Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Mugovera, 13 Ndira 2018

Funga SoMunhu Akapfuma. Ereketa SoMunhu Akapfuma

"Kudzai Mambo Mwari. Unomuchena munhuwo anomutya Mambo Mwari, uwo unodakara kakurutu ngemipangro yake. Mbarirwana yake inozoita simba padera penyika; mbarirwana yevakarurama inozofumiswa. Zvakawanda noupfumi zviri mumhatso mwake; nokururama kwake kunogara mhera nariini" (Nduyo112:1-3).

Vakristu vane kodzero yekupfuma. Vane kodzero yekua nemare yakawanda. Asi kune vamweni vasikafungi kudaro. Vanhu vakadaro vane zvevasikazii. Mwari vane vanhu vavanoda kuzikanwa navo. Vanhu ava vatatu. Tinovaerenga muBhaibheri. Vanoti, Abrahama, Isaka, naJakobe. Vanhu ava vakanga vakapfuma yaamho. Muna Ekisedhusi 3:6, Mwari vakaereketa kuna Mosi vechiti, "... Ndini Mwari wababa ako, Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka, naMwari waJakobe ...". Unosisira kuerenga ngepadera pevanhu vatatu ava. Unozoshamiswa ngekupfuma kwavo.

Genisisi 13:2 inoronza ngepadera paAbrahama. Inoti, "Zvino Abrama waiya gurudza kakurutu muzvifuyo, sirivha, nomukore". Bhaibheri rinoronzawo ngepadera pemukororo wake. Mukororo uyu akanga ari Isaka. Tinoerenga nhoroondo yake muna Genisisi 26:13-14. Inoti, "Munhu wakaita gurudza, wakaangirira kuuyirwa nokuuyirwa metsa waita gurudza gurutu. Waiya nepfuma yemakwai, n''ombe, nehloko zhinji; nevaFiristia vakaita ndurumwa ndiye". Izvi ndizvovo zvakanga zvakaita Jakobe. Tinoerenga ngepadera pake muna Genisisi 30:43. Zvinonzi, "Munhu uwo wakakura mupfumi kakurutu, waiya nezvifuyo zvakawanda, waiya nevaranda, vakadzi nevamuna, makamera, nembongoro".

Mwari vanofumisa vanhu. Avasarudzi. Vanofumisa vaya vanoteera Izwi ravo. Vanofumisa vaya vanoshandisa Izwi ravo pakurarama kwavo. Tinoerenga mazwi avo muna 3 Johani 1:2. Vakati, "Unodikanwa, ndinokukumbira kuti ngezviro zveshe, ubudirire ugwinye, kudai ngezvounobudirira mweya wako". Iwewe unokona kunge uri Mukristu. Izvi zvinoronza kuti uri muridzi wepfuma yaMwari. Pfuma iyi iri muzina rako, naKristu, muri pamwepo. Izvi ndizvo zvetinooniswa muna VaRoma 8:17. Saka waa wedzinza revafumi. Pfuma iri munyika muno ngeyako. Ngeyako yeshe. Aya ndiwo mafungiro ounosisira kuita. 1 VaKhorinte 3:21 inoti zviro zveshe ngezvako. Tenda kuti zviro zveshe ngezvako. Funga somuridzi wezviro zveshe zviri munyika. Ereketa somuridzi wezviro zveshe zviri munyika muno. Ita somunhu asina chaanokona kutama. Ita somunhu ajaira kua nezviro zvakawanda.

Dangani wakambositamburira zviro mukupona. Dangani wakambosia munhu anotama. Waa kusisira kushandura mafungiro. Shandura maereketero ako. Tanga kuona zviro ngenjira itsva. Ndikwo kuti zviro zvishandukewo mukupona kwako. Izvi ndizvo zvetinokurudzirwa muna VaRoma 12:2. Inoti, "Musatodzera zveiyi nyika; asi mwechitsandurwa ngekumusirirwa kwomupinimidzo wenyu ...". Funga somunhu akafuma. Ereketa somunhu akafuma. Gara uchiita izvi. Zviite kugumira mipinimidzo yekare yaduswa. Zviite kugumira usikachazvioni somunhu ane chiro chaasikakoni kuita. Zviite kugumira waa kuzviona somunhu akapfuma yaamho.

Pupura Uchiti
Inini ndiri mwana wedzinza raAbrahama. Ndini muridzi wenyika ino. Saka, ufumi hwangu ahuperi. Zviro zveshe ngezvangu. Ndine matutu nematutu endarama. Andina chendinotama mukupona. Ndine fuma yendisikakoni kupedza ndega. Ndinowana zviro zveshe zvakanaka. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:
Isaya 60:11; Zekaria 1:17; 2 VaKorinte 9:8 AMPC

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )