane 6 ndima 11. Jesu akatenda Mwari. Izvi ndizvo zvakaite kuti mbuwa iyi ikwane wanhu wese.

Ndirini kwawakapedzisira kutenda Mwari? Uchiwatenda pamusoro pezviro zvawaida? Asi usiri kuite zvekuwakumbira zviro izvi? Asi ndihwo hupenyu hwaungofanire kurarama uhu. Ndihwo hupenyu hweMukristu. Zvijaidze kutenda Mwari. Zviro zvese zvinotowe zvako. Saka kuda pangawe ngechaunoda. Tenda Mwari pamusoro pacho. Watende, ngekuti wakatopiwa chiro ichi. Chinotowe chako.

Baba wanokuda. Wanokufarira. Hapana chawangafanira kumanikidzwa kukuitira. Saka gara uchingotenda Mwari. Mutende ngekuda kwenyasha dzake. Mutende ngekuti anokufarira. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba wekudenga wandinoda. Ndinokutendai. Makandiropafadza. Makandipe maropafadzo. Maropafadzo aya ari munyika yemweya. Ari muna Kristu Jesu. Nyika iyi iri kumatenga. Ndine zviro zvese zvinodiwa kukushumirai. Ndinorarama ndakafara zuwa rimwe ngerimwe. Ndinokutendai. Makaise kubwinya pahupenyu hwangu. Saka hwanaka. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNhasi

Jeremia 30 ndima 19

VaFiripi 4 ndima 6 kusvika 7

VaKorose 2 ndima 6 kusvika 7

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Svondo, 15 Zvita 2019)