Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chishanu, 11 Ndira 2019

Ndivo Simba Reshe Roungada

"Asi munozoashira simba, apo Mweya Wakachena auya padera penyu; nemwi munozoita zvapupu zvangu muJerusarema, muJudhia mweshe, muSamaria, nokumugumo enyika" (Zvakaitwa 1:8).

Kune vamweni vanofundisa kuti munhu ane zviro zvitatu zvinosisira kuitika kweari. Anosisira kutanga abarwa patsva. Oashira Mweya Wakachena. Opuwa chizoro. Izvi azvisirizvo. Chizoro isimba reMweya Wakachena. Chinouya panouya Mweya Wakachena. Isusu taa muChitenderano Chitsva. Saka tine Mweya Wakachena. Mweya Wakachena ava vakatodzana. Apana ane Mweya Wakachena vake ega. Saka tine chizoro chakatodzana. Ngokuti chizoro isimba reMweya Wakachena. Chinouya panouya Mweya Wakachena.

Bhaibheri rinoronza muna Zvakaitwa 10:38 rechiti, "Ngenjira iyo Mwari yaakamudzodza ndiyo Jesu weNazaretha ndiMweya Wakachena nesimba ...". Mweya Wakachena ava ndivo vakaronzwa ndiJesu mundima yetaboura ndiyo. Simba racho ndiro revakaronzawo mundima iyi. Ndiro simba raia naJesu. Ndivo Mweya Wakachena vaia muna Jesu. Mweya Wakachena ava ndivo vetaawo navo isusu. Simba racho ndiro retaawo naro isusu. Saka, iwewe ungaa naMweya Wakachena. Unenge watoa nesimba. Simba iri ndiro reshe roungada.

Ruka 1:35 ine nhoroondo yeinotipa. Ngirosi inozwi Gabhurieri yakanga iri kuereketa naMaria. Ngirosi yakati kuna Maria, "Mweya Wakachena unozouya padera pako, ...". Kune vamweni vakaerenga ndima iyi. Vakabva vafunga kuti Mweya Wakachena ndivo vanotanga kuuya. Ngomumashure mwazvo, simba ravo rinozouyawo. Asi izvi azvisirizvo. Zviiri izvi zvinouya pamwepo. Mweya Wakachena ndivo vanouya nesimba rakhona.

Munguva yeChitenderano cheKaretu, Mweya Wakachena vaiuya padera pevanhu. Munguva yeChitenderano Chitsva, Mweya Wakachena vaa kuuya kuzogara mukati mwevanhu. Ndiyo ndaa Jesu vakati muchaa nesimba kana Mweya Wakachena vauya. Mweya Wakachena ndivo vanounza simba iri. Ndivo simba raMwari.

Iwewe ungaa naMweya Wakachena. Izvi zvinoronza kuti waa nesimba. Aungatami simba. Mweya Wakachena ava ndivo vanokupa unyanzvi. Ndivo zveshe zvoungada. Ndivo vanoita kuti uite zveshe zvounosisira kuitira Mwari. Ndivo vanoita kuti ukone kupona, kupona kwewakarongerwa ndiMwari.

Kumbira Uchiti

Baba vendinoda. Ndinokubongai. Mweya Wakachena vanogara mwendiri. Vakauya vakakwana. Vakaisa nyasha mwendiri. Vakaisa unyanzvi mwendiri. Ndaa kukona kukuponerai. Ndaa kukona kupona, kupona kwemwakandirongera. Ndakazara ngesimba. Ndaa nyanzvi. Ndine ungwaru. Saka ndaa kukona kunasirisa nyika yangu nyamashi. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

VaKorose 1:26-27; Mika 3:8

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )